Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi

Türkiye’de mukim olup, İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden kişilerin doldurması gereken formlar

Gelir İdaresi Başkanlığı 13 Ağustos 2014 tarihinde, Türkiye’de mukim olup İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafınca doldurulması istenilen formlara ilişkin duyuru yayınladı.

Söz konusu duyuruda; Türkiye’de mukim olan gerçek ve tüzel kişilerin İsviçre’den elde ettikleri söz konusu gelirlere Türkiye-İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (Anlaşma) hükümlerinin uygulanabilmesi için, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen mukimlik belgesine ek olarak, aşağıda web adresleri verilen formların da doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

      Faiz veya temettü gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken form (Form 60):


http://www.gib.gov.tr/fileadmin/CifteVergilendirme/form60.pdf

      Anlaşmanın “Temettüler”e ilişkin 10/2/a/(i) maddesi uyarınca İsviçre kaynaklı temettü geliri elde edenler için doldurulması gereken form (Form. 823 B):


http://www.gib.gov.tr/fileadmin/CifteVergilendirme/form823B.pdf

    </LI>

Buna göre faiz veya temettü gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesi için doldurulması gereken formda (Form 60) bulunan;

► “Gelirin Gerçek Lehtarı” (Beneficial Owner of The Income) ile “Gerçek Lehtar veya Yetkili Acenta/Temsilcisi”ne (Beneficial Owner or Authorised Agent/Representative) ilişkin bilgilere ait bölümlerin,

► “Ödeme ile ilgili Tam Adres” (Full Address of Payment) bölümü ile elde edilen gelire ilişkin tutar bilgilerinin yer aldığı “İsviçre Frangı Cinsinden Yazılması Gereken Tutar” (Amounts Have to be Indicated in Swiss Francs) başlıklı bölümün,

► “Geliri elde eden gerçek lehtar tarafından cevaplandırılacak sorular” (Questions to be Answered by the Beneficial Owner) adlı bölümün,

ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Öte yandan, “Temettüler”e ilişkin 10/2/a/(i) maddesi uyarınca İsviçre kaynaklı temettü geliri elde edenler için doldurulması gereken formda (Form. 823 B) bulunan;

► Temettü gelirini ödeyen ve elde edene ilişkin bilgilere ait 1. bölümün,

► Hisse senedi ile temsil edilen ve temettü gelirine konu olan sermaye payının İsviçre Frangı cinsinden tutarı ile bu tutara ilişkin bilgilerin yer aldığı 2. bölümün,

► Temettüyü ödeyenin, kar payı dağıtımı hakkında lehtara daha önceden bildirimde bulunup bulunmadığının sorulduğu 3. bölümün,

► Temettüyü ödeyen ve elde eden şirketlere ilişkin bilgilerin doğruluğunun ve anılan şirketlerin yapısında (özellikle mülkiyet ve iştirak ilişkilerinde) meydana gelmesi zorunlu değişikliklerin İsviçre Federal Vergi İdaresine (FTA) bildirilme yükümlülüğünün kabul edildiğine dair beyanın yer aldığı 5. bölümün,

► Temettüyü elde edenin bağlı olduğu vergi dairesine ilişkin soruların yer aldığı “Information For The Tax Office” adlı bölümün,

ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Belirtilen formların söz konusu gelirleri elde eden Türkiye mukimi gerçek veya tüzel kişilerce durumlarına uygun olarak 5 (beş) nüsha olarak doldurulması ve mukimlik belgesi başvuru dilekçesi ekinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

Türkiye mukimi gerçek ve tüzel kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesine ek olarak, belirtilen formları İsviçre yetkili makamlarına göndermeleri durumunda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Aksi halde, yukarıda belirtilen gelirler için Anlaşma hükümleri uygulanamayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir