Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme

Makaleler: Küçük ve Orta Boy İşletmeler

AKDİŞ Muhammet & Sabahat BAYRAK, “Türkiye'de KOBİ'lerin Genel Görünümü ve Finansal Krizlere Dayanıklılığı:5 İli Kapsayan Bir Araştırma”, İktisat ve Yönetim Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2000, Sayı:6, s.13-44.

AKKAYA Göktuğ Cenk & M. Yılmaz İÇERLİ, "KOBİ'lerin Finansal Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi Finansman Modeli", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, 2001, s.61.

ARSLAN Özgür, " KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2004, Yıl:4, Sayı:1

BAL Harun, Mustafa ILDIRAR & Mehmet ÖZMEN, "BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI, REKABET GÜCÜ VE KOBİ'LER: DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2001, Sayı:20.

BAL Müslüme Narin; Sevim AKDEMİR, "Türkiye'de Kobi'lere Sağlanan Destekler", Ekonomik Yaklaşım, 2005, 16 (55).

 BAYRAK Sabahat & Muhammet AKDİŞ, “KOBİ'lerin Yönetsel Durumu ve Yeni Sanayileşen İllerde Analizi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, 2000, s.73-90.

 BAYRAK Sabahat & Muhammet AKDİŞ, “Küresel Finansal Krizlerin Türkiye'ye Yansımaları ve KOBİ'ler Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2001, s.1-22.

ÇETİN Murat, "AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KOBİ'LERE YÖNELİK TEKNOLOJİ POLİTİKALARI", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 2000, Sayı:19.

DİLİK Bedri & Mustafa DURAN, "Türkiye'de Uygulanan KOBİ Teşvik Politikası ve KOBİ Teşvik Politikası ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Hazine Dergisi, Nisan 1998, s.59.

DOĞAN Özlem İpekgil & Mehmet MARANGOZ, "KOBİ'LERİN DIŞ PAZARLARA AÇILMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE BİR UYGULAMA", Dış Ticaret Dergisi, Nisan 2002, Sayı:24.

ERKAN Derya, "BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ'NDE UYGULANACAK KOBİ POLİTİKALARI AÇISINDAN DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN ÖNEMİ", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2002, Özel Sayı.

GÜLEŞ Hasan K., "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde İleri İmalat Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3, Sayı: 1.

HALİS Muhsin, " TRAINING AND DEVELOPMENTAL NEEDS OF MANAGERS OF SMES", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:4.

KAYA Nihat, Mehmet AYTEKİN, "KOBI’LERDE STRATEJIK HEDEFLERIN ISLETME PERFORMANSINA ETKILERI VE BIR UYGULAMA", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5.

KOÇAK Akın, "ULUSLARARASI TİCARET FUARLARINA KATILAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ", Dış Ticaret Dergisi, Ekim 1999, Sayı:15.

KULA Veysel, Mehmet ERKAN, "YATIRIM PROJE HAZIRLANMASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FİNANSAL ETÜDLER AÇISINDAN KOBİ ve BÜYÜK İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Yıl:2, Sayı:1.

NAKTİYOK Atılhan, Orhan KÜÇÜK, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kritik Faktörlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Sayı:21, s.43-65.

ÖREN Kenan, "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Sağladığı Devlet Teşvikleri ve Kullanım Alanlarının Karşılaştırması Nevşehir İlinde bir Uygulama", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Yıl:4, Sayı:2.

ÖZGENER Şevki, "Büyüme Sürecindeki KOBİ'lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Nevşehir Un Sanayii Örneği", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, Sayı:20.

ÖZGEN Hüseyin, Kemal Can KILIÇ, Bahattin KARADEMİR "Birlikten Kuvvet Doğar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Örgütlenme Modeli Olarak Ağ Organinazyonları Önerisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, Cilt:12, Sayı:12.

ÖZGENER Şevki, "KÜRESEL REKABET ORTAMINDA KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANMASI", Dış Ticaret Dergisi, Nisan 2000, Sayı:17.

SOYUER Haluk, "Tam Zamanında Üretim Sistemleri'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanma Koşulları", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1999, Cilt: 1, Sayı: 2.

TİTİZ İsmet, H. İlker ÇARIKÇI "KRİZLERİN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN KRİZ DÖNEMİNE YÖNELİK STRATEJİK DÜŞÜNCE VE ANALİZLERİ", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Yıl:2, Sayı:1

USLU Şemsettin & Yavuz DEMİREL, "Kobilerde Çalışanların Sorunları Üzerine Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, Sayı:12, s.173.

YILMAZ Beytullah, "KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TOPLUMDA ÜSTLENDİKLERİ ROLLER BAKIMINDAN ANALİZİ", Dış Ticaret Dergisi, Ocak 2004, Sayı:30.

YÖRÜK Nevin , "Son Ekonomik Krizin KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi ve Tokat İli Örneği", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, Cilt:3 Sayı:2.

 ZERENLER Muammer ; Rifat İRAZ "Kriz Dönemlerinde Ürün ve Süreç Esnekliğinin İşletme Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma" Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006, Sayı:21, s.247.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir