Finans, Muhasebe, Vergi...

Staj Başlatma – Hukuk

Staj Başlatma - Hukuk

Ticaret Hukuku – Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Tanımı : Kıymetli evrak öyle senetlerdedir ki; bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı dermayan edilemeyeceği gibi başkasına da devredilemez. Kıymetli evrak senet olduğundan dolayı bunlara karşı ileri sürülecek iddiaların yazılı olması gerekir. Kıymetli evrakta hak senede sıkı sıkıya bağlanmıştır. Hakkın istenebilmesi için senedin ibrazı gerekir. Hakkın devredilmesi senedin devrine bağlıdır. Kıymetli evrakta borç borçlunun ikametgahında senedi ibraz edene ödenir.

Staj Başlatma - Hukuk

İş Hukuku

İşçi- İşveren-İşyeri : Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi ve maddi olmayan unsurlarla işçinin birlikte örgütlendiği yere işyeri denir.İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı olan yerler ile dinlenme, yemek, uyku, muayene ve mesleki eğitim yerleri de işyeri sayılır. İşveren adına hareket eden işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseye işveren vekili denir.

Staj Başlatma - Hukuk

İhracatta Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette altı farklı ödeme yöntemi uygulanmaktadır:

a) Peşin Ödeme

b) Akreditif

c) Vesaik Mukabili Ödeme

d) Mal Mukabili Ödeme

e) Kabul Kredili Ödeme

f) Karşı-Ticaret

g) Müşterek Hesap ve Konsinye Satışlar

h) Mahsuben Ödeme

 

Bu ödeme yöntemlerinin hangisinin kullanılacağı;

Staj Başlatma - Hukuk

İdari Yargılama

Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıkların çözümü bu kanunda gösterilen usullere tabidir.

İdari Dava Türleri :

    İptal Davaları : İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı mefaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. Tam Yargı Davaları : İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarara uğrayanlar tarafından açılan davalardır. Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasından çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
Staj Başlatma - Hukuk

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku; iki bölüme ayrılır :

İlamlı İcra : Alacaklının elinde borçlusuna karşı almış olduğu bir mahkeme ilamı vardır.Alacaklı elindeki mahkeme ilamını icra dairesine vererek icra takibinde bulunur. Burada alacaklının alacağı mahkeme ilamı ile tespit edildiğinden borçlu borcu olmadığına ilişkin itirazda bulunamaz.

İlamsız İcra : Alacaklının elinde bir mahkeme ilamı veya bir senet dahi bulunmayabilir.Yalnız para alacakları ilamsız icraya konu olabilir.Alacağın konusu paradan başka bir şey ise ilamsız icraya gidilemez. Bu durumda ilk önce mahkemeye başvurularak bir ilam alınması gerekir. Üç çeşit ilamsız icra yolu vardır:

Staj Başlatma - Hukuk

Temel Hukuk Soru ve Cevapları

Staj Başlatma - Hukuk

SMMM Staj Başlatma Sınavına Hazırlık – İş Hukuku Notları

İşçi- İşveren-İşyeri : Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi ve maddi olmayan unsurlarla işçinin birlikte örgütlendiği yere işyeri denir.İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı olan yerler ile dinlenme, yemek, uyku, muayene ve mesleki eğitim yerleri de işyeri sayılır. İşveren adına hareket eden işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseye işveren vekili denir. İstisnalar : Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu kanun hükümleri uygulanmaz: