Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

Maktu ve nispi harçlar 2010 yılında % 10 oranında artıyor.

31.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2010 yılında uygulanacak olan nispi harç oranları ile maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır.

2010 yılında uygulanacak olan oran ve tutarlar, 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 60 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138. maddesinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı hükmü yer almaktadır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmamaktadır.

Aynı madde uyarınca Bakanlar Kurulu, Kanun’a bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına kadar, nispî harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.

2009 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 392 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 2,2 olarak ilan edilmiştir. Ancak Bakanlar Kurulu 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15725 sayılı Kararname ile yukarıda yer verilen yetkisini kullanmış ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile maktu harçları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 10 oranında artırmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2010 yılında uygulanacak olan nispi harç oranları ile maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 2009/15725 sayılı BKK’nda yer alan % 10 oranı dikkate alınarak hesaplanmış ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 60 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi tutarları aşağıdaki I sayılı tabloda gösterilmiştir.

Özellikle kira sözleşmeleri, diğer sözleşmeler ve ücretlere ilişkin nisbi damga vergilerindeki artışa dikkat edilmesi ve yıllardır değişmeden uygulanan oranlar sebebiyle hataya düşülmemesi önem arz etmektedir.

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

(27,90 TL)

2. Sulhnameler

(27,90 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(156,20- TL)

 

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(27,90 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(9,90- TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(5,90 TL)

ac) İyda senedi

(1,20 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,55 TL)

b) Konşimentolar

(5,90 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(9,90- TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(21,55 TL)

bb) Gelir tabloları

(10,55 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(10,55 TL)

c) Barnameler

(1,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4,40- TL)

e) Ordinolar

(0,55 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4,40- TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,55 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(27,90 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(37,25 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(18,55 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(18,55 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(18,55 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(37,25 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(13,75 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(13,75 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(22,00 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,55 TL)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir