Finans, Muhasebe, Vergi...
SMMM Yeterlilik - Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe Çıkmış Sorular

Çıkmış sorular

1-Bilanço tanım : Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ile bu varlıkların sağladığı kaynakları sınıflandırmış bir şekilde gösteren mali tablodur

2-Gelir tablosu : Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyetler ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsayan mali tablodur.

3-Reeskont : Bilanço gününde senetli alacakların ve senetli borçların tasarruf değeri ile değerlendirmesini sağlamak amacıyla hesaplanan ve alacak senetlerinden ve borç senetlerinden düşülen tutardır.

4-Reeskontun önemi ve nasıl muhasebeleştiği raporlandığı : Bilanço günü itibariyle vadeli alacak ve borç senetlerinin tutarlarının içindeki bu gerçekleşmemiş faizlerin senet tutarlarından ayrıştırılması ve vadeli alacak ve borç senetlerinin bilanço günündeki değerleri bilançoda raporlanması amacıyla dönem sonlarında reeskont işlemi yapılmaktadır.

Alacak senedi reeskontu : dönem sonlarında reeskont faiz giderleri borçlandırılırken alacak senedi reeskontu hesabı alacaklandırılarak muhasebeleştirilir. Takip eden faaliyet dönemi başında da açılış kayıtlarından sonra alacak senedi reeskont hesabı borçlandırılıp reeskont fai gelirleri hesabı alacaklandırılıp hesap kapatılır.

Borç senetleri reeskontu : dönem sonlarında borç senetleri reeskontu hesabı borçlandırılırken reeskont faiz gelirleri hesabı alacaklandırılarak muhasebeleştirilir. Takip eden faaliyet dönemi başında açılış kayıtlarından sonra da reeskont faiz giderleri hesabı borçlandırılıp borç senetleri reeskontu hesabı alacaklandırılarak kapatılır. 4 Aralık 2011

5-Tahakkuk esası ne demektir muhasebede önemi nedir : Muhasebe ve Finansal raporlamada Tahakkuk Esası geçerlidir. Bir gelir gelir olarak kaydedilebilmesi için nakit olarak tahsil edilmiş olması şart değildir. Bir gelir tahakkuk edilmiş ise ( gerçekleşmiş ) gelir olarak kaydedilir. Tahakkuk esasına göre gelir kaydedilen unsur tahsil edilmemiş ise alacak olarak kaydedilir.tahakkuk etmemiş bir gelire ilişkin nakit tahsil edilmiş ise bu tahsilata borç kayıt edilir.

Örneğin 2010 yılında ocak ayı başında aylık kirası 1000 tl den kullanılmayan bir depo kiraya verilmiş olsun 2010 yılında hiç kira tahsil edilmemiş olsa bile 2010 yılının gelir tablosunda 12000 tl tahakkuk eden kira bir yıllık kira geliri yer alması gerekir tutar tahsil edilmediği için 31.12.2010 tarihli bilançoda 12000 kira alacağının olması gerekir. 2010 yılında 16000 tl kira tahsil edilmiş olsaydı sadece 12000 tl kira geliri yer alacak tahakkuk etmediği halde ödenen 4000 tl ise 31.12.2010 tarihili bilançoda borç olarak raporlanacaktı

Bir giderin gider olarak ödenmesi için nakit olarak ödenmesi şart değildir. Gider gerçekleşmis ise gider olarak kayıt edilir. Tahakkuk esasına göre gider kayıt edilen unsur ödenmemiş ise borç kayıt edilir tahakkuk etmemiş bir gidere ilişkin nakit ödeme yapıldığında borç ödeme gider olarak değil alacak olarak kayıt edilir.

6-İhtiyatlılık kavramı : bu kavrama göre bir gelirin gerçekleşme ihtimali varsa gelir olarak yazılmaz ve tahakkuk ve tahakkuk edinceye kadar beklenir. Ancak bir giderin gerçekleşme ihtimali varsa bu ihtimal çeşitli verilerle kanıtlanabiliyorsa gider yazılır bu konuyla ilgili olarak karşılık ayrılır.

Örneğin işletme satmış olduğu ürünlere belirli bir süre için parça garantisi veriyorsa geçmiş deneyimlere dayanarak bu garanti kapsamında gelecek dönemlerde katlanacağı olası parça değiştirme gideri için bu dönemden gider yazıp bu tutarı garanti karşılıklarına kayıt edebilir.

Ancak işletmeler gereğinden fazla karşılık ayırarak dönem giderlerini gereğinden daha fazla arttırmamalıdırlar. 3 Temmuz 2011

7-Kesin mizan ile geçici mizan sağlama arasındaki farklar

a- genel geçici sağlamada gelir , gider ve maliyet hesapları kalan verebilirken kesin sağlamada söz konusu hesaplar kanal vermez

b- genel geçici sağlamada kalanlar bir mali tablo oluşturmazken, kesin sağlamada kalanlar işletmenin dönem sonu bilançosunu oluşturur.

8-Türk tekdüzen muhasebe sisteminde yer alan 700 maliyet bağlantı hesapları hakkında bilgi verin

700 maliyet muhasebesi bağlantı hesabı genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve genel muhasebe tarafından tutulan hesaptır. Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ayrı izlendiği durumlarda maliyetler ile ilgili giderler genel muhasebe tarafından bu hesaba borç kayıt edilir.

9-Envanterde değerleme kavramını tanımla ve değerleme yaklaşımlarındaki farklılığı bir cümle ile belirtiniz

Değerleme işletmenin belirli bir andaki varlık ve kaynak yapısı ile faaliyet sonucunu iktisadi ve mali yönden gerçeğe en yakın biçimde tespit takdir etmektir.

Türk ticaret kanunu değerlemede bir tavan yani üst sınır koymuştur. Buna değerlemede düşük kuralı da denir. 5 Aralık 2010

10-Mali tablo düzenleme ve hesap planı kısmından sorumlu olmayan kuruluşlar

a- banka ve sigorta şirketleri

b- özel finans kurumları

c- finansal kiralama şirketleri

d- menkul kıymet yatırım fonları

e- aracı kurumlar ve yatırım ortakları 14 Mart 2010

11-vergi usul kanununda olup ta Türk ticaret kanununda olmayan 4 adet değerleme ölçeği

a- tasarruf değeri

b- mukayyet değeri

c- emsal bedeli

d- vergi değeri

12-fatura türlerinden orijinal ve özel fatura nedir düşük mal nedir

orijinal fatura : satıcının yabancı ülkedeki alıcısına gönderdiği mallar için düzenlediği faturadır.

Özel fatura : Türkiye deki ikamet etmeyen Türk ve yabancı uyruklu yolcuların Türkiye de satın alarak Türkiye dışına beraberlerinde götürdükleri mallar için ödedikleri kdv malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilmesini sağlamak amacıyla şekli maliye bakanlığı tarafından belirlenen ve yetki belgesi verilen satıcılar tarafından düzenlenen faturadır.

Değeri düşük mal : değeri düşük mal değerleme günündeki piyasa satış fiyatı maliyet değerine nazaran %10 ve daha fazla düşüklük gösteren maldır. 18 Temmuz 2010

Ders notlarından

13-Gelir tablosu ilkeleri

1- gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar gerçekleşmiş gibi gösterilmemelidir. Gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için dönemlerin başında ve sonuna doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.

2- Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır.

3- Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.

4- Arızı ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir

5- Karşılıklar işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya döneme ait karı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.

14-Muhasebenin tanımı : mali nitelikteki işlemler ait bilgileri kaydeden sınıflandıran ve anlamlı bir biçimde özetleyerek varılan sonuçları yorumlayan ve böylece işletme ilgililerine amaçlarına uygun yararlı bilgileri sağlayan bilimdir.

15-Muhasebenin fonksiyonları nelerdir

1- verilerin toplanması

2- verilerin kayıt edilmesi

3- muhasebe kayıtlarına konu olan verilerin sınıflandırılması

4- işletme varlık ve kaynaklarının durumunun ve faaliyet sonuçlarının işletme değeri ile raporlanması

5- verilerin analizi ve yorumlanması

16-Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin amaçları nelerdir

1- muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları azaltmak

2- muhasebe bilgilerinin karşılaştırılmasını sağlamak

3- bilgi kullanıcıları için yararlı olacak şekilde özetlenmiş mali tablo ve raporların üretilmesini sağlamak

4- muhasebe yöntem ve usullerinin tutarlı şekilde uygulanmasını sağlamak

17-MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

sosyal sorumluluk kavramı : tarafsızlığın, gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesini ifade eder

süreklilik kavramı : işletmenin yaşam süresinin işletme sahip yada ortaklarının yaşam süreleriyle ilişkilendirilmemesini ifade eder

dönemsellik kavramı : gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat gelir ve karların aynı döneme ait maliyet gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavram gereğidir.

Kişilik kavramı : işletmenin sahip ve sahiplerinden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin muhasebe işlemlerinde bu kişilik adına yürütülmesini ifade eder

Parayla ölçme kavramı : muhasebenin anlaşılabilir olması ve faaliyet sonuçlarının değerlendirilebilmesi ortak bir ölçü ( TL) kayıtlara geçirilmesini ifade eder.

Maliyet esası kavramı : satılan malların ve maddi duran varlıkların alış bedellerine taşıma giderleri sigorta giderleri gibi harcamalarının eklenmesi bu kavram gereğidir.

Tutarlılık kavramı : muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde de değiştirilmeden uygulanmasını ifade eder.

Tarafsızlık ve belgelendirme : gelecekle ilgili tahmin ve varsayımların yapılmasında tarafsız ve önyargısız davranılabilmesi için mali nitelikteki işlemlerin objektif belgelere dayandırılması gereğini ifade eder.

Önemlilik : bir hesap kalemi veya mali olayın nispi ağırlık değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlendirmeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder

İhtiyatlılık kavramı : muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder

Tam açıklama kavramı : mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli açık anlaşılır olasını ifade eder.

Özün önceliği kavramı : işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimden çok özlerin esas alınmasını ifade eder.

18-Hesap tanımı : muhasebedeki işlem sayısını azaltan ve aktifler, borçlar ve öz sermayedeki artış ve azalışları cebrik yolla izleyen çizelgeye hesap denir.

19-Asli hesaplar : tamamlanmış işlemlere ilişkin bilanço hesapları ile nominal hesaplara asli hesap denir.

20-Düzenleyeci hesaplar : bir işletmenin aktif ve pasif değerlerinin gerçek değeriyle gösterilmesini sağlayan hesaplardır.

21-Nazım hesaplar : işletme varlıları arasında fiilen yer alan fakat mülkiyeti işletmeye ait olmayan bazı değerler vardır. Bu değerlerin ve koşullu işlemlerin muhasebede izlenmesini nazım hesaplar yardımıyla olur. Nazım hesaplar genellikle karşılıklı işleyen hesaplardır.

22-DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ

İtibari ( nominal ) değer : her türlü senetler ile hisse senetleri ve tahvillerin üzerindeki yazılı olan değerlerdir.

Mukayyet bedel : bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.

Tasarruf değer : bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir.

Borsa rayici : borsaya kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerini ifade eder.

Rayiç bedel : bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.

Emsal bedel : gerçek bedeli belli olmayan ve bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran ifade ettiği değerdir.

Maliyet bedeli : iktisadi bir kıymetin edinilmesi veya değerinin arttırılması sebebiyle yapılan ödemeler ile bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder.

Vergi değeri : bina ve arazinin rayiç bedelidir.

23-Envanter çıkarmak : işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ayrıntılı olarak saptanması işlemine denir

24-Muhasebe dışı envanter : işletmenin varlıkları ve borçlarının fiziki sayımının yapılarak muhasebe kayıtları ile gerçek durum arasındaki farkların ortaya konması işlemine denir.

Envanter defterine kayıt edilir

25-Muhasebe içi envanter : muhasebe dışı envanter yapılmasından sonra belirlenen durumlara göre muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması ve düzeltme kayıtlarından sonra gelir gider hesaplarının kar/zarar hesabı ile karşılaştırılarak ilgili döneme ilişkin faaliyet sonuçlarının saptanmasına denir yevmiye ve büyük deftere kayıt edilir

26-Mizan : bir işletmenin belli bir dönemine ilişkin büyük defter hesaplarının borç ve alacak tutarlarına ilişkin toplamlar ile bunlara ilişkin kalanları düzenli bir şekilde gösteren cetvele denir.

27-Yevmiye defteri : bir işletmede kayıtlara geçirilmesi gerekli ticari işlemlerin ilgili belgelerden çıkarılarak tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak kaydedildikleri deftere denir

28-Büyük defter : yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifi olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

29-Aralıklı envanter yöntem ile sürekli envanter yöntemi arasındaki farklar nelerdir ?

Aralıklı envanter yönteminde

1- çok sayıda çeşitli mal satan işletmeler kullanır

2- satılan ticari malın maliyeti yıl sonunda yılda 1 kez bütün mallar için topluca hesaplanır ve kaydedilir

3- ticari mallar hesabının borç kalanı net mal alışlarını ifade eder

4- ticari mallar hesabının borç kalanı ile dönem sonu mal mevcudu arasındaki fark satılan ticari malın maliyetini ifade eder

sürekli envanter yönteminde ;

1- az sayıda çeşitli sayıda mal satan işletmeler kullanır

2- bu işletmeler satılan malların maliyetini bildiklerinden her satıştan sonra maliyet kaydı yaparlar

3- bu yöntemde her satıştan sonra maliyet kaydı yapıldığı için satış karı/zararı tespit edilebilir

4- aralıksız envanter yönteminde ticari mallar hesabının borç kalanı mevcut malların maliyetini ifade eder

5- aralıksız envanter yönteminde mal sayım noksanları ve fazlaları muhasebeleştirilebilinir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir