Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Talep ve Taahhutname Verilerek İthal Edilen Mallar ile Satın Alınan Mallara İlişkin OTV Sirkuleri

9 Ekim 2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı 2012/3792 sayılı Karar yayımlanmıştı. 11 Ekim 2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de ise konuya ilişkin olarak, indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamaların yer aldığı 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği yayımlanmıştı.

27.3.2013 tarihli 19 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinde ise, imalatta kullanılmak üzere 8.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın yürürlük tarihi olan 9.10.2012 tarihinden önce gerek (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ithal edilen gerekse (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülerde 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihi olan 9/10/2012 tarihine kadar (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması ile 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamından yararlanmak amacıyla ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların gerek söz konusu Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra imalatta kullanılması gerekse 2002/4930 sayılı Kararname kapsamında ithal edilen bu mallardan imal edilen malların 9/10/2012 tarihinden sonra teslim edilmesi halinde Kararnamenin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte mükellefler tarafından, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden önce yukarıda bahsi geçen uygulamalar kapsamından yararlanmak amacıyla ithal edilerek 9/10/2012 tarihinden sonra imalatta kullanılan veya imal edilerek teslim edilen mallara ilişkin olarak söz konusu Kararname ile getirilen iade sistemi kapsamında beyanname verilerek ÖTV ödenmiş olması halinde 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olması şartıyla bahse konu Kararname kapsamında işlem yapılmasının da talep edilmesi söz konusu olabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi kapsamından yararlanmak amacıyla 9/10/2012 tarihinden önce (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren (EK:2) talep ve taahhütname ile ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilmesi fiilen mümkün bulunmadığından, bahsi geçen Kararnamenin 1 inci maddesi uygulamasında belirlenen süre içerisinde yapılmış normal, istisna veya ihraç kayıtlı teslimleri için de 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir