Finans, Muhasebe, Vergi...
SMMM Yeterlilik - Meslek Hukuku

Meslek Hukuku Çalışma Notları

1. 3568 sayılı meslek yasamız staj yönetmeliği gereğince SMMM. adaylarının ;
• Staja başlama zamanları,
• Staj süresinin ne kadar olduğu ve nasıl sürdürüldüğü,
• Stajın iptalinin hangi hallerde olduğu,
• staj uygulamasın da esas olanın ne olduğu, hakkında kısaca bilgi veriniz.

2. 3568 sayılı meslek yasamıza göre;
• İlçelerde Meslek odaları kurulabilmesi için hangi şartlar gereklidir.
• Kurulan bu odaların adlandırılmaları ve tüzel kişilik kazanmaları nasıl olmaktadır. Kısaca bilgi veriniz
3. 3568 sayılı meslek yasamız çalışma usul ve esasları yönetmeliğince düzenlenmiş bulunan; “meslek mensuplarının müşterilerden gelen işlerin kabulü veya reddi ”ile ilgili uygulama esasları hakkında kısaca bilgi veriniz.
4. 3568 sayılı meslek yasamızın, YMM. lerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları, tasdike ilişkin usul ve esaslar hakkında ki yönetmelikte düzenlenmiş bulunan; “YMM.lerin sözleşme yaptıkları ilgililer nezdindeki yetkileri nelerdir.” Kısaca bilgi veriniz.
5. 3568 sayılı meslek yasamızın Disiplin Yönetmeliğince düzenlenmiş bulunan; meslek mensupları
hakkında yapılacak koğuşturmada, zamanaşımı ne zaman başlar ve süresi ne kadardır. Bu zamanaşımı hangi halde işlemez. Kısaca bilgi veriniz.
6. 3568 Sayılı Meslek Yasamıza göre kurulan, “odaların kuruluş maksadı”, hakkında kısaca bilgi veriniz
7. 3568 sayılı meslek yasamızdaki “Birlik Genel Kurulunun Görevleri nelerdir”, kısaca bilgi veriniz.
8. 3568 Sayılı meslek yasamız SMMM. ve YMM. Mesleklerine ilişkin haksız rekabet ve reklam yasağı
Yönetmeliği ile düzenlenmiş bulunan; “Oda haksız rekabetle mücadele kurulu kimlerden ve nasıl teşekkül etmektedir.” Kısaca bilgi veriniz.
9. 3568 Sayılı meslek yasamız SMMM. ve YMM.lerin Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
Gereğince; “Meslek mensuplarınca, sözleşme yapılmasının zorunlu olduğu çalışma konuları nelerdir”.Kısaca bilgi veriniz.
10. 3568 Sayılı meslek yasamızdaki “disiplin cezaları nelerdir”, sadece başlıklar halinde yazınız.
“Bunlardan hangilerinin Maliye bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlara bildirilerek resmi gazetede yayımlandığını” belirtiniz.
11. 3568 sayılı meslek yasamız gereğince; Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile Birlik Yönetim Kurulu
Başkanı kimler tarafından seçilmektedir. Bu seçileceklerde aranan şartlar nelerdir. Kısaca bilgi veriniz
12. 3568 sayılı meslek yasamız Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş bulunan “Tüm meslek mensuplarının uymaları gereken Zorunlu Temel Etik İlkeler” nelerdir. Kısaca başlıklar halinde yazınız.
13. 3568 sayılı meslek yasamız gereğince; yayınlanmaları zorunlu olan odalar ve birlik faaliyet
sonuçlarını gösteren ”faaliyet raporları ile mali tabloların” yayımı;
• Ne zaman,
• Nerede ve
• Ne kadar süreli olarak yapılmaktadır. Kısaca bilgi veriniz.
14. 3568 sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliğince; kesinleşen geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma, Yeminli Sıfatının Kaldırılması ve Meslekten Çıkarma cezalarının uygulanması hakkında kısaca bilgi veriniz.
15. 3586 Sayılı meslek yasamıza göre; odaların gerek olağan ve gerekse olağanüstü “genel kurul
toplantılarında; toplantı yapılabilmesi için” yeterli üye katılımı ne olmalıdır. Kısaca bilgi veriniz.
16. 3568 sayılı meslek yasamızın Mesleklere ilişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğine
göre kurulan; Birlik Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’nun teşekkülü ve görev süresi hakkında kısaca bilgi veriniz
17. 3568 sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliği gereğince; “Koğuşturma zamanaşımı” ve
“zamanaşımını durduran olay “ hakkında kısaca bilgi veriniz.

18. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ücretlerin esasları hakkındaki Yönetmeliğe göre; Meslek mensuplarının hizmeti karşılığı olan ücretlerin tespiti ve yürürlüğü hakkında kısaca bilgi veriniz.
19. 3568 sayılı meslek yasamız; Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM’lerce İmzalanması Hakkındaki
Genel Tebliğ gereğince; beyannamelerini imzalatma kapsamına giren mükelleflerin hangi
beyannamelerini yetki almış meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır. Kısaca bilgi veriniz.
20. 3568 sayılı meslek yasamız disiplin yönetmeliği gereğince Yapılan Disiplin soruşturmasında; ilgili
oda yönetim kurulu veya disiplin kurullarının; soruşturmaya ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkinkararlarına karşı yapılan itirazlar hakkında kısaca bilgi veriniz.
21. V.U.K. 175. ve Mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına vermiş bulunduğu yetki gereği;
Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğince düzenlenmiş bulunan muhasebenin temel kavramlarından <Sosyal Sorumluluk> kavramı neyi ifade etmektedir. Kısaca bilgi verin
22. 3568 Sayılı meslek yasamız çalışma usul ve esasları yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan;
<meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller> nelerdir. Sadece başlıklar halinde kısaca bilgi veriniz.
23. 3568 sayılı meslek yasamız da ki disiplin soruşturmasında; < ilk inceleme yetkisi > kime aittir ve
<süresi ne kadardır.> Kısaca bilgi veriniz.
24. 3568 sayılı kanunun SMMM. ve YMM.lerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği gereğince; meslek mensupları ile müşterileri arasında hangi konularda sözleşme yapılması zorunludur. Kısaca bilgi veriniz.
25. 568 Sayılı Kanun Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği gereğince; oluşturulması gereken,
oda haksız rekabetle mücadele kurulunun teşekkülü hakkında kısaca bilgi veriniz
26. 3568 sayılı Kanun Disiplin yönetmeliğindeki; disiplin cezalarındaki farklı uygulama hükmü hakkında, kısaca bilgi veriniz.
27. 3568 sayılı meslek yasamıza göre; Birlik Disiplin Kurulunun görevi hakkında kısaca bilgi
veriniz.
28. 3568 sayılı meslek yasamız SM ve SMMM.lerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları
Hakkındaki Yönetmeliğin amacını kısaca açıklayınız.
29. 3568 Sayılı meslek yasamıza göre;
a. Birlik Yönetim Kurulunun oluşumu,
b. Kimlerin Yönetim Kurulu üyeliğine hangi süre ile seçilemeyeceği,
c. Yönetim Kurulu Başkanı seçimi, hakkında kısaca bilgi veriniz.
30. 3568 sayılı meslek yasamızla belirlenmiş olan odaların gelirleri nelerdir. Kısaca başlıklar
halinde yazınız ve bu gelirlerin kimlerden hangi oranda indirimli olarak alındığını belirtiniz
31. 3568 sayılı yasamız Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre; meslek mensuplarının
işleri ile ilgili kendilerine tevdi edilmiş bulunan defter ve belgelerin saklanması ve iadesi hakkında
kısaca bilgi veriniz.
32. 3568 sayılı meslek yasamızın staj yönetmeliği gereğince kurulmuş bulunan Temel Eğitim
ve Staj merkezi ve görevi hakkında kısaca bilgi veriniz
33. 3568 Sayılı meslek yasamız çalışma usul ve esasları yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan;
• Büro edinme zorunluluğu,
• Büro standartlarının belirlenmesi ve
• Bu standartların neler olduğu, hakkında kısaca bilgi veriniz.
34. 3568 sayılı meslek yasamız gereğince; meslek mensubu olabilmenin genel şartları nelerdir. Kısaca başlıklar halinde yazınız.
35. 3568 sayılı yasamız ile ilgili Çalışma Usul ve Esasları hakkında ki yönetmelik hükümlerine göre genel mesleki standartlar nelerdir, başlıklar halinde yazınız. Bunlardan hangisinin mesleğin temelini oluşturduğunu belirtiniz.
36. 3568 sayılı yasamızda sayılan disiplin cezaları; meslek mensuplarının hangi hal ve hareketlerinde verilir, kısaca yazınız.Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, meslek sırlarını anlatınız. Sır Saklama yükümlüğünü açıklayınız
40. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,sorumluluğu anlatınız.
41. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, görevle ilgili suçları açıklayınız.
42. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre, Oda Disiplin Kurulu’nun görevlerini anlatınız
43. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile meslek
mensupları için öngörülen “yasaklar”ı belirtiniz.
44. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak tasdikin amacı, tasdik işlemi, denetim ve denetimin
niteliği ile yeminli mali müşavirlerin bu kapsamdaki yetkilerini ve sorumluluğunu kısaca açıklayınız.
45. Disiplin kurulu kararlarının kesinleşmesi ile kararların uygulanmasını açıklayınız.
46. 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;
-Odaların Kuruluşu ile -Odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerine yenilerinin seçilmesini kısaca anlatınız
47. Meslek mensuplarının ücret ve mali nitelikteki uygulamalarda haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarını belirtiniz.
48. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin büro edinme zorunluluğu ile bu zorunluluğa uymamanın varsa müeyyidesini kısaca açıklayınız.
49. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin müşterek ve müteselsil sorumluluğunu kısaca açıklayınız
50. SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, ”genel
mesleki standartları” sayınız ve sorumluluk ile haksız rekabet mesleki standartlarını kısaca açıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir