Finans, Muhasebe, Vergi...
Ekonomi Sözlüğü

Bütçe

İşletme faaliyetlerine ve ölçeğine uygun olarak çeşitli zaman dilimlerindeli faaliyetlerini öngörmek, proforma finansal tabloları hazırlamak olarak açıklanabilir.  Osmanlı’da Tanzimattan sonra kullanılmaya başlandı. 1855 de düzenlenen “Bütçe Nizamnamesi” bütçe anlamında kullanılsa’da Belgelerde “Muvazene Defteri” olarak geçmektedir.1873’de “Devleti Aliyenin Bütçe Nizamnamesi” deyimi belgede başlık olarak kullanılsada metinlerde yer  verilmemiştir.

1876 Tarihli Anayasa’da Bütçe Kelimesi yer almıştır.Bütçeninde içinde yer aldığı yasaya uzun yıllar “ Muvazene-i Umumiye Kanunu” olarak adlandırılmıştır. 1961 Anayasasında “Milli Bütçe” Deyimi Kullanılmış ve daha sonradan “Bütçe Kanunu” Denilmeye Başlanmıştır.

Paul Leroy'a göre:  Bütçe belli bir dönem içinde toplanacak gelir ve yapılacak harcamaların tahmini  ve karşılaştırmalı cetveli olup yetkili organlar tarafından bu giderlerin yapılması ve gelirlerin toplanması için verilen izindir.

Bütçenin temel Özellikleri:

1.Devletin geleceğe ait gelir ve gider tahminlerini gösterir
Geleceğe ait mali plan ve programdır
Kesin hesabı  göstermez bu nedenle kesin hesap cetveli ve bilançodan farklıdır
Uygulamadan sonra kesin hesaplar ortaya çıkar ve onaylandıktan sonra  ilan olunur

2.Giderler İçin yapılan tahminler bir üst sınırı  gösterir
Gider bütçesi aynı zamanda ödenek niteliği  taşıdığından yapılacak harcamanın üst sınırını  gösterir. Yasam organının Yürütme organına verdiği bu harcama yetkisinin üstünde bir  harcama  yapılamaz.

3. Gider Tahminleri sadece bütçede açıkça  gösterilmiş olan yere ve konuya harcanabilir

4. Giderler hakkındaki bütçede verilen tahminler uygulamada gelir konuları bakımından bir sınırlama niteliğindedir.

5. Bütçede gösterilmiş kaynaklar dışında hiçbir kaynaktan gelir toplanamaz.

6. Gelir Tahminleri alt ve üst sınır niteliği taşımazlar.

7. Bütçe Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına önceden izin verir

8. Bütçede yer alan kamu gelir ve gider tahminleri denk olmalıdır.

Bütçenin Süresi:

1982 Anayasasına göre (md 161) devletin ve KİT dışındaki Kamu Tüzel kişiliklerinin harcamalarının yıllık  bütçe ile yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Belirli bir zaman için hazırlanan ve uygulanan devlet bütçesi devresine MALİ YIL adı verilir.
Mali Yıl Türkiye’de Takvim Yılıdır.
1 Ocak-31 Aralık

Kaynaklar:
http://idari.cu.edu.tr/igunes/notlar2.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir