Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Sermayenin itfası

 VUK'nun 325. maddesi sermayenin itfasını, imtiyazlı işletmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra, bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip olunacak bir teşekküle veya belediyeye intikal ettiril­mesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, imtiyaz mukavelesinde sermayenin, itfası için yıllık belli bir nisbet veya miktar ayrılması gös­terilmiş olduğu takdirde bu nisbet veya miktar üzerinden sermayenin amortismana tabi tutulması olarak açıklamıştır.Sermayenin itfası sermayenin azaltılması şeklinde değil, bir kısım fonların yatırılan ana sermayenin ortaklara iadesi olarak kardan ayrı­larak verilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Sermayenin itfası için;

(i)                 İşletmenin imtiyazlı olması,

(ii)               Tesisatın imtiyaz süresi sonunda kamu idare ve müessesele­rine devredilmesi,

(iii)             Tesisatın bedelsiz olarak devredilmesi,

(iv)              imtiyaz mukavelesinde sermayenin itfası için belli bir nisbet veya miktar gösterilmiş olması,

gerekmektedlr. İmtiyazlı işletmelerde sermaye itfa edilirken işletmenin aktifinde bulunan amortismana tabi sabit varlıklardan hizmet ömrü imtiyaz sü­resinden uzun olanlar amortismana tabi tutulmaz. Hizmet ömrü imti­yaz süresinden kısa olan sabit varlıklar için amortisman ayrılır.

İmtiyaz süresi sonunda işletmeye ait tesislerin sadece bir kısmı bedelsiz olarak terk edileceği zaman, sermeye bedelli ve bedelsiz olarak devredilecek tesislere bağlı olarak iki kısma ayrılır. Sermaye­nin sadece, bedelsiz devredilecek tesislere bağlı olan kısmı itfa edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir