Finans, Muhasebe, Vergi...
SMMM Yeterlilik - Meslek Hukuku

Meslek Hukuku Çalışma Soruları

1. 3568 sayılı meslek yasamız staj yönetmeliği gereğince SMMM. adaylarının ;

• Staja başlama zamanları,

• Staj süresinin ne kadar olduğu ve nasıl sürdürüldüğü,

• Stajın iptalinin hangi hallerde olduğu,

• staj uygulamasın da esas olanın ne olduğu, hakkında kısaca bilgi veriniz.

2. 3568 sayılı meslek yasamıza göre;

• İlçelerde Meslek odaları kurulabilmesi için hangi şartlar gereklidir.

• Kurulan bu odaların adlandırılmaları ve tüzel kişilik kazanmaları nasıl olmaktadır. Kısaca bilgi

veriniz

3. 3568 sayılı meslek yasamız çalışma usul ve esasları yönetmeliğince düzenlenmiş bulunan;

“meslek mensuplarının müşterilerden gelen işlerin kabulü veya reddi ”ile ilgili uygulama esasları

hakkında kısaca bilgi veriniz.

4. 3568 sayılı meslek yasamızın, YMM. lerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları, tasdike

ilişkin usul ve esaslar hakkında ki yönetmelikte düzenlenmiş bulunan; “YMM.lerin sözleşme

yaptıkları ilgililer nezdindeki yetkileri nelerdir.” Kısaca bilgi veriniz.

5. 3568 sayılı meslek yasamızın Disiplin Yönetmeliğince düzenlenmiş bulunan; meslek mensupları

hakkında yapılacak koğuşturmada, zamanaşımı ne zaman başlar ve süresi ne kadardır. Bu

zamanaşımı hangi halde işlemez. Kısaca bilgi veriniz.

6. 3568 Sayılı Meslek Yasamıza göre kurulan, “odaların kuruluş maksadı”, hakkında kısaca bilgi

veriniz

7. 3568 sayılı meslek yasamızdaki “Birlik Genel Kurulunun Görevleri nelerdir”, kısaca bilgi veriniz.

8. 3568 Sayılı meslek yasamız SMMM. ve YMM. Mesleklerine ilişkin haksız rekabet ve reklam yasağı

Yönetmeliği ile düzenlenmiş bulunan; “Oda haksız rekabetle mücadele kurulu kimlerden ve nasıl

teşekkül etmektedir.” Kısaca bilgi veriniz.

9. 3568 Sayılı meslek yasamız SMMM. ve YMM.lerin Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik

Gereğince; “Meslek mensuplarınca, sözleşme yapılmasının zorunlu olduğu çalışma konuları

nelerdir”.Kısaca bilgi veriniz.

10. 3568 Sayılı meslek yasamızdaki “disiplin cezaları nelerdir”, sadece başlıklar halinde yazınız.

“Bunlardan hangilerinin Maliye bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlara bildirilerek resmi

gazetede yayımlandığını” belirtiniz.

11. 3568 sayılı meslek yasamız gereğince; Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile Birlik Yönetim Kurulu

Başkanı kimler tarafından seçilmektedir. Bu seçileceklerde aranan şartlar nelerdir. Kısaca bilgi

veriniz

12. 3568 sayılı meslek yasamız Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş bulunan “Tüm

meslek mensuplarının uymaları gereken Zorunlu Temel Etik İlkeler” nelerdir. Kısaca başlıklar

halinde yazınız.

13. 3568 sayılı meslek yasamız gereğince; yayınlanmaları zorunlu olan odalar ve birlik faaliyet

sonuçlarını gösteren ”faaliyet raporları ile mali tabloların” yayımı;

• Ne zaman,

• Nerede ve

• Ne kadar süreli olarak yapılmaktadır. Kısaca bilgi veriniz.

14. 3568 sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliğince; kesinleşen geçici olarak mesleki faaliyetten

alıkoyma, Yeminli Sıfatının Kaldırılması ve Meslekten Çıkarma cezalarının uygulanması hakkında

kısaca bilgi veriniz.

15. 3586 Sayılı meslek yasamıza göre; odaların gerek olağan ve gerekse olağanüstü “genel kurul

toplantılarında; toplantı yapılabilmesi için” yeterli üye katılımı ne olmalıdır. Kısaca bilgi veriniz.

16. 3568 sayılı meslek yasamızın Mesleklere ilişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğine

göre kurulan; Birlik Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’nun teşekkülü ve görev süresi hakkında

kısaca bilgi veriniz

17. 3568 sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliği gereğince; “Koğuşturma zamanaşımı” ve

“zamanaşımını durduran olay “ hakkında kısaca bilgi veriniz.

18. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

ve ücretlerin esasları hakkındaki Yönetmeliğe göre; Meslek mensuplarının hizmeti karşılığı olan

ücretlerin tespiti ve yürürlüğü hakkında kısaca bilgi veriniz.

19. 3568 sayılı meslek yasamız; Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM’lerce İmzalanması Hakkındaki

Genel Tebliğ gereğince; beyannamelerini imzalatma kapsamına giren mükelleflerin hangi

beyannamelerini yetki almış meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır. Kısaca

bilgi veriniz.

20. 3568 sayılı meslek yasamız disiplin yönetmeliği gereğince Yapılan Disiplin soruşturmasında; ilgili

oda yönetim kurulu veya disiplin kurullarının; soruşturmaya ve kovuşturmaya yer olmadığına

ilişkinkararlarına karşı yapılan itirazlar hakkında kısaca bilgi veriniz.

21. V.U.K. 175. ve Mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına vermiş bulunduğu yetki gereği;

Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğince düzenlenmiş bulunan muhasebenin temel

kavramlarından <Sosyal Sorumluluk> kavramı neyi ifade etmektedir. Kısaca bilgi verin

22. 3568 Sayılı meslek yasamız çalışma usul ve esasları yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan;

<meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller> nelerdir. Sadece başlıklar halinde kısaca bilgi

veriniz.

23. 3568 sayılı meslek yasamız da ki disiplin soruşturmasında; < ilk inceleme yetkisi > kime aittir ve

<süresi ne kadardır.> Kısaca bilgi veriniz.

24. 3568 sayılı kanunun SMMM. ve YMM.lerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği gereğince;

meslek mensupları ile müşterileri arasında hangi konularda sözleşme yapılması zorunludur.

Kısaca bilgi veriniz.

25. 568 Sayılı Kanun Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği gereğince; oluşturulması gereken,

oda haksız rekabetle mücadele kurulunun teşekkülü hakkında kısaca bilgi veriniz

26. 3568 sayılı Kanun Disiplin yönetmeliğindeki; disiplin cezalarındaki farklı uygulama hükmü

hakkında, kısaca bilgi veriniz.

27. 3568 sayılı meslek yasamıza göre; Birlik Disiplin Kurulunun görevi hakkında kısaca bilgi

veriniz.

28. 3568 sayılı meslek yasamız SM ve SMMM.lerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları

Hakkındaki Yönetmeliğin amacını kısaca açıklayınız.

29. 3568 Sayılı meslek yasamıza göre;

a. Birlik Yönetim Kurulunun oluşumu,

b. Kimlerin Yönetim Kurulu üyeliğine hangi süre ile seçilemeyeceği,

c. Yönetim Kurulu Başkanı seçimi, hakkında kısaca bilgi veriniz.

30. 3568 sayılı meslek yasamızla belirlenmiş olan odaların gelirleri nelerdir. Kısaca başlıklar

halinde yazınız ve bu gelirlerin kimlerden hangi oranda indirimli olarak alındığını belirtiniz

31. 3568 sayılı yasamız Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre; meslek mensuplarının

işleri ile ilgili kendilerine tevdi edilmiş bulunan defter ve belgelerin saklanması ve iadesi hakkında

kısaca bilgi veriniz.

32. 3568 sayılı meslek yasamızın staj yönetmeliği gereğince kurulmuş bulunan Temel Eğitim

ve Staj merkezi ve görevi hakkında kısaca bilgi veriniz

33. 3568 Sayılı meslek yasamız çalışma usul ve esasları yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan;

• Büro edinme zorunluluğu,

• Büro standartlarının belirlenmesi ve

• Bu standartların neler olduğu, hakkında kısaca bilgi veriniz.

34. 3568 sayılı meslek yasamız gereğince; meslek mensubu olabilmenin genel şartları nelerdir. Kısaca

başlıklar halinde yazınız.

35. 3568 sayılı yasamız ile ilgili Çalışma Usul ve Esasları hakkında ki yönetmelik hükümlerine göre

genel mesleki standartlar nelerdir, başlıklar halinde yazınız. Bunlardan hangisinin mesleğin

temelini oluşturduğunu belirtiniz.

36. 3568 sayılı yasamızda sayılan disiplin cezaları; meslek mensuplarının hangi hal ve hareketlerinde

verilir, kısaca yazınız.

37. 3568 sayılı meslek yasamızın Odalar Üye Aidatları Đle Birlik Paylarının Tespitine Ait yönetmeliği

gereğince; üyelerin bağlı oldukları odalara ödemekle yükümlü oldukları oda aidatları ile bu

aidatların ödeme zamanları hakkında kısaca bilgi veriniz.

38. 3568 sayılı yasamızın Disiplin Yönetmeliği gereğince; Oda ve Birlik Kurulları başkan ve üyelerinin

görevleri ile ilgili soruşturmayı gerektiren fiillerinden dolayı yapılacak soruşturmanın açılmasına

karar verecek ve bu soruşturmayı yürütüp karar verecek yetkili organlar hangileridir. Kısaca bilgi

veriniz.

39. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre,

meslek sırlarını anlatınız. Sır Saklama yükümlüğünü açıklayınız

40. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,sorumluluğu anlatınız.

41. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, görevle ilgili suçları açıklayınız.

42. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, Oda

Disiplin Kurulu’nun görevlerini anlatınız

43. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile meslek

mensupları için öngörülen “yasaklar”ı belirtiniz.

44. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak tasdikin amacı, tasdik işlemi, denetim ve denetimin

niteliği ile yeminli mali müşavirlerin bu kapsamdaki yetkilerini ve sorumluluğunu kısaca

açıklayınız.

45. Disiplin kurulu kararlarının kesinleşmesi ile kararların uygulanmasını açıklayınız.

46. 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

-Odaların Kuruluşu ile -Odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerine

yenilerinin seçilmesini kısaca anlatınız

47. Meslek mensuplarının ücret ve mali nitelikteki uygulamalarda haksız rekabete neden olacak

eylem ve davranışlarını belirtiniz.

48. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, serbest muhasebeci, serbest

muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin büro edinme zorunluluğu ile bu

zorunluluğa uymamanın varsa müeyyidesini kısaca açıklayınız.

49. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin müşterek

ve müteselsil sorumluluğunu kısaca açıklayınız

50. SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, ”genel

mesleki standartları” sayınız ve sorumluluk ile haksız rekabet mesleki standartlarını kısaca

açıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir