Finans, Muhasebe, Vergi...
SMMM Yeterlilik - Temel Hukuk

Temel hukuk çalışma soruları

1. Yasa kavramını açıklayıp, hazırlanışını izah ediniz

2. Tüzük kavramını açıklayıp hazırlanışını izah ediniz

3. Normlar Hiyerarşisi kavramını açıklayıp hazırlanışını izah ediniz

4. Hakkın kazanılması kavramını açıklayınız ve hakkın kazanılması yollarını kısaca

açıklayınız

5. Kolektif şirketi tanımlayınız ve kuruluş işlemlerini kısaca açıklayınız.

6. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre idari dava türlerini tanımlayınız ve tam

yargı davası ile iptal davası arasındaki farklılıkları belirtiniz.

7. a) Analık Sigortasını tanımlayınız

b) Analık Sigortası yardımlarından yararlanmanın şartlarını belirtiniz,

c) Analık Sigortası ile sağlanılan yardımları sadece belirtiniz.

8. 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca;

a) İş sözleşmelerinin yazılı şekilde düzenlenmesi konusunda bildiklerinizi

Kısaca açıklayınız.

b) Çeşitlerine göre iş sözleşmelerinin yazılı şekil şartını belirtiniz.

9. 5510 sayılı yasaya göre sigortalı sayılanları sayınız

10. Hak kavramını tanımlayınız. Hakkın türlerini sadece sayınız

11. Ticari defterlerin delil kudretini kısaca açıklayınız

12. İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre, vergi yargısında yürütmenin

Durdurulması müessesesini açıklayınız.

13. Gerçek kişi taciri tanımlayınız ve gerçek kişi tacir olmasının şartlarını belirtiniz.

14. Sebepsiz zenginleşme dolayısıyla iade (geri verme) borcunun doğabilmesi için

gerekli unsurları kısaca açıklayınız.

15. Fiil ehliyeti kavramını açıklayınız. Fiil ehliyetinin şartlarını sayınız.

16. Limited şirketlerin idare ve temsili kimler tarafından yapılabilir. Açıklayınız

17. İş Kanunu hükümlerine göre bildirimsiz (derhal) feshi kısaca açıklayınız.

18. Anonim şirketin kuruluşunu kısaca açıklayınız.

19. Borçlunun temerrüdü kavramını tanımlayınız, şartlarını açıklayınız

20. Danıştay’ın yargı ile ilgili görevlerini kısaca açıklayınız

21. Kıdem tazminatını tanımlayınız ve kıdem tazminatı ödenmesinin koşullarını

açıklayınız.

22. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket birleşmesini tanımlayınız ve

şartlarını açıklayınız

23. Haksız rekabet kavramını tanımlayınız. Haksız rekabete neden olacak

davranışları sayınız.

24. İş kazasını tanımlayınız. İş kazası sigortasından sağlanan hakları sayınız.

25. Ticari mümessil ve ticari vekil kavramlarını tanımlayınız. Ticari mümessil ile

ticari vekil arasındaki farkları belirtiniz.

26. Hakkın korunması için Özel Hukuktaki dava türlerini ve savunma imkânlarını

27. Türk Ticaret Kanunu açısından Ticari Defterlerin İspat Konusu Olabilmesinin

koşullarını açıklayınız

28. İdarî Yargı Mercileri ve görevleri nelerdir?

29. Tacir olmanın Özel Hukuk Yönünden Tabi Olduğu Hükümleri (Tacir Olmanın

Sonuçları ) sıralayınız.

30. Hizmet Akdi (Sözleşmesi) kavramını tanımlayınız ve türlerini sayınız

31. Kollektif Şirketin temel özelliklerini ve ne şekilde kurulduğunu açıklayınız.

32. Kambiyo Senetlerinden Bonoyu Anlatınız.

33. Haksız Fiil Nedir? Unsurlarını Kısaca Açıklayınız

34. Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketi Tanımlayınız ve Organlarını

35. Gerçek Kişilerde Kişiliğin Başlangıcını ve Kişiliği Sona Erdiren Halleri

Tanımlayınız

36. Medeni Kanuna Göre Hak Ehliyeti Kavramını Açıklayınız ve Bu Ehliyetin

İlkelerini Yazınız.

37. İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Koşulları ve Miktarının

Hesabı Konusunda Bilgi Veriniz.

38. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Hakkında Açıklama Yapınız.

39. Zamanaşımı Kavramı, Şartları, Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi Konularını

Kısaca Tartışınız.

40. Hizmet Akdinden Doğan İşçi ve İşveren Borçlarını Sıralayınız.

41. Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketi Tanımlayınız. Kuruluşu ile

Ortakların Hak ve Yükümlülüklerini Kısaca Belirtiniz

42. İdari Yargılama Usulü Kanunu Hükümlerine Göre Tam Yargı Davasını Anlatınız.

43. Borçlar Hukukuna Göre Alacaklının Temerrüdünün Şartları ve Sonuçlarını

Açıklayınız

44. İcra İflas Kanununa Göre İlamsız İcranın Konusu ve Koşullarını Anlatınız

45. Kambiyo Senetlerinden “Çek”in Özelliklerini Tanımlayınız.

46. Takas Nedir ? Şartları ve Hükümleri ile Birlikte Açıklayınız

47. Ticaret Ünvanı Kavramını ve Korunması ile İlgili Özellikleri Açıklayınız

48. Ticaret Sicili ve Tapu Sicilinin Benzerlik ve Farklarını Anlatınız.

49. Kefalet Akdini Tanımlayınız. Geçerlik Şartlarını ve Türlerini Sayınız.

50. Danıştayın Yargı ile İlgili Görevlerini Anlatınız.

51. Borcu sona erdiren sebepleri sadece sayınız.

52. Sebepsiz zenginleşme kavramını tanımlayınız ve unsurlarını sıralayınız.

53. Sözleşme (akit) kavramını tanımlayınız. Sözleşmenin tamamlanma koşullarını

ve sözleşmede irade ve beyan arasındaki uyumsuzluk hallerini sayınız.

54. Ticari senetlerin (kambiyo senetleri) ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

55. Limited şirketin idare ve temsili kimler tarafından yapılabilir? Açıklayınız.

56. İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre ihtiyati haciz nedir ve hangi hallerde

uygulanır?

57. Borcu sona erdiren sebeplerden yenileme (tecdit) kavramını ve koşullarını

açıklayınız

58. Medeni Kanuna göre tüzel kişileri yapılarına ve tabi oldukları hukuk kurallarına

göre sınıflandırınız.

59. Türk Ticaret Kanununa göre haksız rekabet davalarını sıralayınız

60. Sübjektif iyiniyet kavramını tanımlayınız ve unsurlarını sayınız

61. Hukukun yazılı kaynakları bakımından;

a) Bu yazılı kaynaklar arasında hiyerarşi (sıralama) ne demektir?

b) Hukukun dört temel yazılı kaynağı arasındaki sıralama nasıldır?

c) Bu kaynaklardan yasa (kanun) çıkarma yetkisi kim ya da hangi organa

62. İkametgahın önemini;

a) Borçlar Hukuku açısından açıklayınız.

b) Tebligat Hukuku açısından açıklayınız

63. Borçlar Kanunu’na göre taraflar aksini kararlaştırmadıkça, borcun ifasında ifa

yerleri nereleridir?

64. Bölge idare mahkemelerinin görevlerini sıralayınız.

65. İş Kanununa göre bildirimsiz fesih ne demektir? Bildirimsiz feshin temel

sebeplerini yazınız.

66. Özel haklar arasında yer alan;

a. Yenilik doğuran hakları tanımlayınız ve bir örnek veriniz.

b. Yenilik doğuran hakların temel özelliklerini yazınız.

67. Borçlar Kanunu’na göre haksız fiilin unsurlarından zarar konusunu açıklayınız.

68. Ticari işletmeler açısından şubenin belli başlı unsurları nelerdir?

69. Bir alacaklı mahkemede hangi hususları ispat ettiğinde, mahkeme borçlunun

mallarının ihtiyaten haczine karar vermek zorundadır?

70. Hizmet akdinden doğan borçlar bakımından işçi ve işverenin borçlarının

sadece isimlerini yazınız.

71. Konuları bakımından malvarlığı ve şahısvarlığı hakları şeklinde sınıflandırılan

ve özel haklar arasında yer alan;

a. Malvarlığı hakları ile şahısvarlığı haklarını tanımlayınız ve birer örnek

b. İki hak arasındaki temel farklılıkları yazınız

72. Tabi oldukları hukuk kurallarına göre, kamu hukuku tüzel kişileri ve özel

hukuk tüzel kişileri şeklinde sınıflandırılan tüzel kişilerin kuruluşları

bakımından temel özellikleri ve farklılıklarını yazınız.

73. Borç ilişkisi kavramını açıklayınız ve bu kavramın tanımında yer alan borç

ilişkisinin üç temel unsurunu yazınız.

74. Yevmiye Defteri ile Defteri Kebirde;

a. Kayıtlarında yer alan her bir maddede asgari olarak hangi bilgiler yer

almalıdır?

b. Bu defterleri hangi tacirlerin tutması zorunludur?

75. Kıdem tazminatı kavramını tanımlayınız ve işçinin kıdem tazminatına hak

kazanabilmesinin iki temel koşulunu ayrıntılarıyla açıklayınız.

76. Tüzel kişi kavramı açıklayarak türleri hakkında açıklayıcı bilgi veriniz

77. Haksız rekabet kavramını ve eylemlerini açıklayınız.

78. Hizmet akdini tanımlayarak türlerini açıklayınız.

79. İdari yargı yerlerini kısaca açıklayarak Anayasa mahkemesine bireysel başvuru

yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi veriniz.

80. Adi şirket kavramını tanımlayarak özelliklerini açıklayınız

81. “ticari işletme”nin genel unsurları nelerdir? Kısa başlıklar halinde yazınız

82. İş kazası ve meslek hastalığı halinde sigortalıya ve hak sahiplerine sağlanan

yardımlar nelerdir?

83. Ticari işletmenin “merkez”ini tanımlayınız. Şube’nin hukuki sonuçları

nelerdir?

84. Ticari defterlerin tasdiki ile saklanmasını kısaca açıklayınız

85. İş akdinin bildirimli feshinde ihbar sürelerini yazınız.

86. Poliçede bulunması zorunlu unsurlar nelerdir?

87. Anonim şirketlerde “Genel Kurul Kararları” için kimler ? hangi şartlarda ? İptal

davası açabilirler?

88. Malullük aylığının bağlanabilmesi için aranan koşullar nelerdir?

89. İş Kanununa göre yeni iş arama iznini anlatınız

90. İş Kanunu’na göre, çalışma belgesini açıklayınız

91. İş Kanunu’na göre, sözleşmenin feshinde usulü açıklayınız

92. Ticaret sicilini tanımlayarak olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız.

93. Ticaret unvanı ile işletme adı arasındaki farkları açıklayınız.

94. Hısımlık kavramı ile hısımlığa bağlanan hukuki sonuçları açıklayınız.

95. Sözleşmelerin şekil kurallarını ve istisnalarını açıklayınız

96. İrade ile beyan arası uyumsuzlukları açıklayınız

97. Satım sözleşmelerinde satıcının sorumluluğunu açıklayınız

98. Leasing sözleşmesini açıklayarak tanımlayınız

99. Medeni usul hukuk açısından dava türleri ve hakkın korunmasını açıklayınız.

100. Ticari işletme devri ve rehini kavramlarını açıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir