Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

Emlak vergisinde birim değerler değişiyor

Emlak vergisine esas teşkil eden arsa ve arazi metre kare birim değerler yeniden belirlenecek.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla emlak vergisi birim değerlerin tespiti konusunda Valilikler, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklara bir genelge gönderildi.

Genelgede, 2009 yılının, bina, arsa ve araziler için asgari ölçüde arsa ve arazi metre kare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıl olduğu hatırlatıldı ve takdir işlemlerinde uyulacak esaslar sıralandı.

Genelgede, 29 Mart mahalli idare seçimleri göz önünde bulundurularak, değer tespitleri için belediyelere geçmiş dönemlerden farklı olarak 2 aylık ek bir süre tanındı.

Unakıtan'ın Emlak Vergisi İç Genelgesine göre, arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespiti, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince kurulan takdir komisyonlarınca yapılacak.

Arsalara ait takdir komisyonu, belediye başkanı veya görevlendireceği bir memur başkanlığında, ilgili belediyeden yetkili bir memur, tapu sicil müdürü ya da görevlendireceği bir memur, ticaret odasınca seçilmiş bir üye ile mahalle ya da köy muhtarından oluşacak.

Arazilere ait takdir komisyonu da vali başkanlığında, defterdar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü, il merkezlerinde ticaret odası, ilçelerde ise ziraat odasından seçilmiş bir üyenin iştirakiyle görev yapacak.
Takdir komisyonlarının değer tespitlerinde ihtilaf olması halinde devreye girecek merkez komisyonu ise vali veya vekalet vereceği bir memurun başkanlığında toplanacak.

ARSALARA AİT TAKDİRLER NASIL YAPILACAK?

Genelgeye göre, arsa ve arazi takdirlerinde şu esaslar geçerli olacak:

-Arsalar ile arsa sayılan parsellenmemiş araziler için asgari ölçüde birim değer tespiti, arsalara ait takdir komisyonu tarafından yapılacak.

-Arsalara ait asgari ölçüde birim değerlerinin tespiti mahalleler ve arsa sayılacak parsellenmemiş araziyi sınırları içinde bulunduran köyler itibarıyla gerçekleştirilecek.

-Turistik bölgelerde, değeri emsallerine nazaran yüksek bulunan pafta, ada veya parseller müstakilen değerlemeye tabi tutulacak.

-Turistik bölgelerde, hangi pafta, ada veya parsellerin müstakilen değerlemeye tabi tutulacağı ilgili valilerce tespit edilecek.

-Arsalara ait asgari ölçüde birim değer takdirleri cadde ve sokaklar itibarıyla yapılacak. Arsa sayılacak parsellenmemiş araziye ait birim değer takdirleri ise, değer bakımından farklı bölgeler itibarıyla gerçekleştirilecek.

-Değer bakımından farklı bölgelerin tespitinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacak.

.Değeri birbirine eşit veya çok yakın olan yerler bir bölge olarak belirlenecek.

.Kesin zorunluluk bulunmadıkça bu bölgelerin çok dar veya çok geniş olarak belirlenmesinden kaçınılacak.

.Değerler arasındaki farklılıkların tespitinde; bu yerlerin genel kullanış biçimleri, başlıca bölge tipleri, bölgelerin nüfus ve yapı yoğunlukları, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri, iş yeri merkezlerine ve meskun yerlere uzaklık ve yakınlıkları, ulaşım durumu, su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin olup olmadığı, imar planlarındaki durumu, topografik durumu ve turizm, sanayi, toplu konut, sit, rekreasyon ve benzeri alanlar içinde bulunup bulunmadığı dikkate alınacak.

.Cadde veya sokak teşekkül etmiş bulunan yerlerde, bu cadde ve sokaklar farklı bölge olarak kabul edilecek.

.Bölgeler birbirine bitişik arazi parçaları itibarıyla tespit edilecek.

.Kadastrosu yapılmamış olan yerlerde yapılacak değer bakımından farklı bölge tespitlerinde, bu bölgelerin mevki isimlerinin belirtilmesi yanında, varsa tabii sınırları da takdir komisyonu kararlarında gösterilecek.

.Bataklık veya kayalık gibi özellik arz eden arazilerin bulunduğu yerlerin ayrı bir farklı bölge olarak tespiti de mümkün olabilecek.

.Köy sınırları içinde bulunan mahaller için herhangi bir tespit yapılmayacak.

-Takdir işlemi yapılırken gerekirse teknik elemanlardan, bilirkişiden, arsanın konumu itibarıyla gayrimenkul değerleme uzmanlıklarından, organize sanayi bölgesi, serbest bölge gibi özelliği bulunan yerlerde bu birimlerin yetkili organlarının görüşlerinden de faydalanılacak.

-Turistik bölgelerde valilerce tespit edilecek parseller için ayrı değer tespiti yapılabilecek.

-Bir cadde veya sokağın, birden fazla mahalle veya köy sınırları içinde yer alması halinde, söz konusu cadde veya sokakların her mahalle yahut köy sınırları içinde bulunan bölümleri için ayrı ayrı asgari ölçüde birim değer tespiti yapılacak.

-Bir cadde veya sokağın birden çok mahallenin sınırını teşkil etmesi halinde, bu cadde veya sokak her mahalle bakımından takdire konu edilecek.

-Bir cadde veya sokağın bir tarafının bir belediyeye, diğer tarafının ise başka belediyeye ait olması halinde, takdirlerde ortaya çıkabilecek değer farklılıklarını en aza indirmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek bakımından, takdir komisyonları arasında gerekli eşgüdüm sağlanarak olabildiğince uyumsuzluklar giderilecek.

ARAZİ TAKDİRLERİ

-Arazi takdirleri de arazilere ait takdir komisyonu tarafından yapılacak.

-Araziye ait asgari ölçüde birim değerlerinin tespiti her ilde, il çapında veya ilçeler itibarıyla gerçekleştirilecek. Tespitlerin il itibarıyla mı yoksa ilçeler itibarıyla mı yapılacağına, ilin tamamındaki arazinin vasıfları ve ilçeler itibarıyla gösterdiği değer farklılıkları dikkate alınarak takdir komisyonlarınca karar verilecek.

-Araziye ait asgari ölçüde birim değer takdirleri, her ilin tamamı veya her bir ilçe (merkez ilçeler dahil) için arazinin cinsi (kıraç, taban ve sulak) itibarıyla yapılacak.

TAKDİR KOMİSYONLARINCA YAPILACAK İŞLER

Arsalara ait takdir komisyonları asgari ölçüdeki arsa metre kare birim değerlerini en kısa zamanda tespit edecek.
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsalara ait takdir komisyonu kararları en geç 17 Temmuz 2009 tarihinde imza karşılığında merkez komisyonuna verilecek. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi nedeniyle arsalara ait takdir komisyonu tarafından yeniden yapılan takdirlere ilişkin kararlar en geç 17 Ağustos 2009 tarihinde imza karşılığında verilecek.

Arazilere ait metre kare birim değerlerin de birer örneği il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odaları ile ilde mevcut (ilçeler ve beldeler dahil) belediyelere en geç 17 Ağustos 2009 tarihine kadar teslim edilecek.

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde arazilere ait takdir komisyonu kararları, en geç 17 Temmuz 2009 tarihinde imza karşılığında merkez komisyonuna verilecek. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi nedeniyle arazilere ait takdir komisyonu tarafından yeniden yapılan takdirlere ilişkin kararlar ise en geç 17 Ağustos 2009 tarihinde bitmiş olacak.

Merkez komisyonunca onaylanan takdir komisyonu kararları ise derhal ilgili kişi ve kuruluşlara verilecek.

KURULUŞ İŞLEMLERİ

Belediyeler tarafından yetki alanı içinde bulunan mahalle ve köy isimlerinin alfabetik sırasına göre hazırlanan listelerin bir örneği ilgili muhtarlığa gönderilecek, bir örneği belediyelerce 2010 yılının Mayıs ayı sonuna kadar asılacak.
2 örnek de dava açma süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde defterdarlığa, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde vergi dairesi başkanlıklarına gönderilecek.

Takdir komisyonu kararlarına karşı 15 günlük süre içinde ilgili daire, kuruluş ve muhtarlıklarca vergi mahkemeleri nezdinde dava açılabilecek ve vergi mahkemesi kararlarına karşı da 15 gün içinde Danıştay'a başvurulabilecek.
Kararlar aleyhine 15 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen değerler kesinleşecek.

DEĞERLER 4 YIL GEÇERLİ OLACAK

Takdir komisyonlarınca tespit edilecek asgari ölçüdeki arsa metre kare birim değerleri dört yıl süreyle (Bakanlar Kurulu'nca dört yıllık takdir süresi uzatılmadığı veya kısaltılmadığı takdirde) geçerli olacak. Söz konusu değerler, gelecek yıllarda emlak vergisindeki yıllık artış oranı olan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak dikkate alınacak.

Kaynak: Hurriyet

 

322 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

8 Nisan 2009 Tarihli ve 27194 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile;

29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin XIV. maddesi1 yürürlükten kaldırılmış ve aynı Tebliğe, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca sit alanı ilan edilen taşınmazlar hakkında ilgili mevzuatı uyarınca malikleri adlarına düzenlenen belgelere ilişkin olarak hangi işlemlerin yapılacağına dair açıklamaların yer aldığı geçici madde2 eklenmiştir.

[1] XIV. SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLAR İLE DÜZENLENEN BELGELERİN SATIŞ İHALELERİNDE KULLANILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

(1) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, sit alanı ilan edilmiş ve onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilmiş arsa ve arazilerin, Hazineye ait taşınmazlarla değiştirilmesi işlemlerinde, taşınmaz maliklerinin kabul etmeleri halinde, Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kabul edilmek üzere, taşınmazın bedelini gösteren bir belge verilir.

(2) Belge düzenlenmeden önce, taşınmaz için tespit edilen bedel, taşınmaz maliklerine bildirilir ve itirazlarının olmaması halinde, bedelin kabul edildiğine ve itirazlarının bulunmadığına dair noter tasdikli belge istenilir.

(3) Belgenin işleme tabi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir.

(4) Ancak; 3573 sayılı Kanun hükümleri gereğince Devletçe dağıtımı yapılan taşınmazlardan sit alanı olarak belirlenmiş taşınmazların ilk malikleri ile mirasçılarına, tapu kayıtlarında halen 3573 sayılı Kanun kapsamında kaldığına dair şerh bulunan taşınmazları satın alanlara ve 383 sayılı KHK hükümleri gereğince Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen özel çevre koruma bölgelerindeki 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmiş taşınmazların maliklerine ve bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tapu kaydında sit alanında kaldığına dair şerh konulan taşınmazları şerh tarihinden sonra satın alanlara belge düzenlenemez.

(5) Buna göre;

a) 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen I. ve II. derece arkeolojik ve I. derece doğal sit alanında taşınmazı bulunan maliklerin istemeleri halinde, Bakanlığımızca düzenlenen ve taşınmazın bedelini gösteren örneği (Ek-26) da yer alan belge verilecektir.

4916 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 19/7/2003 tarihinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca takas programına alınan, ancak belge düzenlenmemiş taşınmazlar için 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planı yapılmadan belge düzenlenemeyecektir.

b) I. derece doğal ve I. ve II. derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazlardan 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planlarında kesin inşaat yasağı getirilmemiş olanlar için belge düzenlenmeyecektir.

c) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarında kalan taşınmazlardan; imar planında meydan, yol, park, yeşil alan, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış olanların ilgili belediyelerce, sair kamu kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarımı ile görevli oldukları veya kullandıkları taşınmazların ise ilgili kurum ve kuruluşlarca kamulaştırılması gerektiğinden, bu taşınmazlar için belge düzenlenmeyecektir. Benzer şekilde, kıyıda kalan taşınmazlar için de belge düzenlenmeyecek ve trampa yapılmayacaktır.

ç) Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerine katılan ve adına geçici satış ihalesi yapılan belge sahipleri, bu belgeyi ihale bedelinin ödenmesinde, ödeme aracı olarak kullanabileceklerdir.

d) Kültür ve Turizm Bakanlığınca takas programına alınarak belgeleri Bakanlığımıza gönderilen taşınmazlar için 2886 sayılı Kanunun 9 ve 13 üncü maddelerine göre kıymet takdiri yapılacaktır. Kıymet takdirinde, taşınmazın sit alanı ilan edilmemiş hali dikkate alınacaktır.

e) Düzenlenen bu belgeler, satış gelirleri özel ödenek kaydedilen taşınmazlar için ödeme aracı olarak kullanılamayacaktır. Bu taşınmazların satış ihalelerine ilişkin şartname ve ilanlarında, bu belgelerin ödeme aracı olarak kullanılamayacağı belirtilecektir.

f) Satışı yapılan taşınmazın bedelinin belge ile ödenmek istenmesi halinde, ihale bedeline bakılmaksızın geçici ihale kararı onay için Bakanlığa gönderilecektir.

g) Taşınmaz satış şartnamesinde, isteklilerce ihale bedelinin belge ile karşılanmasının istenilmesi halinde, bu hususu bir dilekçe ile ihale komisyonuna bildirmesi gerektiği, belge ile ödeme talebinin daha sonra yapılması halinde talep hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı özel hüküm olarak belirtilecektir.

[2] "Geçici Madde 1 – 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, sit alanı ilan edilen taşınmazlar hakkında ilgili mevzuatı uyarınca malikleri adlarına düzenlenen belgelere ilişkin olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

(1) Maliklerince, sit alanında kalması nedeniyle adlarına düzenlenen ve kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgeler en geç 31/12/2011 tarihine kadar Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinde ödeme aracı olarak kabul edilecek, bu tarihten sonra ise kabul edilmeyecektir.

(2) Belgenin işleme tabi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tespit edilecektir.

(3) Düzenlenen bu belgeler, satış gelirleri özel ödenek kaydedilen taşınmazlar için ödeme aracı olarak kullanılamayacaktır. Bu taşınmazların satış ihalelerine ilişkin şartname ve ilanlarında, bu belgelerin ödeme aracı olarak kullanılamayacağı belirtilecektir.

(4) Satışı yapılan taşınmazın bedelinin belge ile ödenmek istenmesi halinde, ihale bedeline bakılmaksızın geçici ihale kararı onay için Bakanlığa gönderilecektir.

(5) Taşınmaz satış şartnamesinde, isteklilerce ihale bedelinin belge ile ödenmek istenilmesi halinde, bu hususu bir dilekçe ile ihale komisyonuna bildirmesi gerektiği, belge ile ödeme talebinin daha sonra yapılması halinde talep hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı özel hüküm olarak belirtilecektir."

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir