Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

Garantili Yatırım Fonları

Türk sermaye piyasalarına yeni bir enstrüman daha giriyor. Sermaye Piyasası Kurulu, garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri tamamladı. SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ni garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarını içerecek şekilde değiştirdi. Böylece, garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarının kuruluşuna start verilmiş oldu. Tebliğe göre, ilan ve reklamlarda herhangi bir kuruluşun fonun garantisi olduğunu ima eden ibarelere yer verilemeyecek. Garantili yatırım fonları için garantör tarafından verilen garanti bu bent kapsamında bulunmuyor.

 

  
Türk sermaye piyasalarına yeni bir enstrüman daha giriyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri tamamladı.
  

SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ni garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarını içerecek şekilde değiştirdi. Böylece, garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarının kuruluşuna start verilmiş oldu.
  
SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari olarak 6 ay vadeli kurulmak kaydıyla, yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün vadelerle yatırımcıya geri ödenmesinin uygun bir yatırım stratejisine ve kurucu ile garantör arasında imzalanan bir garanti sözleşmesine dayanılarak taahhüt edildiği fonlar “garantili fon” olarak tanımlandı. Garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarının başlangıç yatırımına oranını ya da garantör tarafından sağlanan garanti kapsamındaki getiri oranını açık olarak gösterecek şekilde belirlenmesi gerekiyor. Koruma amaçlı yatırım fonunun unvanında başlangıç yatırımının üzerinde hedeflenen getiriye ilişkin ifadelere ise yer verilmemesi öngörülüyor.
  
Garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarınca, yatırımın belirli bir bölümü ya da tamamının korunmasına yönelik oluşturulacak stratejisinin kamu borçlanma senetlerine, ters repoya ya da korumayı sağlayabilecek nitelikteki Kurulca uygun görülen diğer sermaye araçlarına yatırım yapılmasını içermesi zorunlu kılınıyor. Bu kapsamda, yatırımcılar tarafından, vergi hariç olmak üzere, doğrudan katlanılan maliyetler garanti edilen ya da korunan yatırım tutarını azaltamayacak.
  
Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetim stratejisinde ve türünde fonun vadesi içerisinde değişiklik yapılamayacak.
   
 

Garantörün özellikleri
Garantöre, Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notu verilmiş olması zorunlu kılınıyor. Fonun vadesi içerisinde garantörün derecelendirme notunda bir değişiklik olması halinde, yeni derecelendirme notu izahname değişikliği yoluyla kamuya duyurulacak.
   
 

Garanti sözleşmesi
Garanti sözleşmesi fon mal varlığına dahil edilecek. Garanti edilen tutarın ödenmesi hiçbir koşula bağlanamayacak ve garantiden vazgeçilemeyecek.
  
Fon yönetiminde görev alacak, fonun yatırım yapabileceği varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip yeterli sayıda uzman bulunması gerekiyor.
  
Kurucu ile yönetici şirketin bu fonların yönetimine ilişkin risk yönetim sistemlerini de içeren iç kontrol sistemini oluşturmaları zorunlu kılınıyor.
 
   

Özel fonlar kurulca belirlenecek
Özel fonların, endeks fonların, serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının içtüzük esasları Kurulca belirlenecek. Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının kuruluş ve fon paylarının kayda alınması başvuruları birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

Katılma belgeleri ile toplanan paralar
Katılma belgeleri karşılığı yatırımcılardan toplanan paraların, en geç üç iş günü içinde, belirlenen varlıklara içtüzük hükümlerine göre yatırılması gerekiyor. Garantili yatırım fonlarında ve koruma amaçlı yatırım fonlarında talep toplanması halinde söz konusu sürenin hesaplanmasında talep toplamanın sona erdiği gün esas alınacak. Tebliğde yer alan diğer düzenlemeler şöyle sıralandı:

-A tipi fonlarda ve likit fonlar dışındaki B tipi fonlarda, katılma payı alım-satımlarında içtüzük hükümleri uyarınca verilen alım-satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilecek.
 
-İçtüzüklerinde hüküm bulunmak kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklanabilecek. Diğer fon türlerinden farklı olarak, serbest yatırım fonlarının pay fiyatları en az ayda bir kere hesaplanmak ve fon yatırımcılarına bildirilmek zorunda olacak.
  
-Bu fonların içtüzüklerinde katılma paylarının fona iadesi için pay fiyatlarının ilan süresinden daha farklı ve uzun süreler belirlenebilecek.
   
-Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının pay fiyatları en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorunda olunacak.
    
-Borsa’da işlem görmeyen katılma belgelerinin, aracılık amacıyla borsa dışında alım satımı fon içtüzüklerinde hüküm bulunması kaydıyla mümkün olacak. Bu durumda içtüzükte kurucu dışında alım satıma aracılık edecek aracı kuruluşların belirtilmesi zorunlu tutulacak.
  
-Borsada işlem gören varlıkların alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunlu olacak. Ancak garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından portföye alınan ters repo ve sermaye piyasası araçları bu hüküm kapsamında değerlendirilemeyecek.
  
-Fon adına katılma belgelerinin alım satımı nedeniyle, İMKB Tahvil ve Bono piyasasından aynı gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında fon portföyüne alım veya fon portföyünden satım zorunluluğu bulunuyorsa, İMKB’ce belirlenen işlem kurallarına uyulması şart olacak.
 
-Kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlerin, borsaya kote edilmesi şartıyla, ihraç miktarının azami yüzde 10’u ve fon portföyünün azami yüzde 5’i oranında yatırım yapılabilecek.
  
-İlan ve reklamlarda herhangi bir kuruluşun fonun garantisi olduğunu ima eden ibarelere yer verilemeyecek. Garantili yatırım fonları için garantör tarafından verilen garanti bu bent kapsamında olmayacak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir