Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme

Serbest Bölgeler

Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler

SERBEST BÖLGELERİN KURULMASINDAKİ AMAÇ NEDİR ?

-Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak,

-Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak,

-Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek,

-Dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak.

Diğer bir deyişle;

Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratmak

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,

Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,

Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,

Yeni istihdam olanakları yaratılmak

Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak

ÜLKEMİZDEKİ SERBEST BÖLGELER HANGİLERİDİR ?

2002 itibariyle, ülkemizde 21 serbest bölge bulunmaktadır.

I- Halen ticari faaliyette bulunan serbest bölgeler ve faaliyete geçiş yılları:

Mersin, Antalya (1987),

Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı (1990),

Trabzon (1992),

İstanbul Deri ve Endüstri, Doğu Anadolu, Mardin (1995),

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler (1997),

İzmir Menemen Deri, Rize, Samsun, İstanbul Trakya, Kayseri (1998)

Avrupa, Gaziantep, Adana-Yumurtalık (1999)

Bursa, Denizli, Kocaeli (2001)

Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji (2002)

II- Bakanlar Kurulu Kararı ile yer ve sınırları ilan edilen serbest bölgeler:

İstanbul Kıyı Bankacılığı,

Zonguldak-Filyos,

İpekyolu Vadisi,

SERBEST BÖLGELERDE DIŞ TİCARET 1.000 ABD$

 

2000

2001

Mersin

1.767.854

1.337.790

Antalya

215.132

185.019

Ege

1.662.598

1.291.910

İst-Ahl

2.893.199

2.193.739

Trabzon

15.914

36.661

İst-Deri

4.059.383

2.324.919

D.Anadolu

1.789

1.881

Mardin

5.522

5.284

Menemen

240.262

251.479

Samsun

16.845

12.329

Rize

15.816

16.447

İst.Trakya

181.535

237.939

Avrupa

105.655

212.865

Gaziantep

35.671

54.355

Kayseri

22.554

27.071

Adana-Yumurtalık

60.864

59.267

Bursa

 

82.294

Toplam

11.300.593

8.331.246

Türkiye Toplam

   

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı

SERBEST BÖLGELERDE SAĞLANAN TEŞVİK VE AVANTAJLAR NELERDİR ?

Serbest bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.

Firmalar bölgedeki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerle ilgili olarak; gelir, kurumlar ve KDV dahil bütün vergilerden muaftır.

İşçi ücretleri üzerinden gelir vergisi ödenmediği için işçilik maliyeti de düşüktür.

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler hiç bir izne ve vergiye tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye’ye transfer edilebilir.

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar, kambiyo mevzuatına uygun olarak, Türkiye’ye getirilmesi halinde de gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayıldığından, serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler.

Serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca, üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak, serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

Serbest bölgeler “Türkiye-AB Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi”nin parçası sayıldığından; serbest bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ ye gönderilebilir. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ ye gönderilebilir.

Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır.

Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

Bir serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren 10 yıl süreyle grev ve lokavt uygulanmaz.

Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır.

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak takas ticaretine kısıtlama getirilmemiştir.

99 yıla kadar süreli faaliyet ruhsatı verilebilir.

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.

Serbest bölgeler; AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır. Açık ve kapalı alan kiraları diğer ülkelere göre düşüktür.

SERBEST BÖLGELER KİMLER İÇİN AVANTAJLI ?

Ülke içindeki vergisel nitelikli mali yüklerden ve bürokrasiden kurtulmak isteyen firmalar,

İthal girdi kullanarak ürettiği ürünleri dış pazarlara satan firmalar,

Emek yoğun sektörlerde faaliyette bulunan firmalar,

Transit ticaret, reeksport ve takas ticareti faaliyetinde bulunan firmalar,

Dövizle işlem yapmak isteyen üreticiler, toptancılar, bankalar ve sigortacılar,

Altyapısı hazır modern iş ortamı arayan firmalar.

SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET İÇİN RUHSAT NASIL ALINIR ?

Başvuru Mercii : Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü veya serbest bölgenin işletici/kurucu-işletici şirketinden temin edilecek Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve bir fotokopisi.

Müracaatçı ve serbest bölgede yapacağı faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi,

İmza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile (varsa) firma temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi,

Müracaatçı firmanın kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası kaydı (Yabancı firmalar için kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkedeki temsilciliğince onaylı örneği),

Firmanın son üç yıla ilişkin bilançosu, kar ve zarar cetveli,

Müracaat ücretinin Merkez Bankası’na yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı ve bir fotokopisi,

(Varsa) Son üç yılda Türkiye’ye getirilen döviz tutarını gösterir belgeler,

Banka, sigorta, kıyı bankacılığı ve finansal kiralama kuruluşları için Hazine Müsteşarlığı’ndan (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) alınan izin belgesi,

Dilekçe

1) iadeli taahhütlü olarak doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 06510 Emek / ANKARA – TÜRKİYE adresine

2) veya ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne

teslim edilir.

Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülen firmalar 30 gün içerisinde;

açık alan kiralayacak iseler serbest bölge işletici/kurucu işletici firması ile,

hazır işyerlerinden birini kiralayacak iseler bölgede kiralama ruhsatına sahip herhangi bir kuruluş

ile kira sözleşmesi yaparlar. 

arazi veya işyeri satın alacak iseler, serbest bölge işletici/kurucu işletici firması

ile satış sözleşmesi yaparlar.

Øİlgili Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmış sözleşmenin bir sureti Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne iletilir.

ØGenel Müdürlükçe verilen süre içerisinde kira/satış kontratı yapanlar adına Faaliyet Ruhsatı düzenlenir.

ØYatırımcı kullanıcılar, Faaliyet Ruhsatını aldıktan sonra, Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, hazırlatmış oldukları inşaat projelerini uygulamak üzere "İnşaat Ruhsatı" alırlar. İnşaat çalışmalarını bitirdikten sonra "İskan Ruhsat"larını alarak ticari faaliyetlerine başlarlar.

ØFaaliyet Ruhsatı alması uygun görülmeyenlere ise, Faaliyet Ruhsatı için ödedikleri müracaat ücretleri iade edilir.

ØSerbest bölgelerde faaliyette bulunacak bütün gerçek ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların, serbest bölgedeki faaliyetlerini oluşturacakları şubeleri aracılığı ile yapmaları zorunludur. Bu durumda merkez firmanın son üç yıla ait bilançolarının incelenmesi sırasında sermaye yapısı ve karlılık durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

ØSerbest bölgede faaliyet gösterecek şubenin ticari faaliyete başlayabilmesi için mutlaka sermaye tahsis edilecek ve işletme gideri öngörülecektir.

ØSerbest bölgelerde faaliyette bulunacak bütün gerçek ve tüzel kişiliğe sahip firmaların faaliyet alanlarının serbest bölgeler ile sınırlı olması halinde bile, ticaret sicili kayıtlarının bulunması zorunludur.

ØYurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar da kendi ülkelerindeki ticaret sicil kayıtlarını ibraz etmek zorundadırlar. Ancak, yurt dışında yerleşik kişilerin serbest bölgeleri adres göstererek serbest bölgede faaliyet göstermesi halinde Yabancı Sermaye Mevzuatına göre izin almaları, ticaret sicil kayıtlarını yaptırmaları ve bu ticaret sicil kaydı ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

SERBEST BÖLGELERİ TESİS VE GELİŞTİRME FONU NEDİR ?

Serbest Bölgelerin kurulması, bakım ve onarımı, geliştirilmesi, ilgili araştırma, eğitim ve sosyal tesislerin yapılması, kullanıcıların ve Türkiye’den mal alımlarının teşviki maksadıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde "Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu" kurulmuştur.

Fon’un Kaynakları;

a) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı ödenecek ücretler,

b) Bölgeye getirilen malların CIF, çıkarılan malların FOB değerleri üzerinden peşin olmak üzere, binde 5 oranında ödenecek ücretler,

c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmelerde yer alacak ödemeler,

d) Diğer gelirlerdir.

Serbest bölgelere Türkiye’den getirilen mallar ile yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar, bakım ve onarım maksadıyla bölgelere getirilen araç, gereç ve ekipmanlar bu maddenin (b) bendi hükmü uyarınca bir ücrete tabi tutulmaz.

KULLANICILARIN SINAİ VE TİCARİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI

3218 sayılı Kanun; Madde 12- Kendilerine "Faaliyet Ruhsatı" verilen gerçek ve tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce, Bölge Müdürlüğü Tescil Bürosunda "Sicil Defteri"ne kaydedilirler. Yapılan kayıtta, ruhsatta bulunan bilgiler ile ilgilinin icra edeceği meslek ve ticari faaliyet dalı aynen işlenir ve ilgiliye bir ticaret veya sınai sicil numarası ile bunun da üzerine işlendiği bir "Sicil Belgesi" verilir. İlgilinin faaliyete başlamasından sonra da, yıllık gelir ve giderleri, bilanço ile kar ve zarar hesapları sonuçları ile faaliyetlerini belirleyen belli başlı bilgiler kayıtlara işlenir. İlgili, meslek veya ticari faaliyetinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durumu Bölge Müdürlüğüne bildirmek ve dolayısıyla bu tür değişiklikleri sicil kaydına işletmek zorundadır. İlgili, yıllık faaliyetine ait bilgi ve belgeleri, her takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde, talep edilmeksizin, Tescil Bürosuna bildirmek veya vermekle yükümlüdür.

Bölgede faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin sicilleri, patent, lisans ve know-how gibi hususlar hariç olmak üzere, Bölge Müdürlüğünün izni ile incelenebilir.

DEFTER VE KAYITLARIN TUTULMASI

3218 sayılı Kanun; Madde 23- Bölgedeki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinin temini amacıyla B.K.İ. veya İşletici ile Kullanıcılar, kanunen tutmak zorunda oldukları defterlerini Türkçe düzenlemekle, Bölge Müdürlükleri ile Genel Müdürlükçe yetkili kılınan merci ve görevlilerce talep edilecek bilgi ve belgeleri zamanında vermekle ve her türlü defter, belge ve diğer gerekli dokümanı bu merci ve görevlilerin kontrolüne açık bulundurmakla yükümlü olup, muhasebe kayıtlarına, Bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin hesaplarını hiçbir şekilde ve surette işleyemezler.

İşletici, B.K.İ. ve Kullanıcılar, Genel Müdürlükçe belirlenen özel faturayı kullanmakla yükümlüdürler.

İşletici, B.K.İ. ve Kullanıcılar fatura ve ticari defterlerini, hesap döneminden önce, Bölge Müdürlüğüne onaylattıktan sonra kullanabilirler.

GÜMRÜK MUAFİYETİ

3218 sayılı Kanun; Madde 28- Serbest Bölgeler, gümrük hattı dışındadır. Serbest Bölgelerde Gümrük mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Bölgeye giriş-çıkış noktalarında Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmakla beraber, Bölgeye giren ve Bölgeden yurtdışına çıkan mallar için gümrük vergisi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu hariç, uygulanmaz.

Serbest bölgelerden Türkiye’ye İhracatı Teşvik Mevzuatı çerçevesinde yapılacak ihracat ve ithalat işlemleri, yürürlükteki İhracatı Teşvik Tebliği hükümlerine tabidir.

Bölgeden çıkartılan mallar için;

– "Menşe Şahadetnamesi", Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili;

– "A.TR. Dolaşım Belgeleri", 10.01.1979 tarih ve 16515 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "AET Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği";

– "EUR.1 Sertifikası", 22.05.1992 tarih ve 21235 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği";

hükümlerine göre, Ticaret ve Sanayi Odalarına üyelik şartı aranmaksızın, Bölge Müdürlüğünün yazısına istinaden mahalli Odalarca verilir.

Serbest Bölge Gümrük İdareleri, vize edilmek üzere ibraz olunan "A.TR Dolaşım Belgeleri" ve "EUR.1 Sertifikası"nın doğruluğunun kontrolünü ve sözkonusu Belge ve Sertifikada kayıtlı eşyanın muayenesini yaparak vize eder.

Serbest Bölgelerdeki malların menşei ve bu mallar için A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1 Sertifikası düzenlenmesiyle ilgili olarak;

Serbest Bölgeler, Gümrük Kanunu’nun 15’nci maddesi uyarınca, Türkiye siyasi sınırları içinde yer almakla beraber, vergi ödeme mükellefiyeti açısından gümrük hattı dışındadır. Bölgelerde üretilen mallar, Gümrük Kanunu’nda belirtilen menşe kriterleri; Türkiye’de elde edilen Türkiye menşeli ürünler -tümüyle üretilme kriteri- veya tümüyle Türkiye’de elde edilmemiş yabancı menşeli veya menşei belirsiz girdiler ihtiva eden eşyanın, Türkiye’de gördüğü değişiklik ve işlem dolayısıyla Türkiye menşeli sayılması -Esaslı değişim kriteri- çerçevesinde, "Türkiye Menşeli" hüviyetine haizdir.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Ankara Anlaşması’nın 4’ncü maddesinde belirtilen "Geçiş Dönemi"nin gerçekleşme şartları, usülleri, sıra ve sürelerini belirleyen Katma Protokol’ün 2’nci maddesi kapsamında, Türkiye veya Topluluk’da ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı serbest dolaşım durumunda sayılan malların, Bölgede ham, yarı mamül veya mamül halde bulunmaları dolayısıyla veya bunların Bölgede üretilen bir malın bünyesine girmesiyle üretilerek millileşen eşya için, eşyanın tarife pozisyonunda meydana gelen değişikliğe bakılmaksızın, düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri, Serbest Bölge Gümrük İdareleri’nce vize edilir.

Katma Protokol’ün 3’ncü maddesinde belirtildiği şekilde, Türkiye veya Topluluk’da elde edilen ve imaline Türkiye veya Topluluk’da serbest dolaşım durumunda bulunmayan üçüncü ülkeler çıkışlı maddeler giren mallar için A.TR. Dolaşım Belgeleri düzenlenmesi, imallerine giren üçüncü ülkeler maddeleri için Ortak Gümrük Tarifesi’nde öngörülen "Fark Giderici Vergi"nin 2/72 ve 3/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları hükümlerine göre ihracatçı ülke Türkiye’de, Serbest Bölge Gümrük İdaresi’nce tahsil edilmesiyle mümkündür. Sözkonusu mallar için düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri, Serbest Bölge Gümrük İdareleri’nce vize edilir.

Türkiye ile EFTA Devletleri Arasında Akdedilen Anlaşma’ya Ek Protokol B’de yer alan hükümlerin Türkiye’deki Serbest Bölgelerde yerine getirilmesi ile Türkiye menşei kazanan ürünler için Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Sertifikası düzenlenir ve bu sertifika Serbest Bölge Gümrük İdaresi’nce vize edilir.

SERBEST BÖLGE VE KURUMLAR VERGİSİ

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan gelir ve kurumlar vergisi alınmaz. Bununla birlikte, bu avantajdan faydalanabilmek için bir şart yerine getirilmelidir.

“Serbest bölgede elde edilen kazancın Türkiye’nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına uygun şekilde belgelenme zorunluluğu”

Örnek olarak: Türkiye’ye getirilen dövizin bozdurulması sırasında düzenlenen döviz alım belgesi veya serbest bölgedeki paranın Türkiye içinde bir bankaya transfer edilmesinde banka tarafından düzenlenen dekont

(Dekontun üzerine Serbest Bölge Kazancına İlişkindir diye şerh düşülmelidir.)

FAYDALI ADRESLER

SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: (0312) 212 82 59, 212 87 62

(0312) 212 88 00 / 1914 – 1931 – 1951 – 1971

Faks: (0312) 212 89 06

E-mail: sbgm@dtm.gov.tr

EGE SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akçay Cad.No:144/1 Gaziemir/İZMİR

Tel : (0232) 251 54 54

Santral: (0232) 251 02 44    251 35 94

Fax : (0232) 251 16 62

ESBAŞ-EGE SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ AŞ.

Akçay Cad.No:144/1 Gaziemir/İZMİR

Tel: (0232) 251 38 51   251 39 51

Fax: (0232) 251 08 42

İZMİR MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Maltepe Köyü Panaz Tepe Mevkii Menemen/İZMİR

Tel : (0232) 842 66 24  842 66 35

Santral: (0232) 842 66 27

Fax : (0232) 842 63 47

İDESBAŞ-İZMİR MENEMEN DERİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş.

Maltepe Köyü Panaz Tepe Mevkii

Menemen/İZMİR

Tel: (0232) 842 67 51-52    842 63 11-12    842 64 57

Fax:(0232) 842 64 57

BAŞVURU AŞAMASI (ÖZET)

Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu alınır ve doldurulur.

ê

5000 $ müracaat ücreti T.C. Merkez Bankası "Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu" hesabına yatırılır.

ê

Faaliyet Ruhsatı Müraacat Formu ve ekleri Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne gönderilir.

ê

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından müracaat değerlendirilir.

ê

Başvurunun uygun görüldüğüne dair yazının alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Serbest Bölge İleticisi Firma ile ile kira sözleşmesi yapılır.

ê

Bölge Müdürlüğünce onaylanan kira sözleşmesinin bir nüshası Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

ê

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü faaliyet ruhsatı düzenleyerek başvuruda bulunan firmaya gönderir.

ê

Faaliyete Geçilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir