Finans, Muhasebe, Vergi...
Finans

Finans Makaleleri 1

BAŞKAYA Zehra, "Faiz Swap'ı ve Fiyatlaması", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 19, SAYI: 1-2, 2001

BEYAZIT Mehmet Fuat, "İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik / IMKB Betas, Correlation and Variability", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2005, Cilt:6, Sayı:1, s.28-34.

COŞKUN Ali, "Vadeli İşlemler Piyasalarında Elektronik Ticaret ve İMKB Vadeli İşlemler Piyasası" Banka: Mali ve Ekonomik Yorumlar, Yıl: 39, No: 5, Mayıs 2002, sayfa: 77-91.

ÇEVİK Ferhan & Yeliz YALÇIN, "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması : Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Cilt:5, Sayı:1

ÇOŞKUN M. Necat , "Gelişmekte Olan Ekonomilerde Bankacılık Krizler", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3, Sayı: 2.

ÇOLAK Ömer Faruk & Serdar KILIÇKAPLAN, "Bankacilik Sektöründe Ölçek Ekonomileri:Türk Ticaret Bankalari Için Bir Maliyet Fonksiyonu", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Cilt: 1 Sayı: 3.

ÇOLAK Ömer Faruk, "Finansal Kriz ve Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Programı Üzerine Bir Eleştiri", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3, Sayı: 2.

DEĞER Alper , "Vadeli Faiz Sözleşmeleri" , Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 19 SAYI: 4 KIŞ DÖNEMİ ARALIK 2001.

DUMAN Koray, "Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım 2002, Sayı 4, s.132.

EREN Aslan & Bora SÜSLÜ, "Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiyede Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi" Yeni Türkiye, Sayı:41, Yıl:7, Eylül-Ekim 2001, s.662-674)

GÖKALP, Füsun, "GENEL HATLARI İLE SARBANES OXLEY KANUNU VE TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERE ETKİSİ", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

GÖKÇE Atilla , "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3 Sayı: 1.

GÖKÇE Atilla , "IMKB'de Fiyat-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, Cilt:4, Sayı:3.

GÜNEŞ İsmail, Soner YAKAR "Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Cilt:13, Sayı:2

GÜRSOY Cudi Tuncer & Alövsat MÜSLÜMOV, "Stock Markets And Economic Growth : A Causality Test", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2000, Sayı 2, s.124.

GÜRSOY Cudi Tuncer & Y. Ömer ERZURUMLU, "Evaluation of Portfoilo Performance of Turkish Investment Fund", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2001, Sayı 4, s.43.

ÖMER Evrim, "Hisse Senedi Fiyatlarındaki Sürpriz Haberlerin Bulaşıcılık Etkisi Ve Süreklilik", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl:59 Sayı:3, 2004, s131-146.

İŞERİ, Müge, "AB'YE UYUM SÜRECİNDE TÜRK SERMAYE PİYASALARI", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

KARABIYIK Lale , "Enflasyonun Finansal Analiz ve Finansal Kararlar Üzerine Etkileri", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 18, SAYI: 2, 2000.

KASMAN Saadet,"The Relationship Between Exchange Rates and Stock Prices: A Causality Analysis", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Yıl:5, Sayı:2, 2003, s.70.

KİBRİTÇİOĞLU, Aykut, "Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2001", Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt 1, Yıl 7, Sayı 44, 2001, s. 174-182.

KÖNE Aylin Çiğdem, "Para-Sermayenin Yeniden Yapılandırılması : Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği / The Restructuring of Money Capital With Special Reference to Turkish Banking System", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Temmuz 2003, Cilt:4, Sayı 2, s.233.

KULA Veysel, Mehmet ERKAN, "YATIRIM PROJE HAZIRLANMASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FİNANSAL ETÜDLER AÇISINDAN KOBİ ve BÜYÜK İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Yıl:2, Sayı:1

KUŞTEPELİ Yeşim & Yaprak GÜLCAN, "Privatization Versus Debt Stock : A Preliminary Analysis On Turkey", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Kasım 2003, Sayı 6, s.44.

MANDACI Pınar Evrim, "Türk Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler ve Finansal Krizi Aşmada Kullanılan Risk Ölçüm Teknikleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5, Sayı:1, 2003, s.67.

OĞUZLAR Ayşe , "İMKB'DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEME ORANLARINA GÖRE GRUPLANDIRILMASI", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 2000, CİLT: 18 SAYI: 1.

OKSAY Suna , “SSCB'nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını Kazanmış Geçiş Ekonomilerinde Uygulanan Döviz ve Para Politikaları: Ukrayna Örneği”; İşletme-Finans Dergisi, 2001, sayı:186.

OKSAY Suna , “Finansal Piyasalarda Yeni Yasal Düzenlemeler (Re-regülasyon) İhtiyacı ve Türk Finans Sistemi”; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Haziran 2000.

OKTAY Elif Yüksel, Nimet ÇAKIR"KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN VE KIRGIZİSTAN`DA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI", Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi: Akademik Bakış, 2005, Sayı:5.

ONURSAL Erkut , "KÜÇÜK BİR MALİYET KARŞILIĞINDA RİSKLERDEN ARINMAK MÜMKÜN", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2003, Özel Sayı.

ONURSAL Erkut, "KREDİLİ SATIŞLARIN ORTA VADELİ FİNANSMANI'NA YARDIMCI BİR YÖNTEM: FORFAITING", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2001, Sayı:23.

ONURSAL Erkut, "DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINDA FACTORİNG VE FACTORİNG'İN HUKUKİ ÇERÇEVESİ", Dış Ticaret Dergisi, Temmuz 2001, Sayı:22.

NURSAL Erkut, "FİNANSAL KİRALAMA YETERİNCE BİLİNMİYOR", Dış Ticaret Dergisi, Nisan 2001, Sayı:21.

ÖKTE Kutluğhan Savaş , "Finansal Piyasalarda Asimetrik Enformasyon Problemi: Temel Kavramlar, Literatür ve Çözüm Önerileri", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 19 Sayı: 1-2, 2001.

SEKRETER M. Serhan , Gökhan AKYÜZ, Emre İPEKÇİ ÇETİN, "Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (8) 2004, 139-155

SEVİL Güven & Mehmet BAŞAR, "YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER VE FİNANSAL RİSKİN ÖNLENMESİNDE SWAP TEKNİĞİNİN KULLANIMI", Dış Ticaret Dergisi, Temmuz 1999, Sayı:14.

SOYAK Alkan , Cengiz Bahçekapılı, “İktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları", İktisat, İşletme ve Finans, Yıl.13, Sayı.144, 1998, s.48-61.

TEKER Suat & Ömer EKİT, "The Performance of IPOS In Istanbul Stock Exchange In Year 2000 / 2000 Yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasın'da Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Performansı", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Ocak 2003, Cilt:4, Sayı 1, s.117.

TELATAR Erdinç & H. Soner BİNAY, "İMKB Endeksinin PARCH Modellemesi", Akdeniz Üniveristesi İİBF Dergisi, Mayıs 2002, Sayı 3, s.114.

USUL Hayrettin & Mehmet GENÇTÜRK, "Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Cilt:5, Sayı: 3.

UYSAL Erkan, "Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde İndirgenmiş Nakit Akımı Yaklaşımının Yetersizliği", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2001, Sayı:1, s.120-131.

ÜNSAL Hilmi, "Türkiye'de Finansal Serbestleşme Süresinde İç Borçlanma ve Sermaye Piyasası Üzerindeki Etkileri", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Cilt:5, Sayı: 3.

YEŞİLAY, Rüstem Barış, Serdal TEMEL, "TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM TEŞVİKLERİNİN SANAYİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE
ETKİLERİ", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

YILDIRIM Oğuz, "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI VE SEKTÖRDE YAŞANAN MALİ RİSKLER", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2004, Sayı:30.

YILMAZ Rasim , "Türk Bankacılık Kesimindeki Yapısal Değişimler Ekseninde Formal ve Formal Olmayan Finans Sektörü", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 19 Sayı: 3, 2001.

YILMAZ Hüseyin, "İşletmelerde Finans Karar Destek Sistemi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 1999.

YÜCEL Tülay, "Finansman Eğitimi: Öğrencilerin Algılamaları ve Beklentilerinden Öğrenebileceklerimiz Nelerdir?", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, 2000, s.151.

ZENGİN Ahmet, "REEL DÖVİZ KURU HAREKETLERİ VE SEKTÖREL DIŞ TİCARET FİYATLARI (Yansıma Üzerine VAR Analizi)", Dış Ticaret Dergisi, Nisan 2001, Sayı:21.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir