Finans, Muhasebe, Vergi...

İstatistik

İstatistik

Cochran Q Testi, Kruskal-Wallis Testi ve Spearman Sıra Korelasyon Testi

Cochran Q Testi Nominal ölçekli ikiden fazla bağımlı gözleme ait bilgiler için geliştirilmiş çift taraflı bir testtir. Örneğin üretilen bir mal için hazırlanan k adet reklam filminden hangisinin daha etkili…
İstatistik

Mann-Whitney U Testi

İki bağımsız örneğin aynı ana kütleden gelip gelmediğinin araştırılmasına dayanan çift taraflı bir testtir. İki örnek ortalaması arasında fark olup olmadığını parametrik olarak test edemiyorsak bu testten yararlanabiliriz. Testi yapmak…
İstatistik

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Bu test iki bağımlı örnek değerleri arasındaki farkın negatif ya da pozitif olup olmadığının araştırılmasına dayanır. Öncelikle hipotezler oluşturulur: H0: Ana kütleler arasında fark yoktur H1: Ana kütleler arasında fark…
İstatistik

Wilcoxon Sıra Toplamı Testi

Wilcoxon sıra toplamı testi, iki bağımsız, basit rassal örnek sonuçlarından yola çıkarak, sürekli bir değişkeni olan iki ana kütlenin (A ve B), birbirine benzeyip benzemediğini test etmek için kullanılır. Bu…
İstatistik

İşaret Testi

Parametrik olmayan testlerin en eskisidir. Bu testle, normal dağılmayan bir serinin merkezi eğiliminin pozitif mi, negatif mi olduğu anlaşılabilmektedir. Test hem tek taraflı, hem de çift taraflı yapılabilir. Tüm hipotez…
İstatistik

Ki Kare Bağımsızlık Testi

İki değişken arasında ilişki ve bağımlılık olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılır. Değişkenlerin biri nitel, biri nicel olabileceği gibi, her ikisi nitel, her ikisi nicel de olabilir. Testin gerçekleştirilmesi için önce…
İstatistik

Ki Kare Uygunluk Testi

x2 uygunluk testinde teorik frekanslara göre hesaplanan dağılımın, gerçek frekans, yani gözlemlenen frekanslara ait olup olmadığı araştırılır. Eğer gerçek frekanslarla teorik frekanslar birbirine yakınsa x2 istatistiğinin değeri küçük çıkacak, dolayısıyla…
İstatistik

Ki Kare Homojenlik Testi

x2 bağımsızlık testi iki değişken arasında bağımsızlık olup olmadığının araştırılmasına dayanırken homojenlik testleri iki ya da daha fazla bağımsız rassal örneğin aynı ana kütleden gelip gelmediğinin test edilmesinde kullanılır. Test…
İstatistik

Korelasyon

Korelasyon analizinde iki veya daha çok sayıda değişken arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer varsa bu ilişkinin derecesi ve fonksiyonel şekli belirlenmeye çalışılır. Örneğin reklamların satışı arttırdığı şeklinde bir düşünce…
İstatistik

Parametik Hipotez Testleri ve Varyans Analizi

Parametrik Test Varsayımları; 1. Örneklemin çekildiği evrenle ilgili      2. Örneklemle ilgili a- Normal dağılıma sahip olmalı     a- Denekler evrenden rastgele seçilmeli b- Varyanslar homojen olmalı     b- Denekler birbirinden bağımsız…
  • 1
  • 2