Finans, Muhasebe, Vergi...
Muhasebe

Muhasebe Makaleleri 1

ACAR Durmuş, "İLERİ MALİYET YÖNETİM YAKLAŞIMI OLARAK HEDEF MALİYETLEME", Süleyman Demirel üniversitesi İİBF Dergisi, 1998, Sayı:3, s.81.

AKDOĞAN Nalan, "IAS 39 Nolu Standart Hükümlerinde Göre Menkul Kıymetler ve Finansal Duran Varlık İşlemlerinde Uygulanacak Muhasabe Politikaları", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt: 3, Sayı: 3.

AKSOYLU Semra & Yunus DURSUN, "Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001, Sayı:11, s.357.

ALKAN, Alper Tunga, "Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005, Sayı:13, s.40-56.

ALTAN Mikail, "Muhasebecilik Mesleğinin Toplumda Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Sayı:11, s.29.

ARDA Musa & Cengiz GÖĞEBAKAN, “Yeniden Değerleme Oranının Finansal Analiz Üzerindeki Etkisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:45, 2003, s.61.

CERAN Yunus, M. Emin İNAL, "Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004 Sayı:22, s.63-83.

COŞKUN Ali , "Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme", Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:15, Kasım 2002-Ocak 2003, s.25.

COŞKUN Ali , "Hizmet Akdi ile Çalışan Ücretlilerin Üzerindeki Dolaylı ve Dolaysız Vergi Yükleri", Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz 2003, Yıl:26, s.178.

ÇALIŞ, Ercan, "TÜRK DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNDE REFORM ÇALIŞMALARI", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

ÇALIYURT, Kıymet Tunca, "Uluslar Arası Uçuş Yapan Havayollarında Finansal Tabloların ve Operasyon Sonuçlarının Sunulması", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, Cilt:5, Sayı:2, s.16-44.

ÇELİK, Muhsin, Seçkin GÖNEN, "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI AÇISINDAN İŞLETMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

ÇETİN, Ayten, "SAT VE GERİ KİRALA FİNANSAL KİRALAMA TÜRÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

ÇETİNKAYA Özhan, "Konsolide Bütçenin Başlangıç Değerlerinin Uygulama Sonuçları İle Birlikte Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2003, Sayı 5, s.48.

ÇUKACI Yusuf C., "Kamuyu Aydınlatmada Muhasebe Meslek Elemanının Etik Anlayışı ve İzmir İlinde Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006, Cilt:8, Sayı:1, s.89.

ÇÜRÜK, Turgut, "Bağımsız dış denetimin muhasebe şeffaflığına etkisi üzerine uygulamalı bir çalışma: Türkiye örneği", ODTÜ Gelişim Dergisi, 2004, Cilt: 31, Sayı: 2, s.149-165.

DALCI, İlhan, Veyis Naci TANIŞ, "Benefits Of Computerized Accounting Information Systems On The JIT Production Systems", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Cilt:13, Sayı:1.

DALCI, İlhan, Veyis Naci TANIŞ, "Quality Costs and Their Importance In Cost and Management Accounting", Çukurova Üniverisitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, Cilt:10, Sayı:10.

 DÖNMEZ, Adnan, Başak BERBEROĞLU, Ayten ERSOY, "Ülkemiz Bağımsız Dış Denetim Standartlarının ABD Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları-AB Sekizinci Yönergesi ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırılması", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs 2005, Sayı 9, s.52.

ERDOĞAN, Murat, "Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Ocak 2002, Sayı 5, s.51.

ERDOĞAN, Murat, "İŞLETME BİRLEŞMELERİNDE ŞEREFİYE", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

ERGEN Halim , "39 No'lu Ums ve Tms'nin Uyumlaştırılması", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Cilt:5, Sayı:1.

ERGEN Hüseyin, "Türkiye'de Kamu Üniversitelerinde Birim Harcamalar ve Vazgeçilen Kazançlar", E-Dergi, YIL: 2002 • CİLT: 1 • SAYI: 1.

ERGÜLEN Ahmet, KAZAN Halim, KAPLAN Muhittin, "İşletmelerde Dağıtım Sistemi Maliyetleri Minimizasyonu için Çözüm Modeli: Bir Firma Uygulaması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005, Sayı:13, s.163-172.

EROL Mikail, Metin ATMACA, "Tekdüzen Muhasebe Sisteminin İş Dünyasında (Sanayi-Ticaret-Hizmet Sektöründe) Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Ampirik Bir Çalışma", Çanakkale Üniversitesi Biga İİBF: Yönetim Bilimleri Dergisi, 2003-2004, Cilt:1, Sayı: 1-2, s.119-129

ERSOY, Ayten, Ayşenur BUYRUK, "İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI -(22) VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI -(IFRS 3)'E GÖRE İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRLMESİ – I", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

ERSOY Ayten, "Anonim ve Limited Şirketlerde Kısmi Bölünme ve Bölünme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, Cilt:3, Sayı:1.

GÖNEN, Seçkin, Muhsin ÇELİK, "Esnek Üretim Sistemleri Uygulayan İşletmelerde Üretim Maliyetlerinin Değerlendirilmesi", Ege Akademik Bakış, Cilt 4, Sayı 1-2, Ocak – Temmuz 2004.

GÖNEN, Seçkin, Muhsin ÇELİK , "Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Ortaklığı", Ege Akademik Bakış, Cilt 5, Sayı 1-2, Ocak – Temmuz 2005.

GÜCENME, Ümit, Aylin POROY ARSOY, " MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER ARTIŞ VE AZALIŞLARININ TESPİTİ VE KAYDI", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

HATUNOĞLU Zeynep, Mesut BİLGİNER, "Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, Cilt:12, Sayı:12.

ILDIR, Ali,"MARKA DEĞERLEMESİ VE MARKA DEĞERİNİN BİLANÇOLARDA GÖSTERİLMESİ", Analiz, 2005, Yıl: 5, Sayı:14.

KARAARSLAN, Erkan "Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Serüveni", Sayıştay Dergisi, 2004, Sayı:54.

KARAKAYA Mevlüt , "Studies On Accounting Standards in Kyrgyzstan", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Cilt: 1 Sayı: 3.

KARAPINAR Aydın , "Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Konusunda Uluslararası Muhasebe Standartlarında Yapılan Değişiklikler-IAS 39", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2000, Cilt:2 Sayı: 2.

KARAPINAR Aydın , "YABANCI PARALI FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVİRİSİ VE KULLANILAN YÖNTEMLER", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 1998, Yıl: 16, Sayı:4.

KARASİOĞLU Fehmi , "İÇERİDEN ÖĞRENENLER TİCARETİ (INSIDER TRADING)VE TÜRKİYE'DE MUHASEBENİN YATIRIMCILARA BİLGİ SAĞLAMA SORUMLULUĞU" Süleyman Demirel üniversitesi İİBF Dergisi, 1998, Sayı:3., s.113.

KAYGUSUZ Sait Yüksel , "KALİTESİZLİĞİN ÖNEMLİ BİR BOYUTU: KALİTE MALİYETLERİ", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Yıl: 17 Sayı: 1-2.

KIRLIOĞLU Hilmi, "Tam Zamanında Üretim Sisteminin (JIT) Muhasebe Sistemlerine Etkisi", Journal of Qafkaz University, 1998, Cilt:1, Sayı:2.

KENDİRLİ Selçuk & Hülya ÇAĞIRAN, "Sanayi İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluşumu ve Muhasebeleştirilmesi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, Cilt:4, Sayı:1.

KÖSE Yaşar, "Teknolojik Gelişmeler Ve Maliyet Sistemleri İlişkisi", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2004 Sayı:1, s.70-83.

KUTLU Tuncer Asuna, "Sigorta İşletmelerinde Maliyet Unsurları ve Maliyet Oluşumu" Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, 2000.

ORTAÇ Fevzi Rifat, "Vergilendirilebilir Gelir Kavramı, Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tanımlaması", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Cilt: 1, Sayı: 2.

ÖZKANLI Özlem, "Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlaması: Çokuluslu İşletmelerde Uygulama", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Cilt:5, Sayı: 3.

ÖZKAN Azzem, "Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesiyle Yapılan Satışlar ve Muhasebe Uygulamaları Üzerindeki Etkileri", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Kış 2003, Cilt:5, Sayı: 3.

ÖZKAN Azzem, Murat ESMERAY, "BİR MALİYET KONTROL SİSTEMİ OLARAK JIT ÜRETİM SİSTEMİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Yıl:3, Sayı:1

ÖZKER A. Niyazi, "Bütçeleme Sürecinde Bütçe Dengesi Çoğaltanı ve Yatırım – Mali Denge İlişkisi Dinamikleri", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Cilt:5, Sayı:1.

ÖZKER A. Niyazi , "Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yapı ve Denetime Özgü Beklentiler", Akdeniz Üniveristesi İİBF Dergisi, Kasım 2002, Sayı 4, s.172.

ÖZKOL, Erdal, Dündar KÖK, Muhsin ÇELİK, Seçkin GÖNEN, “Meslek Etiği ve Muhasebe Meslek Elemanlarının Etik İlkelere Duyarlılık Düzeyinin Araştırılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 5, Sayı: 15, Mayıs 2005, s.107-124.

PARLAKKAYA, Raif, "Modüler Üretimde Maliyetleme ve Fiyatlama Sorunları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Sayı:11, s.513-521.

RÜZGAR Nursel, "Bir İşletmenin Ödemeler Dengesinin Markov Süreçleri Yardımıyla Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5, Sayı:1, 2003, s.164.

SAVAŞ Orhan, "Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Türk Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Sayı:20.

SAVAŞ Orhan, "Tam Zamanında Üretim Sisteminin Gerektirdiği Maliyet Muhasebesinin Temel Nitelikleri", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Sayı:20.

SELEK A. Seha & Sami SOLMAZ, "Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye İşletmeleri – İş Dünyası, Toplum İlişkilerine Hukuksal Pencereden Toplu Bir Bakış", İzmir YMM Odası Bülteni, Nisan 2001, Sayı 31.

SELEK A. Seha & Sami SOLMAZ, "Yüksek Öğretim Kuruluşları – İş Dünyası, Toplum İlişkilerine Hukuksal Pencereden Toplu Bir Bakış II (Vakıf Yükseköğretim Kurumları/Üniversiteleri)", İzmir YMM Odası Bülteni,Temmuz-Ağustos 2001 sayı44 sayfa 15-20

SELEK A. Seha, "Muhasebe Mesleğinin Bağımsız , Örgütlü ve Yasal Olarak Yürütümesi ; Meslek Yasasının Değiştirilmesi için Hazırlanarak Mezlise Sunulan Yasa Taslağının Akademik Gözle Genel Bir Değerlemesi" DEÜ Rektörlük 75.yıl anfisinde 3568 sayılı Muhasebe Meslek Yasasının değişiklik değerlemesine ilişkin Panel, 11 Temmuz 2001.

SELEK A. Seha, "Son Teknolojik Gelişmeler Işığında Türk Muhasebe ve Kayıt Sisteminin Değerlemesi", İzmir YMM Odası Bülteni, Sayı 8, Aralık, 2000.

SÖNMEZ Feriştah, “8 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı Kapsamında Yer Alan Maddi Duran Varlıklar (UMS-16 İle Karşılaştırılmalı Olarak)”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:4, Sayı:11, Ocak 2004, s.79-101.

SÖNMEZ Feriştah ve Osman BAYRİ, "TMS-10 Dönem Net Karı veya Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Değişiklikler (UMS 8 ve UMS 35 ve SPK Hükümleri Tebliği Hükümleriyle Desteklenmiş Olarak)", Muhasebe-Finansman Dergisi, No:24, Temmuz 2004.

SÖNMEZ Feriştah, “Maddi Olmayan Duran Varlıklar-MODV (TMS-8, UMS-38, 1.Taslak MODV ve SPK Tebliğleriyle Karşılaştırmalı Olarak)”, Diyalog Dergisi, Yıl:19, Sayı:191, Mart 2004, s.123-141.

SÖNMEZ Feriştah, “12 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı-Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi (UMS-21 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar İle Birlikte), Mali Çözüm Dergisi, Yıl:13, Sayı:64, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, s.130-148.

SÖNMEZ Feriştah ve Aydın GERŞİL, “6 No'lu TMS-İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi (UMS-28 İle Karşılaştırmalı)”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl:13, Sayı:165, Ekim-Kasım-Aralık 2003, s.102-113.

SÖNMEZ Feriştah, “14 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi (IAS 23 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar ile Birlikte)”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:129-130.

SÖNMEZ Feriştah, “15 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri (Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar ile Birlikte), Vergi Dünyası, Yıl:22, Sayı:264, Ağustos-2003, sf: 187-193.

SÖNMEZ Feriştah, “13 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı – Stoklar (IAS 2 ve Türk Muhasebe Yazınıyla Desteklenmiş Açıklamalar İle Birlikte)”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Mayıs 2003.

TANRIÖVEN Cihan, "Bir Finanslama Aracı Olarak Warrantlar ve Muhasebelestirilmesi", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2000, Cilt:2 Sayı:1.

TAVMERGEN İge Pınar, "Turizm İşletmelerinde Değerleme Faaliyetleri", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2000, Sayı:16.

TEKER Suat, "Standards Of Financial Reporting", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Ocak 2000, Sayı 1, s.174.

TÜRK Zeynep & Abitter ÖZULUCAN, "TAM ZAMANINDA ÜRETİM ORTAMINDA YÖNETİM MUHASEBESİNİN DEĞİŞMESİ GEREĞİ" , Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, CİLT:19 SAYI: 4 KIŞ DÖNEMİ ARALIK 2001.

TÜRK Zeynep "Stratejik Yönetim Muhasebesi Yaklaşımı: Değer Zinciri Maliyet Analizi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl:59 Sayı:4, 2004, s.21-54.

TÜTÜNCÜ Özkan, Işıl GÖKSU & Ebru GÜNLÜ, "Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararları ve Maliyet Analizleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, 1999.

ULUSAN Hikmet, " YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASININ SERMAYEYİ KORUYUCU ETKİSİ " Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Yıl:3, Sayı:2.

UZAY Şaban, Orhan SAVAŞ, "Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama Örneği", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Sayı:20.

YILDIZ Fehmi, Nazife ÇAKIR, " Tekdüzen Hesap Planına Göre İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002, Cilt:2, Sayı:1 s.82.

YILMAZ Bülent, "Enflasyon, Enflasyon Muhasebesi ve Yeniden Değerlendirme Oranının Tespiti", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2004 Sayı:2, s.14-32.

YILMAZ Bülent, "Türev Ürünleri ve Muhasebeleştirilmesi", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2004 Sayı:2, s.101-124.

ZAYİF Figen & Aydın KARAPINAR, "Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, Cilt:4, Sayı:3.

YÜZBAŞIOĞLU Nedim, "İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Planlama Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi ve Enstrumanları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, Sayı:12, s.387-410.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir