Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Hukuku

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi

1. Yasal Hükümler
Bir limited şirketin anonim şirkete dönüştürülebilmesi konusunda her şeyden önce Türk Ticaret Kanunu'nda ve Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki hükümlere bakmak gerekmektedir.
 
Türk Ticaret Kanunu'nun Nevi değiştirme başlıklı 152. Maddesi şu hükümleri içermektedir; “ Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev'e ait kuruluş merasimine tabidir; Böylece yeni nev'e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.”
 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Devir başlıklı 37. Maddesi'nde ise şu hükümler bulunmaktadır:
 
“Aşağıda yazılı şartlar dahilinde vakı olan birleşmeler devir hükmündedir:
 
1. Birleşme neticesinde infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de bulunacaktır.
 
2. Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerini birleşilen (Devralan) kurum, kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna geçirecektir. “
 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın limited şirketten anonim şirkete dönüşüm halinde faaliyet ve karlılık süresi şartları ile ilgili olarak aşağıdaki kararı bulunmaktadır.
 
Borsa Yönetim Kurulu’nun 24.01.2000 tarihli toplantısında, limited şirketten anonim şirkete dönüşerek hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesi için başvuruda bulunan ortaklıkların İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 9/A-1-2 maddesinin (b) ve (c) bendleri karşındaki durumları hakkında Borsamız Başkanlığı’nca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’ndan istenen görüşe cevaben gelen, Kurul’un 20.01.2000 tarih ve OFD-194/635 sayılı yazısında, 18.01.2000 tarih ve 7/45 sayılı Kurul kararı çerçevesinde limited şirketten anonim şirkete dönüşen ortaklıklar için;
 
a. Kotasyon Yönetmeliği’nin 9/A-1-2 maddesinin (b) bendinde belirtilen “Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması (halka açıklık oranı %25 ise 2 yıl geçmiş olması)” koşulunun değerlendirilmesinde, tür değişikliğinin TTK’nun 152. Maddesi çerçevesinde yeni bir şirket yaratmadığı ve eski şirketin hükmi şahsiyetinin bir kısım değişikliklerle aynen devam ettiği dikkate alınarak, kuruluş tarihi olarak tür değişikliği öncesinde mevcut olan limited şirketin kuruluşunun esas alınabileceği,
 
b. Kotasyon Yönetmeliği’nin (c) bendinde belirtilen “Başvuru tarihi itibariyle ard arda 2 yılda vergiden önce kar etmiş olması (halka açıklık oranının en az %25 ise son bir yılda kar etmiş olması)” koşulunun değerlendirilmesinde, limited şirketlerle anonim şirketlerin tabi oldukları vergi mevzuatı ve muhasebe düzeni açısından aralarında bir farklılık olmadığı dikkate alınarak, tür değişikliği öncesine ait mali tabloların esas alınması gerekir “
 
Kaynak : 2000/3 Sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan SPK İlke Kararı
 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin  10.2.1984 ve 227/670 Kararına göre; “ Bir şirketin başka bir tür nevi şirkete dönüşmesi durumu, işletmenin sadece hukuki biçimini değiştirir. hükmi şahsiyeti ile dış ilişkide hak ve borçları aynen kalır. şahıs şirketi olan kolektif şirketin, fesih ve arıtılmadan tasfiye edilmeden sermaye şirketi olan anonim şirkete dönüşmesi olanaksızdır.”
 
2. Yapılacak İşlemler

Bir limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesinde sırası ile şu işlemleri yapmak gerekmektedir.
 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.
 
– Anonim şirketler en az 5 ortak tarafından kurulabilen sermaye şirketleridir. Limited şirketler ise en az 2 ortak ile kurulabilmektedirler. Bu sebeple bir limited şirketin anonim şirkete dönüştürülme işlemlerine başlanmadan önce limited şirket ortaklarının 5 adede çıkartılması dönüşüm sırasında rahatlık yaratacaktır.
 
– Anonim şirketlerin kuruluşu için istenilen asgari sermaye miktarı ile Limited Şirketler için istenilen asgari sermaye miktarı arasında fark bulunmaktadır. Bu sebeple limited şirketin anonim şirkete dönüştürülme işlemlerine başlanmadan önce limited şirket sermayesinin anonim şirket için istenilen asgari sermaye miktarına çıkartılması dönüşüm sırasında rahatlık yaratacaktır.
 
2.1. Limited Şirket Ortaklar Kurulu Tarafından Karar Alınması
Anonim şirkete dönüştürülmesi istenilen limited şirketin ortaklar kurulunun bu arzusunu bir ortaklar kurulu kararı alarak belirtmesi gerekmektedir.
 
Ortaklar Kurulu Kararı şu şekilde alınabilir.
 
“ Şirketimiz Ortaklar Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır :
 
– Ankara Ticaret Sicili Memurluğu’nun 987654 sicil numarasında kayıtlı bulunan …………. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nev’inin mevcut sermaye, hisse yapısı, borç ve alacakları ile Limited Şirket’ten Anonim Şirket’e dönüştürülmesine,
– Dönüştürülme işlemi ile ilgili olarak ………………… tarihi itibariyle şirketin bilançosunun çıkartılmasına,
– Dönüştürülme işlemlerinin tamamlanması açısından mahkemeye müracaat ile şirketin öz sermayesinin tespit ettirilmesine,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
2.2. Şirketin Öz Sermayesi’nin Tespiti İçin Mahkemeye Müracaat
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in Ek 1’inde yer alan hükümlere göre “ Anonim Şirket nev’i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev’i değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı, “ nın müracaat dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle şirketin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkeme’sine veya Ticaret Mahkemesi yok ise bu görevi yerine getiren Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Şirketin Öz Sermayesinin tespiti için müracaat etmek gerekmektedir. Mahkeme atayacağı bilirkişi vasıtası ile şirketin öz sermayesinin tespitini yapacaktır.
 
Mahkeme’ye öz sermaye tespiti için yapılacak müracaat’a şu belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 
– Ortaklar Kurul Kararı

– Şirketin son mizanı ve bilançosu

– Vergi Levhası

– Yeni tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti

–  Şirketin çıkartılan son mizanı’nın dayanağı olan Yasal Defterleri.
 
2.3. Kurulacak Anonim Şirketin Anasözleşmesinin Hazırlanması
Bu safhada Limited Şirket’ten dönüşüm suretiyle kurulacak olan Anonim Şirketin Ana sözleşmesinin Kuruluş ve Sermaye Maddeleri önem kazanmaktadır. Anasözleşmenin diğer maddeleri ise  normal bir Anonim Şirket için hazırlanan anasözleşme maddeleri olacaktır.
 
Anasözleşmenin 1. Kuruluş ve 6. Sermaye maddeleri aşağıya çıkartılmıştır.
Kuruluş
Madde 1: …………………….. Ticaret Sicilinin ……… sayısında kayıtlı …………….. Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunu’nun 152. maddesine göre tür değiştirmek suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.
Sıra Kurucunun
 
No: Adı ve soyadı                İkametgah adresi                                            Uyruğu
1) ……………………………… …………………………………………………………….. ………..
2) ……………………………… …………………………………………………………….. ………..
3) ……………………………… …………………………………………………………….. ………..
4) ……………………………… …………………………………………………………….. ………..
5) ……………………………… …………………………………………………………….. ………..
 
Sermaye
Madde 6: Şirketin sermayesi …………………………………………………. lira kıymetindedir. Bu sermaye, her biri ………………………… lira kıymetinde ……….. hisseye ayrılmıştır.
 
Esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan arî olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
 
Ortağın                                       Hisse                                       Hisse Tutarı (TL)
Adı ve Soyadı                            Adedi          Aynî                    Nakdî            Toplam
……………………………….. ……….  ………………. ………………. …………………….
……………………………….. ……….  ………………. ………………. …………………….
……………………………….. ……….  ……………….. ………………. …………………….
……………………………….. ……….  ………………. ………………. …………………….
……………………………….. ……….  ………………. ………………. …………………….

Bu sermayenin …………………………………… liralık kısmı nakit ………………….. liralık kısmı ise aynî olarak karşılanmıştır.
 
Nakdi sermayenin 1/4'ünün şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 sermaye ise …. / ….. / ………….. tarihine kadar ödenecektir.
 
Aynî sermaye ise Türk Ticaret Kanunu’nun 152. maddesine göre nevi değiştiren ………… Ticaret Sicilinin ……….. sayısında kayıtlı Limited Şirketinin öz varlığı/ödenmiş sermayesi olup, bu öz varlık/ödenmiş sermaye ………………. Mahkemesinin ….. /….. /………. tarih ve ……… sayılı kararı ve  ….. /….. /………. tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.
 
Söz konusu şirketin öz varlığı, tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu anonim şirkete intikal ettirilmiştir.
 
Hisse senetleri ……………………………………. yazılıdır
Hisse senetleri …………………………………… liralık küpürler halinde bastırılabilir.
 
Aynî sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (TTK, Madde 404).
 
2.4.  Anasözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması
Mahkeme’den bilirkişi raporunun alınmasından sonra hazırlanan ana sözleşme kurucu ortaklar tarafından noter’de imzalanacak ve bu ana sözleşme noter tarafından onaylanacaktır.
 
2.5. Ticaret Sicili Memurluğu'na Müracaat
Yukarıda sözü edilen işlemler tamamlandıktan sonra şirketin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu'na müracaat edilir.
 
Müracaat sırasında şu belgelerin eklenmesi gerekmektedir:
 
– Ticaret Sicili Memurluğu’na Hitaben Dilekçe (Sicil No Ve Ünvan Belirtilecek, Şirket Yetkilisi Tarafından İmzalanacak)

– 3 Adet Kurucuların imzaları noterce onaylanmış Anonim Şirket Anasözleşmesi

– 2 Adet Yeni Ünvana Göre Hazırlanmış İmza Beyannamesi

– Yeni Giren Ortak var ise  2’şer Adet İkametgah Ve Nüfus kağıda  Sureti ile vergi numaraları

– Kurucuların arasında tüzel kişilerin bulunması durumunda; Tüzel kişilerin yetkili organlarınca alınmış iştirak kararlarının noter tasdikli bir örneği,

– Ortaklar Kurulu Kararı

– 2 Adet Nev’i değiştiren şirketin özvarlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı,
 
2.6. Tescil ve İlan
Şirketin kuruluşu için Ticaret siciline baş verildiği zaman Ticaret Sicili memurluğu dönüşümü yapılan limited şirketin kaydını silerek anonim Şirketin tescil’ini yapacak ve ana sözleşmeyi ilan için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderecektir.
 
3. Vergi Dairesine Müracaat

Şirketin tescil ve ilanının yapılmasından sonra dönüşümü yapılan Limited Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaat edilerek
 
– Mahkeme Kararı,

– Ana sözleşme

– Anonim şirket için düzenlenen imza beyanı

– Limited şirketin Ortaklar kurulu kararı

– İlan ile ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

verilir.

Kaynak : Rüknettin Kumkale / YMM
             www.alomaliye.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir