Finans, Muhasebe, Vergi...

İşletme

İşletme başlığıyla ilgili konular

İşletme

Savurganlık Ekonomisi

Savurganlık, Türkiye ekonomisinin özellikle 1990-2000 arasındaki dönemine damgasını vurdu. En büyük savurganlık, hükümetlerin ekonominin hızlı büyüme potansiyelini kısa vadeli politik çıkarlar uğruna frenlemesi oldu. Türkiye'nin ve insanlarımızın 11 yılı hovardaca harcanırken, 21 yüzyılın ilk yılları da ipotek altına alındı. Savurganlık dalga dalga ekonominin her alanına yayıldı ve işlerimizi, günlük hayatımızı, geçimimizi etkiledi:

İşletme

Serbest Bölgeler

Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler

İşletme

Amaçlara Göre Yönetim

 (Management by Objectives)

  

Yöneticinin davranış biçimleri, teşebbüs için, onun kişiliğinden daha fazla önemlidir. Bu nedenle, yöneticinin davranışları, ulaşılması beklenen sonuçlara göre saptanmalı ve uygulamada elde edilen sonuçlar ölçülerek, bunlarla karşılaştırılmalıdır. Burada baş vurulacak ölçüler, genel yönetim görevleri yada yöntemlerine ilişkin genel nitelikteki ölçüler değildir.

 

İşletme

Aktif – Pasif Yönetimi

            1- AKTİF-PASİF YÖNETİMİNİN TANIMI:

Diğer işletmeler gibi ticari bankalar da kar amacı güden kuruluşlardır. Zira piyasa kurallarına göre işleyen bir ekonomide faaliyet gösteren ve ticari işletme olan bir bankanın nihai amacı, güven, emniyet ve likiditesini sağlayarak karını maksimize etmektir. Bu nedenle, bankalar kazançlarını arttırmak için daha fazla kredi vermek, daha fazla yatırım yapmak, bunun için de daha fazla fona sahip olmak zorundadırlar. Dolayısıyla, para otoritelerinin alacakları kararlara göre hareket eden ticari bankalar için karlılığı ve kazancı arttırmanın bir yolu, daha etkin bir pasif yönetimi uygulamak, bir diğer yolu ise aktif yönetimlerini iyileştirmektir. Bir başka ifadeyle, gelir arttırıcı işletme politikalarıyla,maliyet düşürücü politikaları birlikte uygulamak ya da kısaca etkin bir aktif-pasif yönetimi oluşturmak şeklinde tanımlanabilecek bu faaliyetler, karlılığı sağlamada bir bankanın vazgeçemeyeceği başlıca uygulamalardır.

İşletme

Aile Şirketleri

1-AİLE ŞİRKETLERİNİN TANIMI

Türk Ticaret Hukukunda aile şirketlerinin özel bir tanımı yoktur. Literatürde aile şirketlerinin çeşitli tanımları yapılmaktadır. Bazıları şu şekilde sıralanabilir:
İşletme

Şirketlerin Tasnifi

A) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNUP BULUNMAMASINA GÖRE Tüzel kişiliği olanlar Tüzel kişiliği olmayanlarAdi şirket donatma iştirakı Ticaret şirketleri kooperatifler*Tüzel kişilik şirketi kurucularından bağımsız hale getirir; alacaklıya karşı birinci derecede sorumlu olan…
İşletme

Şirketlerde Affetico Secietatis Unsuru

-müşterek amaca ulaşabilmek için gayret ,özen ve çaba harcama anlamına gelmektedir.-tüm şirketlerde vardır ama oranları farklıdır.-hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz 
İşletme

Şirketlerde Müşterek Amaç Unsuru

-her ortak aynı amacı gütmelidir.-derneklerden farkı şirketin amacının iktisadi olmasıdır- kural olarak kazanca da zarara da beraber katılacaklardır istisna:şirkete sadece emeğini getiren taraf akitte hüküm bulunmak şartıyla zarara katılmaz. 
İşletme

Sermaye

- şirketin kuruluşu ve işleyişi için gerekli olan ve ortaklar tarafından taahhüt edilen ve parayla ölçülebilen değerdir.-her ortak belli bir miktarda sermaye getirmek zorundadır.-zorunludur-şirketin amacına göre sermaye türü de değişebilir.…
İşletme

Şirket Aktinin Unsurları

Şirket bir akittir ki; onunla iki veya ziyade kimseler emeklerini ve/veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeyi iltizam ederler. BK 520 

  • 1
  • 2