Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Öz Sermaye Hesaplarının Değerlemesi

İşletmenin öz sermayesi işletme sahiplerinin işletmedeki hakları toplamıdır. Öz sermaye, ortaklar tarafından işletmeye konmuş esas sermaye ile işletmenin faaliyeti neticesi elde edilmiş karların işlet­mede tutulması ile ortaya çıkmış kazanılmış sermayeden oluşur

2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ile getirilmiş olan kayıtlı sermaye kavramı, anonim ortaklıkların sermaye piyasası kurulu tara­fından tesbit edilmiş, genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak yöne­tim kurulunca artırılabilecek en üst sermaye tavanını ifade eder.

Kayıtlı sermaye miktarı, anonim ortaklığın önerisi, ortaklığın mev­cııt durum ve geleceğe ait genişleme ve gelişme plân ve programları esas alınarak Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir. Kuruldan izin alındıktan sonra TTK'nda öngörülen Ticaret Bakanlığı izni, genel ku­rul kararı, Yeminli Mali Müşavir sermaye tesbit raporu, Ticaret Siciline kayıt ve ilan işlemleri yerine getirilir.

Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen anonim ortaklıkların esas sermayeleri çıkarılmış sermaye olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki ortaklıkların esas sermayeleri 5 Milyar TL.dan az olamaz. Sermayeleri tamamen ödenmemiş olup ta ödenmiş sermayeleri 5 Milyar TL.nın üzerinde bulunduğu takdirde esas sermayelerinin üs­tünde bir tavanla kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler. Ancak, eski esas sermayeleri tamamen ödenmedikçe yönetim kurulu kararı ile yeni hisse senedi çıkaramazlar.

Limited şirketlerde sermaye en az 500 Milyon TL.dır.

03.07.2001 tarihinde yayınlanan 4684 sayılı kanunla Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak şirket kuruluşlarında damga vergisi yükü azltılmış, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin sermaye artırımları damga vergisi dışında bırakılmıştır.  Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme,devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar da damga vergisi ve harçlar dışında tutulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir