Finans, Muhasebe, Vergi...

SMMM

SMMM Sınav başlatma ve SMMM Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

SMMM Yeterlilik - Muhasebe Denetimi

Muhasebe denetimi (SMMM Yeterlilik) kapsamlı çalışma sunumu

Sevgili arkadaşlar, ekteki sunumu ekleriyle beraber çalışmanız durumunda hemen hemen bütün sınavı kapsayacak bir birikime sahip olacaksınız. https://docs.google.com/presentation/d/1tYVjRD1uZao-4Mq-CO5Tc9IhvfDMMEKBTpgbiDdutCk/
Staj Başlatma - Hukuk

Ticaret Hukuku – Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Tanımı : Kıymetli evrak öyle senetlerdedir ki; bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı dermayan edilemeyeceği gibi başkasına da devredilemez. Kıymetli evrak senet olduğundan dolayı bunlara karşı ileri sürülecek iddiaların yazılı olması gerekir. Kıymetli evrakta hak senede sıkı sıkıya bağlanmıştır. Hakkın istenebilmesi için senedin ibrazı gerekir. Hakkın devredilmesi senedin devrine bağlıdır. Kıymetli evrakta borç borçlunun ikametgahında senedi ibraz edene ödenir.

Staj Başlatma - Hukuk

İş Hukuku

İşçi- İşveren-İşyeri : Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi ve maddi olmayan unsurlarla işçinin birlikte örgütlendiği yere işyeri denir.İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı olan yerler ile dinlenme, yemek, uyku, muayene ve mesleki eğitim yerleri de işyeri sayılır. İşveren adına hareket eden işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseye işveren vekili denir.

Staj Başlatma - Hukuk

İhracatta Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette altı farklı ödeme yöntemi uygulanmaktadır:

a) Peşin Ödeme

b) Akreditif

c) Vesaik Mukabili Ödeme

d) Mal Mukabili Ödeme

e) Kabul Kredili Ödeme

f) Karşı-Ticaret

g) Müşterek Hesap ve Konsinye Satışlar

h) Mahsuben Ödeme

 

Bu ödeme yöntemlerinin hangisinin kullanılacağı;

Staj Başlatma - Hukuk

İdari Yargılama

Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıkların çözümü bu kanunda gösterilen usullere tabidir.

İdari Dava Türleri :

    İptal Davaları : İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı mefaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. Tam Yargı Davaları : İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarara uğrayanlar tarafından açılan davalardır. Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasından çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
Staj Başlatma - Hukuk

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku; iki bölüme ayrılır :

İlamlı İcra : Alacaklının elinde borçlusuna karşı almış olduğu bir mahkeme ilamı vardır.Alacaklı elindeki mahkeme ilamını icra dairesine vererek icra takibinde bulunur. Burada alacaklının alacağı mahkeme ilamı ile tespit edildiğinden borçlu borcu olmadığına ilişkin itirazda bulunamaz.

İlamsız İcra : Alacaklının elinde bir mahkeme ilamı veya bir senet dahi bulunmayabilir.Yalnız para alacakları ilamsız icraya konu olabilir.Alacağın konusu paradan başka bir şey ise ilamsız icraya gidilemez. Bu durumda ilk önce mahkemeye başvurularak bir ilam alınması gerekir. Üç çeşit ilamsız icra yolu vardır:

Staj Başlatma - Hukuk

Temel Hukuk Soru ve Cevapları

SMMM Yeterlilik - Maliyet Muhasebesi

Maliyet soru ve cevaplar

Maliyet notlar SORU CEVAP.pdf
SMMM Yeterlilik - Vergi Mevzuatı ve Uygulaması

Smmm Yeterlilik Vergi Mevzuatı Sınavına Yönelik Sorular

1. VUK madde 13 te belirtilen mücbir sebep hallerini sayarak, doğurduğu sonuçlarını belirtiniz?

2. Özel ödeme zamanlarını belirtiniz?

3. Resen tarh sebeplerini sayarak sonuçlarını belirtiniz?

SMMM Yeterlilik - Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe Kısa Notlar

Fiili kasa kayıtlı kasa işleyişinin yevmiye kayıtları Sevgili arkadaşlarım, Bugün ilk anlatım olması sebebiyle muhasebenin tanımıyla başlamak istiyorum MUHASEBE NEDİR: Muhasebenin tanımını yapmazdan önce bir işletme tanımı yapmakta yarar vardır, işletme: insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri sağlamak amacıyla üretim faaliyetlerinde bulunan iktisadi birimlerdir.öyle ise taktir edersiniz ki böyle bir işletmenin varlıkları vardır, borçları vardır. işte işletmenin varlıklarında ,işletmenin borçlarında artış ve azalış meydana getiren mali nitelikteki işlemleri ,