Finans, Muhasebe, Vergi...

Vergi

Newsflash

Gümrük idaresine ödenen royalti bedeline ilişkin KDV’nin vergi dairesince ödenecek KDV’den mahsup edilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan mukteza'ya göre; Royalty bedeli, KDV Kanunu'nun 1/1'inci maddesine göre vergiye tabi olduğundan söz konusu bedel üzerinden hesaplanacak verginin 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerektiği;
Newsflash

Vergide E-Tebligat

Vergi dairelerince düzenlenip muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken ve hukuki sonuç doğuran evrak (vergi ve ceza ihbarnamesi, ödeme emri gibi), mükelleflere postayla, memur vasıtasıyla ve ilan yoluyla tebliğ edilmektedir. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren belirtilen tebliğ usullerine ilave olarak e-tebligat sistemi de uygulamaya geçirilmiştir.
Vergi

Türkiye’de mukim olup, İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden kişilerin doldurması gereken formlar

Gelir İdaresi Başkanlığı 13 Ağustos 2014 tarihinde, Türkiye'de mukim olup İsviçre'den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafınca doldurulması istenilen formlara ilişkin duyuru yayınladı.
Vergi

Vergi Affı Konusunda Son Dakika Açıklama

tax_banner[1] Maliye bakanı Mehmet Şimşek yaptıgı acıklamada “Biz burada vergi borcunun anaparasını alıyoruz, anaparadan vazgeçmiyoruz. Anapara geçmişe ait ise enflasyon ile güncelliyoruz. Burada reel olarak vergi alacağımızdan hiçbir feragat yoktur, af laf konusu değildir. Yine vergi borcu taksit yapılacaksa vade farkını koyuyoruz.” dedi.
Vergi

2009 Yılında Elde Edilen Gelirlerle İlgili Özet Tablo

GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ BEYAN / STOPAJ DURUMU   Mevduat faizleri Beyana tabi değil (Tutara bakılmaz) Katılım Bankalarınca (Özel Finans Kurumları) Ödenen Kâr Payları   Beyana tabi değil…
Vergi

İş kazasında işletme kusurlu ise tazminat gider gösterilemez

İşle ilgili olmayan ya da işle ilgisi olsa dahi işletme sahibinin kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider olarak kayıtlara intikal ettirilemez. Ancak, çalışanın kusuru nedeniyle ödenecek tazminat, yasal faiziyle birlikte gider olarak dikkate alınır. SORU: İşyerimizde meydana gelen bir kaza sonucunda olay mahkemeye intikal etmiş olup, mahkeme tarafından verilen kararda firmamızda ücretli çalışan bir elemanın söz konusu kazadan dolayı yüzde 40 oranında, firmamızın da yüzde 60 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda ödenecek olan tazminatın giderleştirilip giderleştirilemeyeceği konusunda tereddüde düşülmüştür. Eğer ödenecek tazminat giderleştirilecek olursa yüzde kaçı gider olarak kayıtlara intikal ettirilecektir? Söz konusu giderleştirme işlemi ödemenin yapıldığı tarihte mi yoksa mahkeme kararının kesinleştiği tarihte mi olacaktır?YANIT: Kurumlar Vergisi Yasası'nın altıncı maddesinin 1. fıkrası ile kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içind...
Vergi

Özürlüler asgari geçim indiriminden yararlanabilir

Ücretlerinde sakatlık indirimi yapılan özürlüler asgari geçim indiriminden de yararlanabilir. Özürlüler için sakatlık indiriminden sonra kalan ücret gelir vergisi hesaplamasına esas alınır. Hesaplanan gelir vergisinden de asgari geçim indirimi için öngörülen indirim yapılır. SORU: Evli ve üç çocuk sahibi, sakatlık indiriminden yararlanan bir kamu görevlisiyim. Eşim çalışmıyor. Ben sakatlık indiriminden yararlanıyorum. Yapılan ücret ödemelerinden asgari geçim indiriminden de yararlanmam mümkün müdür? Eğer asgari geçim indiriminden yararlanabilirsem, bu indirim bana nasıl uygulanacaktır? Önce sakatlık indiriminden mi yoksa asgari geçim indiriminden mi yararlandırılmam gerekmektedir? YANIT: Gelir Vergisi Yasası'nın "Asgari Geçim indirimi" başlıklı 32. maddesi uyarınca "ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır."Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asg...
Vergi

Peştemallık tutarı 600 YTL’yi aşıyorsa aktifleştirme şart

Kurumların kuruluş ve örgütlenme harcamalarının giderleştirilmesi veya aktifleştirilmesi mükellefin tercihine bırakılıyor. Ancak, kuruluş ve örgütlenme giderlerinden farklı olan peştamallıklar 600 YTL'nin üzerindeyse aktifleştirilmesi zorunlu. SORULAR SORUNLAR VE YANITLARI KURULUŞ GİDERLERİ VE PEŞTEMALLIKLARSORU: Vergi Usul Kanunu'nun 282.maddesinde kurumlar vergisi mükelleflerinin ilk tesis ve taazzuv giderlerinden bahis edilmektedir. Bu maddede ayrıca peştemallıkların da kayıtlarda ve işletme bilançosunda yer alabileceği hususu hükme bağlanmıştır. Bu kanunda yer alan giderler ile peştemallık hangi tür giderleri kapsamaktadır?YANIT: Kısaca ilk tesis ve taazzuv giderleri, kurumların tesisi (kuruluşu) veya yeni bir şubenin açılması veya işlerin devamlı bir suretle genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap edilmeyen giderlerdir. Bu tür harcamalar bir anlamda "Kuruluş ve örgütlenme giderleri" olarak da tanımlanabilir.İlk tesis ve taazzuv giderleri kurumlar için ...
Vergi

Ücretli çalışanlar emekli eşinin geçim indirimini alabilir

Asgari geçim indiriminde çalışmayan eşin indirim hakkı ücretli çalışan eşe ödeniyor. Ancak eşlerden biri emekli maaşı alıyorsa bunun geçim indirimini ücret geliri elde eden eş kullanabiliyor.
Vergi

Promosyon ürünlerine sevk irsaliyesi yok

Maliye Bakanlığı promosyon ürünlerinde sevk irsaliyesi düzenlemesine yayınladığı tebliğ ile gerek görmedi. Ancak dar kapsamlı olan bu tebliğin yanı sıra şirketler tüm promosyon ürünleri için Vergi Daireleri'nden özelge alınması sorunları ortadan kaldırır.