Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Hukuku

Gerçek Kişiler (Şahıs)

Vergi Dairesine Bildirimler :
Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün İçinde Kendilerince veya ,1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre ruhsat almış avukatlarca, 3568 sayılı (Serbest  Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik) Kanununa göre yetki almış meslek mensuplarınca, ilgili vergi dairesine bildirilir.
Bildirime Eklenecek Belgeler :
1-İşe başlama/bırakma bildirimi (Örnek No. 2024-a)

2-Onaylı nüfus cüzdan sureti (Mükellefin Vergi Dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi Müdür Yardımcısı, Şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.)

3-İkametgah senedi (Resimli),

4-Noter onaylı imza sirküleri (Basit usulde vergilendirilenler hariç)

5-Basit usulde vergilendirme talep eden mükelleflerden işyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir, belediyeden alınacak onaylı bir belge, işyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,

6-Nakil Vasıtalarında,
a- Plakasız yeni araçlarda fatura fotokopisi (Aynı gün müracaat şarttır.),
b- Plakalı araçlarda noter satış senedi (Aynı gün müracaat şarttır.) 

Ticari Defterlerin Tastiki :
Ticari defterlerinizi işe başlamadan önce Notere tastik ettirmeniz gerekmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu İşlemleri :
İşyerinde sigortalı işçi çalıştıracaksa önce işyeri sicil numarası alınır. Bunun için şirket kurucusu tarafından tanzim edilen işyeri bildirgesi, işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce Kurum'a verilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir.

Bildirime Eklenecek Belgeler :
 – 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

 
– İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

 – Nüfus Cüzdanı Sureti

 
– İkametgah İlmühaberi

 – Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

 – Vergi levhası fotokopisi

 – Bağlı bulunduğu oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

 – Kira kontratı veya tapu fotokopisi

 
– İş ihaleli ise ihale sözleşmesi

 – Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

 
– İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri

 
– İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Nakliye ve Hafriyat İşlerinde :
– 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

– Nakliye ise aracın ruhsat fotokopisi

– Hafriyat ise aracın kati alım satım sözleşmesi veya fatura

– Gerçek kişilerden istenilen diğer belgeler

-Ayrıca çalıştırılacak işcilere ait bildirgeler yasal süresi içinde kuruma verilir.

Yazar Kasa Kullanılması :
Yazarkasa kullanmak zorunda olanlar  yasal süresi içinde yazarkasa almak ve kullanmak zorundadır. Bunun için dilekçe ile vergi dairesine müracaat edilir. Vergi dairesince verilen matbu izin yazısı ile yazar kasa satın alınır. Yetkili servislerce gerekli işlem yapıldıktan sonra fatura, yazar kasa ruhsatının fotokopileri ve ilk kesilen fiş örnek olarak eklenerek dilekçe ekinde vergi dairesine verilir. Gerekli onay alındıktan sonra tasdik edilen yazar kasa levhası mükellefe verilir.

Bağ-Kur İşlemleri :
Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak Bağ-Kur Giriş Bildirgesi'nin ilgili kuruluşlara onaylattırılması(vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde oda ve sicil memurluklarından) ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğü'ne verilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir