Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

2014/67 66. No.lu KDV Sirküleri ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne İlişkin Sirküler

   10.06.2014 tarih ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
   İade uygulamasında;  Tebliğ’in yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle ve “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”ndeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılacak; Tebliğ’in yürürlük tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri ise- standart iade talep dilekçesi Tebliğ’in yürürlük tarihinden sonra verilse dahi- mülga tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılacaktır.
   Tebliğ ile proje uygulaması getirilen istisnalarda (KDV Kanunu’nun 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 29 maddelerinde düzenlenen istisnalar), Tebliğ’in yürürlüğünden önce istisna belgesi alınmış olması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste"nin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine gerek yoktur. Ayrıca, proje uygulaması getirilen ve Tebliğin yürürlüğünden önce başlanılmış ve halen devam eden işlemlerde, söz konusu proje uygulaması sona erene kadar Tebliğin yürürlük tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin iade taleplerinde de Tebliğin yürürlüğünden önceki usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
   ​​​
   Tebliğ’in yürürlüğünden itibaren İTUS (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi) sertifikası alan mükellefler, iade hakkı doğuran bütün işlemleri için (tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler, indirimli oran, tevkifat) indirimli teminat uygulamasından faydalanabileceklerdir. Ayrıca, Tebliğ’in yürürlüğünden önce indirimli teminat uygulaması kapsamında olan mükelleflerin İTUS sertifikası almak için bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı’na/defterdarlığa yeniden başvurması gerekmektedir.
   Tebliğ’in (IV/B.1.2.1.1.) bölümünde ihraç kayıtlı teslimde bulunan imalatçılar için aranacağı belirtilen "İlgili sicile kayıtlı olma" şartı, sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olmayı veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olmayı ifade etmektedir.
   Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Diğer İşlemler" tablosunda "503" kodlu "Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları" satırında beyan edilecektir. Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV’nin 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığındaki "İlave edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün değildir.

  Söz knusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

  http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=UfRoi0v6r0hCcfVH&type=sirkuler

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir