Kategori: Finansal Muhasebe

09 Ekim

1 sıra no.lu MSUGT ile belirlenen Muhasebe Usul ve Esasları’nın IV/B-1 bölümünde, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, finansal durumdaki değişmeleri açıklayan fon akım tablolarının düzenlenme ve sunulma esasları düzenlenmiştir. Fon akım tablolarında kullanılan fon kavramı; tüm finansal araçlar anlamında veya net işletme (çalışma) […]

Daha fazla oku
07 Kasım

Mart ayında leasing yapılan bir sözleşmenin bilgileri aşağıdaki gibidir Mal Cinsi : Makina Mal Tutarı: 430.000 KDV oranı: 18% Ödeme Süresi: 24 ay Sözleşme Süresi: 4 yıl Sözleşme Tarihi: 23.03.200X Ödeme Planı

Daha fazla oku
01 Haziran

İşletmenin ödemek zorunda dolduğu vergi ve sigortalar kısa vadeliI borçlar içinde önemli bir yer tutar. Daha önce de belirtildiği gibi bunlar "Ödenecek Vergi ve Fonlar" ile "Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri" hesapları ile izlenirler. 

Daha fazla oku
01 Haziran

İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendi­sine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim harç ve fonlar bu hesapta gösterilir. Vergi, resim, harç ve fonlar tahakkuk ettiklerinde bu hesaba ala­cak olarak kaydedilirler. Ödemeler veya mahsuplar yapıldığında borçlandırılarak kapatılırlar. Ücretlerle ilgili olarak hesaplanan gelir vergisi, damga […]

Daha fazla oku
01 Haziran

İşletmenin öz sermayesi işletme sahiplerinin işletmedeki hakları toplamıdır. Öz sermaye, ortaklar tarafından işletmeye konmuş esas sermaye ile işletmenin faaliyeti neticesi elde edilmiş karların işlet­mede tutulması ile ortaya çıkmış kazanılmış sermayeden oluşur 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ile getirilmiş olan kayıtlı sermaye kavramı, anonim ortaklıkların sermaye piyasası kurulu tara­fından tesbit edilmiş, genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak […]

Daha fazla oku
01 Haziran

 Personele bir borç ortaya çıktığında 335.PERSONELE BORÇLAR hesabı alacaklandırılır.             Örnek olarak ücret bordrosunda gelir vergisi  kesintisinin fazla hesaplanmış olduğunu böylece net ücretlerin eksik hesaplandığını dolayısıyla hatanın düzeltilmesi durumunda personele borç doğduğunu varsayalım. Yazılacak yevmiye maddesi:  __________________________________        /       _______________________________ 360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                   80.000                        360.03  Ödenecek Ücret Gelir Vergisi         80.000                         335  PERSONELE […]

Daha fazla oku
01 Haziran

İşletme personeline verilen borçlar, veya onlara zimmetlenen ba­zı değerler "Personelden Alacaklar" hesabında gösterilir.  _____________________________       /         _____________________________135  PERSONELDEN ALACAKLAR                                      500.000           135.01  İsmail Kaya                                 500.000             100 KASA                                                  500.000                                                                        Borç verilmesi                           _______________________________        /         _____________________________

Daha fazla oku
01 Haziran

Vergi mevzuatı gereği peşin olarak ödenen, işletmenin elde ettiği gelirlerden ödemeyi yapanlarca kesilen vergilerin ve fonların kaydedildiği hesaptır.  Dönem içinde kesilen vergiler ve fonlar dönem sonunda işletmenin ödeyeceği vergilerden düşüldüğünden işletmenin vergi idaresinden bir alacağı özelliğindedir. Peşin olarak ödenen vergiler  ve fonlar bu hesabın borcuna kaydedilir.  Dönem sonunda ödenecek vergilerden düşüldüğünde de alacaklandırılır. Örnek olarak, […]

Daha fazla oku
01 Haziran

           Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti ayrı bir tabloda hesaplanarak gelir tablosunda yerine konur. Satışların Maliyeti Tablosu işletmenin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetini, satı­lan mamul maliyetini, satılan hizmet maliyetini gösterir. Satışların ma­liyeti tablosu Gelir Tablosunun ekini oluşturur. Satışların Maliyeti Tablosunun düzenlenme biçimi aşağıda örnek olarak verilmiştir:   SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ Direkt […]

Daha fazla oku
01 Haziran

STATEMENT OF COST OF SALES (…………………………………… TL)   PRODUCT COST   A- Direct material B- Direct Labor C- Manufacturing Overhead Costs D- Work in Process Ussed   1- Beginning Work-in Process Inventory (+) 2- Ending Work-in Process Inventory (-)   COST OF FlNlSHED GOODS PRODUCED   E- CHANGE IN FINISHED GOODS INVENTORY   1- Beginning […]

Daha fazla oku