Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

Vergi borcu olanlara ödeme kolaylığı sağlandı

http://exeterguild.org/files/minisites/2257/taxSensitivity.jpgI. GİRİŞ

30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve vergi borcu olan tüm vergi mükellefleri ile vergi sorumlularına ödeme kolaylığı sağlayan Seri: B, 4 numaralı

Tahsilat Genel Tebliğ bu yazımızın konusu olarak ela alınmış ve gerekli açıklamalar aşağıda yapılmaya çalışılmıştır.

II. Kimler ödeme kolaylığından yararlanabilir?

Bu tebliğ kapsamında ödeme kolaylığında aşağıda yazılı olanlar yararlanırlar:

1. Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen vergi, resim, harç gibi asli ve bunlara ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri borcu olan mükellefler ve vergi sorumluları ile adlarına vergi ziyaı cezası, genel ve özel usulsüzlük cezası kesilenler.

2. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinde yer alan sorumluluk düzenlemeleri çerçevesinde mirasçılar, kanuni temsilciler, ortaklar ve kefiller gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler.

3. Adi ortaklıklarda ve kollektif  şirketlerde ortaklar ortaklığın ödenmemiş borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, ortaklık borçlarının tamamı için ortaklar.

4. Bu tebliğin yayımı tarihinden önce 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunan ve ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükellefler.

5. Bu tebliğ yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödemede bulunan mükellefler (kalan borçları için) .

III. Hangi borçlar ödeme kolaylığı kapsamındadır?

Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilen ve 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde, tahsilat genel tebliğinin yayımlandığı 30.10.2008 tarihine kadar ödenmeyen devlete ait tüm amme alacakları (vergi, harç, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile para cezaları) ödeme kolaylığı kapsamına girmektedir.

Bu kapsamdaki borçların miktarı ne olursa olsun ödeme kolaylığından yararlanacaktır.

IV. Ödeme kolaylığı kapsamı dışında kalan amme alacakları

Aşağıda belirtilen amme alacakları tebliğ kapsamında öngörülen ödeme kolaylığından yararlandırılması söz konusu olmayacaktır.

1. Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonraki amme alacakları.

2. Belediyelerce tahsil edilen (Belediye Gelirleri Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu kapsamında alının) vergiler.

3. 2008 yılına ilişkin olup, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince verilen geçici vergi beyannameleri üzerine tahakkuk ettirilen geçici vergiler ile bu beyannamelere ilişkin damga vergisi ve bunlara ait gecikme zamları.

4. 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun'un 1 ve 2'nci maddelerine istinaden taksitlendirilen amme alacakları.

V. Ödeme kolaylığından nasıl yararlanılacaktır?

Ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen mükellefler, vergi sorumluları, adlarına para ve vergi cezası kesilenler ile amme borçlusu sayılanların vergi dairesine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Birden fazla vergi dairesine mükellefiyet kaydı bulunanların, her bir vergi dairesine olan ve ödeme kolaylığı kapsamına giren borçları için ayrı talepte bulunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan motorlu taşıtlar vergisinden borcu bulunan mükellefler ise, her bir taşıt itibariyle hesaplanacak toplam borç için başvuruda bulunmaları halinde ödeme kolaylığından yararlanabilecektir.

VI. Tecil ve taksitlendirme talebi hangi süre içinde yapılır?

Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükellefler, vergi sorumluları ile adlarına ceza kesilenler 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tecil ve taksitlendirme talepleri yazılı olarak 28 Kasım 2008 günü mesai bitimine kadar elden vergi dairesine verilebileceği gibi, başvurunun posta yoluyla yapılması da mümkün bulunmaktadır. Bu durumda başvuru dilekçesinin taahhütlü posta veya acele posta servisi ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına alındığı tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Başvuru süresinin geçirilmemesi adına, talep dilekçelerini taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilmesine özen gösterilmelidir.

VII. Talep kapsamında borçlar hangi sürede ödenecektir?

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunanlara borçlarını ödemeleri için 18 aylık ödeme süresi tanınacaktır.

Bu süre Aralık/2008 de başlayacak ve eşit taksitler halinde her ayın son işgünü taksit ödeme süresi (vadesi) olarak dikkate alınacaktır. Taksitlendirme sırasında lira kesirleri ilk taksit tutarına ilave edilerek ödenecektir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulan borç asıllarına vade tarihinden tecil ve taksitlendirme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme zammı hesaplanarak taksitlendirilecek borç tutarına eklenecektir.

Tahsila tebliğin yayımı tarihinden önce 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunan ve ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükellefler ile borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödemede bulunan mükellefler tebliğ düzenlemelerinden yararlanmak istemeleri için yazılı başvuruda bulunmaları halinde,  kendilerine verilecek azami sürenin ilk müracaat tarihinden itibaren

36 ayı geçmeyeceği gibi tebliğde belirtilen 18 aylık taksit süresini de geçmeyecektir.

VIII. Tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz

Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirilen borçlara yıllık olarak yüzde 3 oranında tecil faiz uygulanacaktır.

Ancak tebliğin yayımlandığı 30.10.2008 tarihinden önce, 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunan ve ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükellefler ile borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödeme yapan mükellefler bu tebliğ düzenlemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunmaları halinde, ilk müracaat tarihinden 30.10.2008 tarihine kadar bu süre içinde geçerli olan tecil faizi oranları, 30.10.2008 tarihinden sonra da yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

IX. Tecil ve taksitlendirme talebinde teminat aranması

Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi talep edilen amme borcunun toplamı 50.000.- YTL ve daha altında kalıyorsa, vergi dairesince teminat istenmeksizin tecil ve taksitlendirme yapılacaktır.

Tecil ve taksitlendirilmek istenen borcun toplamı 50.000.- YTL üzerinde olması halinde 50.000.- YTL için teminat istenmeyecek, 50.000.-YTL üzerindeki borç tutarı için ise, bu kısım borcun yüzde 50'si oranında teminat istenilmek suretiyle tecil ve taksitlendirilme işlemi yapılacaktır. 

X. Vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair yazı verilmesi

Tebliğ kapsamında borçları taksite bağlanmış bulunan mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçların yüzde 10'u ödenmiş olması ve vadesi geçmiş bir borcunun bulunmaması koşulu ile vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair yazı, vergi dairesince verilecektir.

XI. Taksitlerin zamanında ödenmemesinin sonuçları

Bu tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirilen borcun vadesinde ödenmemesi durumunda tecil ihlal edilmiş sayılacaktır. Bu durumda mükelleflerin taksitlendirme süresi içinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunması ve bu talebin vergi dairesince uygun görülmesi gerekmektedir.

Vergi dairesi böyle bir durumda tecilin geçerliliğini kabul edebilmesi için taksitlendirme süresi (genelde 18 ay) içinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline sebep olan taksit tutarının tecil faizi ile birlikte, tecilin geçerli sayıldığına ilişkin vergi dairesi yazısının tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içinde ödenmiş olması gerekecektir.

Tecilin ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan taleplerde tecil geçerli sayılmayacaktır.

XII. Sonuç 

Tebliğ ile Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacaklarının vadesi 1 Eylül 2008 öncesine ait olup ödemesi henüz yapılmamış her türlü vergi, resim, harç, vergi ve para cezalarının 18 aylık bir süre içinde eşit taksitler halinde ödenmesine ve bu süre zarfında yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi alınmasına olanak sağlamak suretiyle amme borçlularına ödeme kolaylığı getirilmiştir.


19.11.2008

VERGİ PORTALI / Dr. Ahmet KAVAK

Kaynak: Dunya Gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir