Finans, Muhasebe, Vergi...

Finansal Muhasebe

Finansal muhasebe ile ilgili tüm konular başlık altındadır.

Finansal Muhasebe

Fon Akım Tabloları (Fon, Nakit Akım ve Net İşletme (Çalışma) Sermayesindeki Değişim Tablosu)

1 sıra no.lu MSUGT ile belirlenen Muhasebe Usul ve Esasları'nın IV/B-1 bölümünde, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, finansal durumdaki değişmeleri açıklayan fon akım tablolarının düzenlenme ve sunulma esasları düzenlenmiştir. Fon akım tablolarında kullanılan fon kavramı; tüm finansal araçlar anlamında veya net işletme (çalışma) sermayesi anlamında ya da para ve para benzerleri anlamında kullanılır.
Finansal Muhasebe

4842 Sayılı Kanun Kapsamında Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Mart ayında leasing yapılan bir sözleşmenin bilgileri aşağıdaki gibidir

Mal Cinsi : Makina
Mal Tutarı: 430.000
KDV oranı: 18%
Ödeme Süresi: 24 ay
Sözleşme Süresi: 4 yıl
Sözleşme Tarihi: 23.03.200X

Ödeme Planı

Finansal Muhasebe

Vergi ve Sigorta Borçları

İşletmenin ödemek zorunda dolduğu vergi ve sigortalar kısa vadeliI borçlar içinde önemli bir yer tutar. Daha önce de belirtildiği gibi bunlar "Ödenecek Vergi ve Fonlar" ile "Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri" hesapları ile izlenirler. 

Finansal Muhasebe

Ödenecek Vergi ve Fonlar

İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendi­sine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim harç ve fonlar bu hesapta gösterilir.Vergi,…
Finansal Muhasebe

Öz Sermaye Hesaplarının Değerlemesi

İşletmenin öz sermayesi işletme sahiplerinin işletmedeki hakları toplamıdır. Öz sermaye, ortaklar tarafından işletmeye konmuş esas sermaye ile işletmenin faaliyeti neticesi elde edilmiş karların işlet­mede tutulması ile ortaya çıkmış kazanılmış sermayeden…
Finansal Muhasebe

Personele borçlar

 Personele bir borç ortaya çıktığında 335.PERSONELE BORÇLAR hesabı alacaklandırılır.            Örnek olarak ücret bordrosunda gelir vergisi  kesintisinin fazla hesaplanmış olduğunu böylece net ücretlerin eksik hesaplandığını dolayısıyla hatanın düzeltilmesi durumunda personele borç…
Finansal Muhasebe

Personelden Alacaklar

İşletme personeline verilen borçlar, veya onlara zimmetlenen ba­zı değerler "Personelden Alacaklar" hesabında gösterilir. _____________________________       /         _____________________________135  PERSONELDEN ALACAKLAR                                      500.000           135.01  İsmail Kaya                                 500.000             100 KASA                                                  500.000                                                                        Borç verilmesi                           _______________________________       …
Finansal Muhasebe

Peşinen Ödenen Vergiler ve Fonlar

Vergi mevzuatı gereği peşin olarak ödenen, işletmenin elde ettiği gelirlerden ödemeyi yapanlarca kesilen vergilerin ve fonların kaydedildiği hesaptır.  Dönem içinde kesilen vergiler ve fonlar dönem sonunda işletmenin ödeyeceği vergilerden düşüldüğünden…
Finansal Muhasebe

Satışların Maliyeti Tablosu

           Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti ayrı bir tabloda hesaplanarak gelir tablosunda yerine konur. Satışların Maliyeti Tablosu işletmenin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetini, satı­lan mamul maliyetini, satılan hizmet…
Finansal Muhasebe

İngilizce Satışların Maliyeti Tablosu

STATEMENT OF COST OF SALES (.......................................... TL)   PRODUCT COST   A- Direct material B- Direct Labor C- Manufacturing Overhead Costs D- Work in Process Ussed   1- Beginning Work-in…