Finans, Muhasebe, Vergi...
İçerik

Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü (TFRS Yorum 10)

Ön Bilgi

[Not: TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının 2010 ve 2011 Versiyonlarını Erken Uygulamayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 1 inci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular]

1 Bir işletmenin her raporlama dönemi sonunda özkaynağa dayalı finansal araçlara ve maliyet bedeli üzerinden izlenen finansal varlıklara yapılan yatırımları değer düşüklüğü açısından değerlendirmesi için ve eğer gerekiyorsa TMS 36 ve TMS 39’a göre bu tarihte bir değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirmesi için; her raporlama dönemi sonunda şerefiyeyi değer düşüklüğü açısından değerlendirmesi gerekir. Ancak, değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece o tarihte yapılmış olması halinde bir sonraki raporlama dönemi sonunda koşullar değer düşüklüğünün azaltılmasını veya değer düşüklüğünün önüne geçilmesini sağlayacak şekilde değişmiş olabilir. Bu Yorum, bu tür değer düşüklüğü zararlarının iptal edilip edilmeyeceğini düzenler.

[Not: 27.04.2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de ve 20.03.2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standartlarını (2010 ve 2011 versiyonlarını) Erken Uygulayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 1 inci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular]

1 Her raporlama dönemi sonunda şerefiyenin değer düşüklüğü açısından değerlendirilmesi ve gerektiğinde, TMS 36’ya göre söz konusu tarihte değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirilmesi gerekir. Ancak, değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece o tarihte yapılmış olması halinde bir sonraki raporlama dönemi sonunda koşullar değer düşüklüğünün azaltılmasını veya değer düşüklüğünün önüne geçilmesini sağlayacak şekilde değişmiş olabilir. Bu Yorum, bu tür değer düşüklüğü zararlarının iptal edilip edilmeyeceğini düzenler.

[Not: TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının 2010 ve 2011 Versiyonlarını Erken Uygulamayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 2 nci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular]

2 Bu Yorum, TMS 34 hükümleri ile TMS 36 kapsamındaki şerefiyedeki değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmesi ve TMS 39 kapsamındaki belirli finansal varlıklar arasındaki etkileşimleri ve bu etkileşimin bir sonraki ara dönem ve yıllık finansal tablolar üzerindeki etkilerini düzenler.

[Not: 27.04.2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de ve 20.03.2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standartlarını (2010 ve 2011 versiyonlarını) Erken Uygulayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 2 nci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular]

2 Bu Yorum, TMS 34 hükümleri ile TMS 36’da yer alan şerefiyedeki değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümler arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimin bir sonraki ara dönem ve yıllık finansal tablolar üzerindeki etkilerini düzenler.

Konu

3 TMS 34’ün 28 inci Paragrafı, bir işletmenin ara dönem finansal tablolarında yıllık finansal tablolarında uygulananlar ile aynı muhasebe politikalarını uygulamasını gerektirir. Aynı Paragrafta, ‘Bir işletmenin (yıllık, altı aylık veya üçer aylık) raporlama sıklığı yıllık faaliyet sonuçlarının ölçümünü etkilemez. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için ara dönem raporlamasında ölçme işlemleri cari hesap dönemi başından ara dönem raporlama tarihine kadar olan dönemi kapsar’ ifadesi yer almaktadır.

4 TMS 36’nın 124 üncü Paragrafında, ‘Şerefiyeye ilişkin olarak muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı daha sonraki bir dönemde iptal edilemez’ ifadesi yer almaktadır.

[Not: TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının 2010 ve 2011 Versiyonlarını Erken Uygulamayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 5 ve 6 ncı Paragraflarını aşağıdaki şekilde uygular]

5 TMS 39’un 69 uncu Paragrafında, ‘Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan bir yatırımla ilgili olarak kar veya zararda muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararları, kar veya zarar aracılığı ile iptal edilemez’ ifadesi yer almaktadır.

6 TMS 39’un 66 ncı Paragrafı, maliyet bedeli üzerinden izlenen finansal varlıklar için değer düşüklüğü zararlarının (gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi nedeniyle gerçeğe uygun değeriyle gösterilmeyen borsaya kayıtlı olmayan bir özkaynak aracındaki bir değer düşüklüğü zararı gibi) iptal edilmemesini gerektirir.

[Not: 27.04.2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de ve 20.03.2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standartlarını (2010 ve 2011 versiyonlarını) Erken Uygulayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 5 ve 6 ncı Paragraflarını aşağıdaki şekilde uygular]

5 “-”

6 “-”

[Not: TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının 2010 ve 2011 Versiyonlarını Erken Uygulamayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 7 nci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular]

7 Bu Yorum aşağıdaki konuyu düzenler:

Bir değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece sonraki bir raporlama dönemi sonunda yapılmış olması halinde, bir zarar muhasebeleştirilmemesi veya daha düşük tutardaki bir zarar muhasebeleştirilmesi söz konusu olacaksa; bir işletme, ara dönemde şerefiye için ve özkaynağa dayalı finansal araçlar ile maliyet bedeli üzerinden izlenen finansal varlıklara yapılan yatırımlar için muhasebeleştirdiği değer düşüklüğü zararını iptal etmeli mi?

[Not: 27.04.2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de ve 20.03.2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standartlarını (2010 ve 2011 versiyonlarını) Erken Uygulayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 7 nci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular]

7 Bu Yorum aşağıdaki konuyu düzenler:

Değer düşüklüğü değerlendirmesinin sadece sonraki bir raporlama dönemi sonunda yapılmış olması halinde, bir zarar muhasebeleştirilmemesi veya daha düşük tutarda bir zarar muhasebeleştirilmesi söz konusu olacaksa; ara dönemde şerefiye için muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı iptal edilmeli midir?

Görüş Birliği

[Not: TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının 2010 ve 2011 Versiyonlarını Erken Uygulamayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 8 inci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular

8 Bir işletme, bir önceki ara dönemde şerefiyeye, özkaynağa dayalı bir finansal araca veya maliyet bedeli üzerinden izlenen bir finansal varlığa yapılan yatırıma ilişkin olarak muhasebeleştirilmiş olan bir değer düşüklüğü zararını iptal edemez.

[[Not: 27.04.2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de ve 20.03.2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standartlarını (2010 ve 2011 versiyonlarını) Erken Uygulayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un 8 inci Paragrafını aşağıdaki şekilde uygular]

8 Bir önceki ara dönemde şerefiyeye ilişkin olarak muhasebeleştirilmiş olan değer düşüklüğü zararı iptal edilmez.

9 Bir işletme, bu görüş birliğinin kapsamını TMS 34 ile diğer standartlar arasındaki muhtemel diğer farklılık alanlarıyla kıyaslama yaparak genişletemez.

10 “-”

11 “-”

[Not: 20.03.2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını (2011 versiyonunu) Erken Uygulayan İşletmeler için TFRS Yorum 10’un 12 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde eklenmiştir]

12. Ekim 2010’da yayımlanan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı ile 1, 2, 7 ve 8 Paragrafları değiştirilmiş, 5, 6 ve 11 nci Paragraflar silinmiştir. Söz konusu değişiklikler, Ekim 2010’da yayımlanan TFRS 9 uygulandığında uygulanır.

 

 

İlgili Düzenlemeler

[Not: TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının 2010 ve 2011 Versiyonlarını Erken Uygulamayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un “İlgili Düzenlemeler” bölümünü aşağıdaki şekilde uygular]

· TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

· TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

· TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

[Not: 27.04.2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını (2010 versiyonunu) Erken Uygulayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un “İlgili Düzenlemeler” bölümünü aşağıdaki şekilde uygular]

· TFRS 9 Finansal Araçlar

· TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

· TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

· TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

[Not: 20.03.2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını (2011 versiyonunu) Erken Uygulayan İşletmeler TFRS Yorum 10’un “İlgili Düzenlemeler” bölümünü aşağıdaki şekilde uygular]

· TFRS 9 Finansal Araçlar

· TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

· TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir