Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Ticari Alacaklar

Bir ticari alacak hakkı ortaya çıktığında, örnek olarak,

 _________________________________       /          ______________________________
120  ALICILAR                                                                      118.000

        120.01 Mehmet Öz                                    118.000

600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                           100.000

             391  HESAPLANAN KDV                                                             18.000

                    391.01 Satış KDV

Kredili mal satışı .

_________________________________         /          ______________________________

 

şeklinde yevmiye maddesi yazılacaktır.

 

Senet alındığında yazılacak yevmiye maddesi;

 

_________________________________        /          ______________________________

100  KASA                                                                              36.000

121  ALACAK SENETLERİ                                                     200.000                 

       121.01 Alacak Senet Portföyü

                   Ali İnce 30.5.19X1 Vad.                     100.000

                   AII İnce 30.6.19X1 Vad.                     100.000

             600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                             200.000

             391  HESAPLANAN KDV                                                               36.000

                    391.01 Satış KDV

Peşin ve senetli mal satışı

_________________________________        /        ______________________________

 

şeklinde olıır. Daha doğru bir kayıt olarak yazılacak yevmiye madde­leri ilk önce Ali İnce'nin hesabını borçlandırmak, daha sonra verdik­leri ile alacaklandırmak olmalıdır. Böylece işletmeye giren değerlerin esas kaynağı kaybedilmemiş olur.

 

 

_________________________________       /         ______________________________

120  ALICILAR                                                                       236.000

       120.02 Ali İnce                                          236.000

            600  YURTİÇİ SATIŞLAR                                                            200.000

            391  HESAPLANAN KDV                                                              36.000

                    391.01 Satış KDV                                         

Mal satış                                                     

_________________________________       /       ______________________________

 

 

_________________________________          /          ______________________________

100  KASA                                                                             36.000

121  ALACAK SENETLERİ                                                    200.000                  

       121.01 Alacak Senet Portföyü

                    Ali İnce 30.5.19X1 Vad.                100.000

                    AII İnce 30.6.19X1 Vad.                100.000

              120  ALICILAR                                                                           236.000

Tahsilatın Kaydı

_________________________________    /           ______________________________

 

Bir alacak tahsil edildiğinde;

 

_________________________________      /         ______________________________

100  KASA                                                                            50.000
120  ALICILAR                                                                               50.000
       120.03  Mehmet Öz                         50.000

             Tahsilatın kaydı

_________________________________      /         ______________________________

 

veya bir alacak senedi tahsil edildiğinde;

_________________________________       /         ______________________________

100  KASA                                                                           100.000

            121  ALACAK SENETLERİ                                                           100.000
       121.01  Alacak Senet Portföyü
                    Ali İnce 30.5.20X1 Vad.Senet

Senedin tahsili

_________________________________      /       ______________________________

 

yevmiye maddeleri yazılacaktır.
                                                                              

Müşterilerden aldığımız alacak senetleri borçlu olduğumuz kişi veya işletmeye verilirse (ciro) edilirse:

 

_________________________________     /       ______________________________

320  SATICiLAR                                                                    125.000

                     320.01 Metin Aşı                                        125.000

121 ALACAK SENETLERİ                                                        125.000
                   121.01  Alacak Senet Portföyü
                               15.8.20X1 Vad. Senet        125.000   

Müşteri senedinin cirosu

_________________________________      /         ______________________________

   

şeklinde yevmiye maddesi yazılacaktır. Ayrıca, bu yevmiye madde­sinden başka ciro edilen senetlerin ödenmemesi durumunda ciranta olarak senedi ödeyeceğimiz için sorumluluğumuzu belirten NAZIM HESAPLARIN açılması gerekir.

 

Nazım Hesaplar işletmede bulunan fakat mülkiyeti işletmeye ait olmayan bazı değerlerin ve işletmenin bazı faaliyetleri neticesinde or­taya çıkan sorumlulukların gösterilmesinde kullanılan hesaplardır.

 

Nazım hesaplar yevmiye kayıtlarında aynı maddede karşılıklı ola­rak yer alırlar. Nazım hesaplardan biri borçlu olarak kaydedilirken diğeri alacaklandırılır. Nazım hesaplar asli hesap olarak tanımladığı­mız bilanço hesabıyla birlikte aynı yevmiye maddesinde yer almazlar. Defteri kebirde ve mizanlarda yer alırlar. Bilanço düzenlenirken aktif ve pasif toplamlarına dahil edilmeyip, bu toplamların altında yer alır­lar.

 

 

_________________________________          /        ______________________________

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR                                        125.000

       900.01 Cirolarımızdan Alacaklar

               901 ALACAKLI NAZlM HESAPLAR                                             125.000

                   900.01 Cirolarımızdan Borçlar

Senet cirosu sebebiyle sorumluluğun gösterilmesi

______________________________       /         ____________________________

 

 

Alacak senetleri elden tahsil edilmeyip bir banka aracılığı ile tah­sil edilebilir. Bu durumda, vadesi gelmemiş senetler, senedin alacak­lısı namına tahsil edilmek üzere aracı bir kurum olarak bankaya veri­lir. Banka, senedin alacaklısının (Senedin tahsil edilmesinl isteyenin) arzusuna uyârak protestolu veya protestosuz olarak senedin tahsilini gerçekleştirir. Banka senet tahsili doİayısıyla yaptığı harcamaları se­net tııtanndan veya senedin tahsilini isteyenin hesabından düşer.

 

Tahsil edilmek üzere bankaya senet verildiğinde senetlerin mül­kiyeti işletmeye ait olduğundan;

 

 

 

 

_________________________________       /         ______________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                                   195.000

      121.02 Tahsile Verilen Senetler

                  30.8.20X1 Vad. Senet                     95.000

                  15.9.20X1 Vad. Senet                   100.000

               121 ALACAK SENETLERİ                                                       195.000

                      121.01 Alacak Senetleri Portföyü

      Tahsils verilen senetlerin kaydı

_________________________________        /          ______________________________

 

şeklinde yevmiye maddesi yazılacaktır. Tahsile Verilen Senetler geçici bir aktif hesaptır. Bu hesap dönemsonuna kadar kapanmadığı takdirde Bilançonun aktifinde yer alır.

 
                   Tahsile verilen senetlerden vadesi gelip tahsil edilenler banka dekontu ile bildirildiğinde;

_________________________________        /         ______________________________

102  BANKALAR                                                                 140.000

       102.01  Ziraat Bankası 3082 Hs.                 140.000
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
       770.06  Senet Tahsil Masrafları                     10.000
            121 ALACAK SENETLERİ                                                              150.000
                  121.02  Tahsile Verilen Senetler
                               30.8.20X1 Vad. Senet         150.000
Senedin tahsil edilmesi
_________________________________                 /                    ______________________________

                                                                                    

 

yevmiye maddesi yazılır.

 

Tahsile verilen senetlerin tahsil edilemeyip protesto olması halinde ise, işletmenin eİinde protesto olmuş bir senet olacağından
Protestolu Senetler hesabı borçlandırılacak, protesto işlemi ile ilgili masraflar ve diğer masraflar gider hesabı olarak gösterilecektir. Banka, bu gibi masrafları işletmenin hesabından düşeceğinden Bankalar
hesabı  ve Tahsile Verilen Senetler hesabı alacaklandırılacaktır.

 

_________________________________       /         ______________________________
121  ALACAK SENETLERİ                                                   100.000
        121.04  Protestolu Senetler

                     15.9.X1 Vadeli Senet                                    
770  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                         5.000

        770.07  Protesto Masrafları                         4.000
        770.08  Banka masrafları                            1.000
              102  BANKALAR                                                                          5.000
                      102.01  Zıraat Bankası 3082
              121  ALACAK SENETLERİ                                                         100.000
                     121.02  Tahsile Verilen Senetler
                                  15.9.20X1 Vadeli. Senet 100.000
Tahsile verilen senedin protesto olması
_________________________________     /      ______________________________ 

 

                                                           Protestolu Senetler ve Protesto Masrafları protesto olan senedin borçlusu (senedi işletmeye ciro eden) hesabına devredilerek kapa­tılır. 

_________________________________          /         ______________________________

120  ALICILAR                                                                       105.000

        120.02 Ali İnce                                          105.000

                           121  ALACAK SENETLERİ                                                       100.000

                                    121.04 Protestolu Senetler

         15.9.20X1 Vadeli senet     100.000

   770  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                              5.000                                                                                                                                                                     

                                    770.07 Protesto Masraflan             5.000

Protestolu senedin ve masrafının borçlunun

hesabına devri

_________________________________       /           ______________________________

 

Protestolu senetler senet borçlusu hesabına devredilmediği tak­dirde dönem sonuna kadar kapatılmazsa bilançonun aktifinde yer alır:

 

Alacak senetleri vadelerinden önce bir bankada veya herhangi bir mali kuruluşda paraya çevrilirse (iskonto ettirilirse, kırdırılırsa) senedi paraya çeviren kuruluş senedi iskontoya tabi tutarak vade farkına isabet eden faizi ve masrafları keserek senet tutarını ödeyecektir.

 

_________________________________        /          ______________________________

100 KASA                                                                           400.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ                                               100.000

       780.03 Senet İskonto Gideri                      100.000

             121 ALACAK SENETLERİ                                                         500.000

                    121.01 Alacak sen.portföyü

                               30.4.20X2 Vad. Senet        500.000

Alacak senedinin iskonto ettirilmesi

_________________________________        /          ______________________________

 

İskonto ettirilen senet tutarı senedi iskonto eden bankada açıla­cak bir hesaba yatırılırsa Kasa hesabı yerine ilgili Banka hesabı yazı­lacaktır.

 

 

Alacak senetleri bir bankaya teminat olarak bırakıldığında;

 

________________________________        /       ______________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                                 1.000.000

      121.03 Teminata Verilen Senetler

                   30.4.20X2 Vad. Senet                     350.000

                   15.5.20X2 Vad. Senet                     400.000

                   30.5.20X2 Vad. Senet                     250.000

             121 ALACAK SENETLERİ                                                          1.000.000

                    121.01 Al. Sen. Portföyü

                               30.4.19X2 Vad. Senet         350.000

                               15.5.19X2 Vad. Senet         400.000

                               30.5.19X2 Vad. Senet         250.000

        Teminat olarak bırakılan senetlerin kaydı

_________________________________         /            ______________________________

şeklinde kaydedilecektir. Teminata Verilen Senetler hesabı bir geçici aktif hesap olup dönemsonuna kadar kapanmadığı takdirde bilanço­nun aktifınde ALACAK SENETLERİ hesabının alt hesabı olarak yer alır.

 

            Senet yerine bazı durumlarda poliçe kullanılmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir