Finans, Muhasebe, Vergi...
Risk Yönetimi

Kobilerde İç Kontrol

İç Kontrol Sistemi Ve KOBİ'ler

İç Kontrol ; şirket sahipleri, yöneticileri ve çalışanları tarafından oluşturulan bir süreçtir.

İç Kontrol Sistemi ile aşağıdaki hedeflerin elde edilmesi amaçlanır.

         ·         Faaliyetlerin etkin ve verimli sonuçlar üretmesi
         ·         Mali bilgilerin güvenilir olması
         ·         Yasa ve yönetmeliklere uygun çalışılması

İç Kontrol Ortamı ; şirketlerin kontrol bilincinin seviyesini gösterir ve aşağıdaki temel unsurlardan oluşur. Bu unsurlar genişletilebilinir.

İç kontrol sistemi, şirketlerdeki tüm faaliyetlerin yönetiminin arkasında işleyen kontrol örgüsü olarak adlandırılabilinir.

KOBİ’lerde etkili bir iç kontrol ortamı yönetici ve çalışanların kendi kontrol sorumluluklarını – yetkilerini anladıkları ve yerine getirdikleri zaman oluşmaktadır.

KOBİ’ler İçin İç Kontrol Sisteminde Roller Ve Sorumluluklar

 
İç kontrol sisteminin etkin ve verimli işleyebilmesi ; sermayedardan başlamak sureti ile tüm kademelerin rol ve sorumluluklarını iyi bilmeleri ve yerine getirmelerine doğrudan  bağlıdır.

KOBİ yönetiminde iç kontrol sistemine ilişkin temel rol ve sorumlulukların dağılımı aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

KOBİ’lerde İç Kontrol Alanları
 
KOBİ’ler için faaliyet alanları ; yönetim, üretim/hizmetler, stok yönetimi, satış-pazarlama, muhasebe ve mali kontrol, iç-dış satın alma, personel-bordro yönetimi, güvenlik, kalite ve bilgi sistemleri şeklinde sıralanabilir. Her bir faaliyet alanı ve faaliyet bütünün için iç kontrol sistemi prensipleri geçerlidir.
 

KOBİ’lerde İç Kontrole Erişmenin Anlamı  
 
Etkili bir iç kontrole erişebilmek için ; şirketlerin organizasyon yapılarını ve yetkilendirmelerini faaliyetleri ile uyumlandırmaları, şirket içi yazılı kurallarını oluşturmaları, çalışan politikalarını belirlemeleri, muhasebe, bütçe ve raporlama sistemlerinin güvenilirliğini sağlamaları temel unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır.

KOBİ’lerin yeterli bir iç kontrol sistemine sahip olabilmeleri için aşağıda sıralanan başlıkları gerçekleştirmeleri yararlı olacaktır. İç kontrol sistemi ile ilgili erişilmesi gereken hedefler daha geniş bir çerçevede de ele alınabilir.

KOBİ’lerde Beklentiler Ve İç Kontrolün Yararları
 
Günümüzde KOBİ’lerin büyüme, markalaşma ve sürekliliği sağlama hedeflerini gerçekleştirmesine destek olacak önemli unsurlardan biri de etkili iç kontrol sisteminin varlığıdır. Etkin ve verimli bir iç kontrol sisteminin oluşturulamaması şirkete telafisi mümkün olmayan bir çok maliyet oluşturabilir.

Paydaşlar, şirketin faaliyetinden yararı olan taraflar olarak ifade edilebilir. Şirketin ortakları, yöneticileri, iş birliği yaptığı kişi ve kuruluşlar, iş ortaklıkları, çalışanlar, tedarikçiler, ürün ve hizmetten yararlananlar vb. den oluşmaktadır. İyi yönetilen şirketler tüm paydaşlarının beklentilerini göz önüne alırlar.

Güçlü bir iç kontrol sistemi ; Kobi’lerin büyüme ve gelişim süreçlerini kontrol edilebilir bir ortamda gerçekleştirebilmelerine ve çalışmalarını daha profesyonel bir yapıda yerine getirmelerine yardımcı olur.


Dosa Danışmanlık Sistem Analizi Eğitim 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir