Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Gelir Vergisi Genel Tebliği ve VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik

30091 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 268) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 480) 9 Haziran 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

  1. 298 No’lu Tebliğ ile, Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin (Seri No: 268) “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu Tebliğ 01.07.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir ve Tebliğ hükümleri Maliye Bakanınca yürütülecektir.

    Buna değişiklik ile beraber 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren; konutlarını haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli olarak kiraya veren kişilerin elde ettikleri kira gelirlerine ilişkin tahsilatlarını tutarına bakılmaksızın banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle ile tevsik etmeleri gerekmektedir.

  2. 480 No’lu Tebliğ ile, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (Sıra No: 459) “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna eklenen paragraf aşağıdaki gibidir:”Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.”
  3. Bunun yanında aynı Tebliğ’in “4.2 Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) bendinden sonra aşağıdaki bent eklenmiştir.”Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir