Etiket: TFRS

22 Şubat

Özet sunum (İngilizce) UMS 1 Özeti kısaca UFRS finansal tablolar, bunların amacı, finansal durum tablosuna genel özellikleri ve görünüm, kapsamlı gelir ve özkaynak değişim tablosu

Daha fazla oku
13 Temmuz

İşletmelerin çoğu, maddi duran varlık kalemlerini sökme, kaldırma ve restore etme yükümlülüklerini taşır. Bu Yorumda, söz konusu yükümlülükler, “hizmetten çekme, restorasyon ve benzeri mevcut yükümlülükler” olarak anılacaktır. TMS 16‘ya göre, bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti; maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya […]

Daha fazla oku
13 Temmuz

Ön Bilgi 1 Kooperatifler ve diğer benzeri işletmeler, ortak ekonomik veya sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla bir grup birey tarafından oluşturulur. Kooperatifler genel olarak, ortak girişim faaliyeti yoluyla üyelerinin ekonomik gelişimini teşvik etmek için çaba gösteren bir topluluk olarak tanımlanabilir (kendi ihtiyacını karşılama ilkesi). Üyelerin bir kooperatifteki payları genellikle üyelerin hisseleri, üyelerin sahip oldukları birimparçalar şeklinde […]

Daha fazla oku
13 Temmuz

Ön Bilgi 1 Bir işletme, kiralama işleminin hukuki şeklini taşımayan ancak bir ödeme veya ödeme planı karşılığında bir varlığın (örneğin, bir maddi duran varlıklardan bir kaleminin) kullanım hakkının devredildiği bir işlemi veya bir dizi ilgili işlemi içeren bir anlaşma yapabilir. Bir işletmenin (tedarikçi) bir varlığın bu tür bir kullanım hakkını, genellikle ilgili hizmetlerle birlikte başka […]

Daha fazla oku
13 Temmuz

Ön Bilgi 1 Bundan sonra, ‘hizmetten çekme fonları’ veya ‘fonlar’ olarak anılacak olan, hizmetten çekme, restorasyon ve çevre rehabilitasyon fonlarının amacı; tesislerin (nükleer santral gibi) veya bazı ekipmanların (arabalar gibi) hizmetten çekilmesi ya da çevre rehabilitasyon faaliyetlerinin (örneğin su kirliliğinin giderilmesi veya mayınlı arazinin temizlenmesi) üstlenilmesi gibi “hizmetten çekme” olarak anılacak faaliyetler sonucu ortaya çıkan […]

Daha fazla oku
13 Temmuz

Ön Bilgi 1 TMS 37’nin 17 nci Paragrafı, sorumluluk doğuran olayı, işletmenin söz konusu olayın doğurmuş olduğu yükümlülüğü yerine getirmekten daha gerçekçi bir seçeneğinin olmadığı, mevcut bir yükümlülük doğuran geçmişteki bir olay olarak tanımlar. 2 TMS 37’nin 19 uncu Paragrafı, karşılıkların sadece bir işletmenin gelecek dönem faaliyetlerinden bağımsız, geçmiş dönemde oluşmuş olaylardan kaynaklanan yükümlülükler için […]

Daha fazla oku
13 Temmuz

Ön Bilgi 1 Bu Yorum, işletmenin, bir önceki dönemde yüksek enflasyonun olmadığı bir ekonomide geçerli para biriminin yüksek enflasyona maruz kaldığını belirlediği[1] ve bu nedenle de işletmenin finansal tablolarını TMS 29 doğrultusunda düzelttiği bir raporlama döneminde, TMS 29 hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hususlara açıklama getirir.

Daha fazla oku
13 Temmuz

Ön Bilgi [Not: TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının 2010 ve 2011 Versiyonlarını Erken Uygulamayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 1 inci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular] 1 Bir işletmenin her raporlama dönemi sonunda özkaynağa dayalı finansal araçlara ve maliyet bedeli üzerinden izlenen finansal varlıklara yapılan yatırımları değer düşüklüğü açısından değerlendirmesi için ve eğer gerekiyorsa TMS 36 ve […]

Daha fazla oku
13 Temmuz

Ön Bilgi 1 Birçok ülkede, yol, köprü, tünel, hapishane, hastane, havalimanı, su dağıtım tesisleri, enerji tedariki ve telekomünikasyon şebekeleri gibi kamu hizmetlerine ilişkin altyapı; geleneksel olarak kamu sektörü tarafından inşa edilmekte, işletilmekte, bakımı yapılmakta ve kamu bütçesi ödeneğinden finanse edilmektedir.

Daha fazla oku
13 Temmuz

Müşteri sadakat programları, müşterilerin malları ya da hizmetleri satın almalarını teşvik etmek amacıyla işletmeler tarafından kullanılırlar. Müşteri mal ve hizmet satın aldığı taktirde, işletme müşteriye bu alışverişten kaynaklanan hediye puan (daha sıklıkla kullanılan terim: puan) verir. Müşteri, bu hediye puanları bedelsiz ya da iskontolu ürün ya da hizmet alımları şeklinde kullanabilir.

Daha fazla oku